Hlavní obsah stránky

Městská knihovna Varnsdorf v novém

Text a foto ILONA MARTINOVSKÁ > reditelka@mkvdf.cz  

O půjčování knih veřejnosti ve Varnsdorfu se hovoří někdy od počátku devatenáctého století, kdy zde existovala půjčovna na místní faře. V roce 1845 zřídil ve Varnsdorfu veřejnou knihovnu knihkupec Georg Eduard Fröhlich, který později knihy odkázal městu, a tak dal základ budoucí městské lidové knihovně (od roku 1879). Vedle ní existovaly ještě knihovny spolkové - největší byla knihovna Pedagogického spolku, od roku 1905 fungovala pro veřejnost knihovna katolického Volksvereinu. Nejdéle (1925-1976) působila městská knihovna v budově čp. 506 na hlavní ulici. Pak už putovala do provizorních působišť - většinou se jednalo o objekty vyžadující rekonstrukci. V letech 1976-2009 se (zcela nebo částečně) stěhovala celkem pětkrát. Až poslední stěhování v roce 2009 přineslo této významné kulturně-vzdělávací instituci snad již trvalé působiště v objektu nově zřízeného Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV) v Otáhalově ulici 1260. Skončilo tak 33leté provizorium.

Objednavatelem přestavby třípodlažní budovy bývalé průmyslové školy na Městské cen-trum kultury a vzdělávání Varnsdorf v hodnotě 62 milionů korun bylo Město Varnsdorf. Přestavba proběhla v letech 2006-2009. Akci projektovala společnost V & M, spol. s r. o., Liberec, hlavním dodavatelem stavby se stala firma STAMO, spol. s r. o., Děčín. Vedoucím projektantem byl Ing. Václav Pavlík, který velmi citlivě projekt navrhnul a neustále do dnešních dnů stavbu - dnes už MCKV - sleduje.

V budově, jejímž vlastníkem a pronajímatelem je Město Varnsdorf, sídlí kromě knihovny další subjekty. U vstupních prostor je umístěno Městské informační centrum (MIS). V části přízemí jsou připraveny místnosti pro spolkovou činnost a kavárnu, které však ještě nejsou zprovozněny. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází byt správce a prostory zrekonstruované pro potřeby Domu dětí a mládeže. K dispozici je taneční sálek, herna pro nejmenší, velká kuchyňka a současně místnost pro keramický a výtvarný kroužek, místnosti pro modelářský kroužek, pro sportovní aktivity a zázemí pro zaměstnankyně.

Městská knihovna Varnsdorf sídlí ve třech podlažích budovy. V části přízemí je oddělení pro dospělé čtenáře, kde je kromě prostor pro volný výběr knih a časopisů nově vybudovaná studovna a čítárna. V prvním nadzemním podlaží najdete hudební oddělení, dětské oddělení, společenský sálek pro akce knihovny, malou šatnu pro účinkující, sociální zázemí a kanceláře. Ve sklepě jsou umístěny společné technické prostory pro topení, rozvody telekomunikační a počítačové sítě, zázemí pro kavárnu a poměrně rozsáhlé sklady knihovny, pro které se podařilo zajistit posuvné regály. Tím je dlouhodobě vyřešen problém s místem, který znají všechny knihovny. Protože je sklad knih umístěn ve sklepních prostorách, bylo nutné instalovat vzduchotechniku.

U budovy bylo třeba vybudovat nouzové požární schodiště, vznikla tak nová dominanta - samostatné točivé ocelové schodiště, které je spojeno s budovou přístupovými lávkami. Fasáda budovy byla zateplena, byla vyměněna všechna okna.

Celá stavba je podle platných norem zrekonstruována jako bezbariérová. Byl přistaven vstupní prostor s atriovým vstupem, kde je situováno již zmíněné MIS. Díky přístavbě vznikla v prvním nadzemním podlaží terasa s výhledem na park, kterou lze využívat při akcích knihovny. Nově byla budova vybavena výtahem, a tak mohou do dětského oddělení bez problémů přicházet i maminky s kočárkem. Za zmínku stojí i venkovní úpravy řešené současně s rekonstrukcí. Před MCKV je vybudováno parkoviště pro 26 vozidel, z toho jsou dvě místa vyčleněna pro invalidy. Dále byly upraveny chodníky kolem budovy a vznikly nové přístupové chodníky vedené přilehlým městským parkem, kolem nich byly umístěny lavičky a odpadkové koše. Současně byla vysázena zeleň. Bohužel již došlo ke krádežím malých keříků a květin.

V objektu funguje zabezpečovací signalizace s přenosem na pult centrální ochrany. Budova je chráněna plášťově a prostorově. Chráněny jsou všechny dveře a okna v obvodových zdech. Plášťová ochrana je tvořena magnetickými čidly, upevněnými na dveřích a oknech, reagujícími v případě násilného otevření. Dále jsou skleněné plochy střeženy detektory tříštění skla, reagujícími na rozbití skleněných výplní. Pro prostorovou ochranu jsou využity infradetektory reagující na pohyb. Ve vnitřních prostorách přístupných veřejnosti je navržen kamerový systém, který umožňuje obsluze u pultů v půjčovnách sledování skrytých zákoutí. Kamerový systém ještě není v současné době plně zprovozněn.

Knihy jsou opatřeny ochrannými páskami proti neoprávněnému odnesení z knihovny. U vchodů do půjčoven v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském oddělení jsou instalovány elektronické bezpečnostní brány. Tolik ve stručnosti k rekonstrukci a stavebně technickým úpravám.

Vlastní stěhování bylo zahájeno již ke konci loňského roku, kdy jsme začali plánovat a domlouvat se zřizovatelem dobu uzavření knihovny. Rozhodnutí padlo, a od února do konce června byla knihovna uzavřena. Stavba měla být předána do konce roku 2008, ale jak to u větších staveb bývá, práce se zpozdily, a tak nezbývalo než přesvědčit zřizovatele i stavbyvedoucího, aby nám umožnili stěhovat knihy do posuvných regálů ještě před předáním budovy. Začalo vlastní stěhování, na kterém se podíleli především zaměstnanci knihovny, brigádníci a pomocníci z místních středních škol tak, aby bylo co nejméně nákladné. Město poskytlo bezplatně traktor s valníkem a řidičem, místostarosta dohodl s řediteli čtyř místních středních škol výpomoc z řad studentů. Pak už bylo nutné jen sestavit časový plán stěhování s nezbytnými rezervami pro neočekávané události, zajistit dostatek „banánových“ krabic (kdo je sháněl ve větším množství, ví, jaký je to problém) a mohla začít akce „kulový blesk“. Nejdříve byly zabaleny knihy ze skladů. Díky stěhování v předchozích letech měly zaměstnankyně již značné zkušenosti s balením knih do „banánovek“ a hlavně se značením krabic, takže práce jim šla od ruky. Ukázalo se, že jediné, co brzdilo práci, byly krabice, přestože jsme jich měli na 500 kusů. Při nakládání zabalených knih na valník a vykládání do nových prostor pomáhali již zmínění studenti. Spolupráce byla velmi dobrá - studenti byli většinou ochotní a brali těžkou práci s humorem. Zpočátku se jim vždy zdálo, že to bude hračka, ale s postupem času síly ubývaly rychleji než krabice. Díky zaměstnankyním, které se staraly o blaho studentů formou občerstvení - domácí koláčky, horký čaj nebo káva, se vždy podařilo plánovanou práci dokončit. Následovaly knihy z dětského oddělení, které se ještě opatřovaly bezpečnostními páskami. Naštěstí nám firma LSE Integration, s. r. o., dodavatel bezpečnostních bran, zapůjčila poloautomatický páskovací stroj, který výrazně práci urychlil. A každodenní stereotyp - balení, páskování, stěhování, vybalování - pokračoval.

V oddělení pro dospělé byla ještě před zabalením provedena revize knih. Během celého stěhování byly poškozené svazky buď opraveny, nebo vyřazeny, mnoho knih bylo nutno zabalit do nových ochranných fólií. Přestěhovali jsme asi 75 000 knih a zvukových nosičů, stohy časopisů, více než tisíc položek inventáře a bezpočet drobného vybavení. K tomu bylo zapotřebí 12 stěhovacích dnů s traktorem a valníkem a pomocí brigádníků (celkem bylo zaplněno 47 valníků), stěhovalo se i auty patřícími jídelně základní školy, Technickým službám a bezpočet jízd realizovali soukromými vozidly pracovníci knihovny.

Interiér knihovny je vybaven převážně starším inventářem. Od zřizovatele jsme koncem roku 2008 obdrželi účelovou dotaci na dovybavení nových prostor ve výši 500 000 Kč, tyto peníze však bylo nutné vyúčtovat do konce roku 2008. Znamenalo to bezpočet hodin strávených nad plány jednotlivých místností a potom u internetu. V původním projektu se počítalo s kompletním zakoupením nového interiéru, který měl být i barevně sladěný s navrhovanou malbou, podlahovou krytinou a dalšími stavebními prvky. Vzhledem k tomu, že zřizovatel musel ze svého rozpočtu financovat celou stavbu, parkové úpravy, bezpečnostní brány i posuvné regály do skladu, finance na zakoupení veškerého zařízení interiéru bohužel již neměl. Nakonec jsme zvolili variantu dvou hlavních dodavatelů. Od firmy INTEBO Šebek jsme již měli regály v bývalých prostorách knihovny a nyní jsme dokoupili regály do oddělení pro dospělé, hrabátka a knihovnický rudlík. Jelikož ostatní firmy by zboží nedodaly do konce roku a jejich výrobky byly poměrně drahé, zvolili jsme nákup z firmy IKEA. Katalog i internetové stránky jsme měli již nastudované a zboží i částečně vybrané, tak jsme se vydali do Prahy vše prohlédnout osobně. Zjistili jsme, že zboží nelze zakoupit na fakturu, ale firma může vystavit zálohovou fakturu na vámi uvedenou částku a za tu pak lze vybrat osobně zboží, rozdíl je vyrovnán při placení u pokladny. Nelze však výrobky pouze objednat jako v běžném obchodě. Zálohově jsme tedy zaplatili 200 000 Kč, zboží vybrali z katalogu, sepsali umístění ve skladu, zjistili aktuální stav zboží na skladě a vydali se s partou brigádníků na velký nákup. Jelikož jsme měli přesně sepsané zboží, které chceme, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Každá skupina obdržela jeden seznam a nakládala na nákupní vozíky regály, police, židle, stoly a stolky… Celkem jsme napočítali 21 nákupních vozíků. Zboží jsme po zaplacení předali dopravní firmě, která vše v pořádku dopravila následující den do nových prostor knihovny.

Během stěhování pomohli brigádníci nábytek a regály smontovat, sestavit, bezpečně vše připevnit ke stěnám. Bylo nutné zajistit instalaci počítačové sítě. Největší problémy jsme měli s firmou O2, jelikož jsme naše stávající telefonní linky odhlašovali a potřebovali jsme zpřístupnit datové služby pro bezplatný internet v rámci projektu PIK. Nakonec se vše podařilo, v květnu 2009 jsme mohli zapojit počítače a byli jsme zas konečně spojeni se světem.

Nyní bych vám ráda sdělila podrobnosti o jednotlivých odděleních.

Sklady knihovny byly původně ve třech budovách, v pěti místnostech, neustále jsme bojovali s nedostatkem místa. Knihy byly uloženy ve starých dřevěných regálech, které již neodpovídaly bezpečnostním podmínkám, a částečně v krabicích. Nyní jsou veškeré knihy přehledně umístěné v jedné místnosti ve skladu v posuvných regálech, celkem se jedná o 1656 bm. V současnosti máme ještě volnou kapacitu asi 400 bm. Ve vedlejších menších místnostech jsou umístěny staré dřevěné regály, které využíváme na uskladnění darů před katalogizací.

Oddělení pro dospělé čtenáře bylo rozšířeno o studovnu a čítárnu. Celková kapacita tohoto oddělení činí 718 bm, čímž se zvýšila o 270 bm. Studovnu jsme vybavili ještě v loňském roce v rámci projektu VISK 3 šesti PC s přístupem na internet včetně pracovních stolů, což je navýšení oproti původnímu stavu o tři počítače. Dále jsme do studovny zakoupili šest studijních stolů a židle. Je zde také jedno pracovní místo pro knihovnici, kde je možné katalogizovat a dohlížet na studijní místa. V současné době je místo využíváno hlavně při „páskování“ nových knih a knih starších, které vrátili čtenáři a které dosud nebyly bezpečnostní páskou opatřeny. Ve studovně jsou v bílých kovových regálech umístěny knihy příručního fondu a o regionu, v bílých regálech (knihovnách se skleněnými dvířky) zakoupených v IKEA jsou sbírky zákonů.

Nově je v knihovně vybudovaná čítárna. Jedná se o nejútulnější místo v celé knihovně. Ve větší části jsou umístěny regály s časopisy, ženskými romány a mapami. Čtenář může při čtení využít jeden ze šesti stolků. Na tuto část navazuje přistavěný výklenek s velkými okny a výhledem do parku. Zde jsou umístěna pouze světlá křesílka POANG a odkládací stolky - vše ve světlém tónu - a samozřejmě velké květiny. Místo přímo vybízí k usazení, čtení a rozjímání, což dokládá výrok jedné naší kolegyně: „Nechám se propustit, abych mohla chodit do knihovny a tady si číst.“ 

Oddělení pro dospělé vybavil zřizovatel novým výpůjčním pultem čtvercového tvaru, který je umístěn uprostřed místnosti. Oddělení je vybaveno regály v kombinaci kov a dřevo. Z firmy INTEBO Šebek jsme dokoupili 24 regálů a 10 hrabátek ve stejném barevném ladění. Beletrie je řazena abecedně a rozlišení podle druhů je zajištěno pomocí bibliodotsů firmy LSE Integration, s. r. o., (313 bm + 20 bm novinky), naučná literatura je řazena klasicky podle třídníků (189 bm). Veřejnosti můžeme nabídnout i kopírování za přijatelné ceny do velikosti papíru A3, v barvě.

Dětské oddělení je velmi prostorné, vzdušné a světlé, laděné do žluta. Vybavení jsme převzali ze stávajících prostor, včetně dětského koutku. Bylo nutné zakoupit pouze nový koberec právě pro dětský koutek a několik drobností. Výpůjční pult je nový, opět jej pořizoval na základě výběrového řízení zřizovatel. Stávající kapacita je 224 bm knih, původní kapacita byla 178 bm.

Hudební oddělení bylo nově vybaveno regály z IKEA, čímž se zvýšila kapacita pro uložení knih a časopisů na 66 bm z původních 16 bm. Do hudebního oddělení byly přesunuty knihy s hudební tematikou a také fond lužickosrbské literatury. Dále byla zakoupena další skříň na CD za necelých 18 000 Kč. Umožnilo nám to uložit o dalších 1800 kusů CD více (z celkového počtu 6900). Jsou zde k dispozici čtyři poslechová místa.

V nových prostorách se též nachází společenský sálek pro 40 osob, který je vybaven ozvučovací technikou a dataprojektorem a je vhodný pro akce knihovny. Velmi příjemné je jeho vhodné propojení s venkovní terasou. Sálek byl již několikrát využit pro setkání komisí městského úřadu a organizování různých porad. S větším využitím počítáme v průběhu školního roku.

Obě prostorné chodby jsou vybaveny závěsným systémem od firmy CEIBA, s. r. o., a jsou a dále budou využívány pro výstavní činnost. V současné době řešíme ještě doplňkové osvětlení, jelikož v projektu se s výstavami nepočítalo. Stávající osvětlení je sice ekonomické, ale pro tyto účely zcela nevyhovující.

Slavnostně bylo MCKV otevřeno 1. června 2009 za účasti hejtmanky Ústeckého kraje a představitelů místní samosprávy. Městská knihovna Varnsdorf se nezabývá jen půjčováním svého fondu a poskytováním informací všeho druhu včetně veřejného internetu. Pro čtenáře a návštěvníky každého věku organizuje řadu kulturních akcí, besed a přednášek. Mezi pravidelné akce patří:

• literární soutěž Drápanda,

• akce Prvňáček,

• Sobotnění - komponované pořady pro děti,

• soutěžní bienále Literární Varnsdorf,

• Mezinárodní svátek lužickosrbské poezie.

V době stěhování jsme ve spolupráci s projektovou manažerkou města Varnsdorf připravovali projekt z dotačního program Cíl 3 / Ziel 3 „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“. Projekt vychází z jedinečné tradice Varnsdorfu v evropském kontextu a klade si za cíl zprostředkovat lidem žijícím na obou stranách hranice (České republiky a Svobodného státu Sasko) vzájemnou kulturní činnost a výměnu informací o životě sousedů - konkrétně Lužických Srbů, malého slovanského národa žijícího na území SRN - formou přednášek, besed, kulturních pořadů (literárních čtení, výstav, koncertů), a umožnit jak prezentaci amatérských umělců, tak i jejich setkávání s širokou veřejností. K naplnění tohoto cíle poslouží řada společných aktivit a kulturních a vzdělávacích pořadů uspořádaných na obou stranách hranice v letech 2010 až 2012, jejichž obsah je podle konkrétního zaměření rozpracován do osmi pracovních celků:

1. Populárně-naučné přednášky pro základní a střední školy Lužičtí Srbové známí i neznámí a Varnsdorf - české okno do Lužicea na ně navazující literární soutěže pro studenty;

2. Abychom si lépe rozuměli - poznávání lužickosrbské a české literatury;

3. Okna k našim sousedům - výstavy lužickosrbských a českých výtvarníků;

4. Jak žijí naši sousedé - besedy a přednášky pro veřejnost;

5. Slyšme ty krásné melodie - koncerty a přednášky o lužickosrbské a české hudbě;

6. Doplnění fondu lužickosrbského oddělení Městské knihovny Varnsdorf;

7. Vytvoření stálé expozice o Lužici v Městské knihovně Varnsdorf;

8. Zřízení kontaktního místa pro Lužici v Městské knihovně Varnsdorf.

Projekt v rozpočtovaném finančním objemu 3 717 000 Kč bude v případě jeho realizace z 95 % financován z evropských fondů a státního příspěvku. Významnou měrou přispěje k vzájemnému poznání a porozumění sousedních národů a k výrazné propagaci města Varnsdorf na obou stranách hranice. Přine-se rozšíření informačních služeb a kulturní i vzdělávací nabídky občanům města všech věkových kategorií. Je to příležitost k uplatnění převážně pro varnsdorfské amatérské umělecké soubory i jednotlivce, bude tak podpořena jejich činnost. V současné době byly uzavřeny partnerské smlouvy, projekt byl schválen městským zastupitelstvem a prošel úspěšně hodnocením grantové komise odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje. Schvalovací proces bude dále pokračovat na německé straně.

Víme, že finance investované městem Varnsdorf byly vynaloženy smysluplně, ukončily provizorium trvající 33 let a přispěly k tomu, že naše knihovna splňuje svých „pět P“. My se budeme snažit, aby to poznali i naši čtenáři a návštěvníci.