Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Fotografování knihovních dokumentů

Fotografování knihovních dokumentů digitálními fotoaparáty je běžnou realitou dnešních knihoven a studoven. Uživatelé tento způsob rozmnožování dokumentů považují za naprosto běžný a pohodlný. Je však nutné vědět, že takové užití autorských děl má také své zákonné meze.

Uživatel knihovny je oprávněn v režimu tzv. „volného užití“ dle § 30 resp. § 30a zákona č. 121 /2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“) fotografovat či jinak vytvářet kopie či rozmnoženiny autorských děl nebo jiných dokumentů, aniž by tím porušil platné právní předpisy. Zákon výslovně stanoví, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Tato zákonná konstrukce volného užití má však svá omezení a přesná pravidla. Platí, že takto právem dovolené užití díla musí být realizováno fyzickou osobou, výlučně pro její osobní potřebu, přičemž účelem takového užití nesmí být dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Na některé druhy děl se toto oprávnění nevztahuje. Z volného užití jsou vyloučeny počítačové programy, elektronické databáze, díla umění architektonického, audiovizuální díla, díla hudební a díla hudebně dramatická, pokud se jedná o rozmnožování jejich notových záznamů. Zákon nestanoví, jaké množství rozmnoženin lze takto pro osobní potřebu pořídit. Tato skutečnost bude vždy vyplývat z konkrétního případu, s tím, že nesmí být porušeny výše uvedené podmínky užití - tedy zejména požadavek účelu (osobní potřeba) a zákaz přímého či nepřímého hospodářského využití takových rozmnoženin. Vždy platí, že rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného, která byla zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby musí být jako taková pokaždé zřetelně označena.

Jak již bylo uvedeno, právo volného užití smí realizovat pouze fyzická osoba, a to výlučně pro svou osobní potřebu. Může tak učinit ručně či za použití technologických prostředků (fotoaparátu, mobilního telefonu, scanneru), musí tak však učinit sama. V případě, že si fyzická osoba (a v tomto případě i osoba právnická) vytvoření rozmnoženin díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky objedná (s výjimkou případů, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického), nebude zasahovat do práva autorského, pokud poskytovatel takové služby řádně a včas platí odměnu podle §25 autorského zákona (tuto odměnu hradí poskytovatel kopírovací služby - v našem případě knihovna, pokud pro své uživatele dělá nebo umožňuje dělat rozmnoženiny děl na papír nebo jiný obdobný podklad kopírovací technikou).

U volného užití a v případech dalších zákonných licencí vždy platí, že musí být šetřena práva a oprávněné zájmy autora. Oprávnění vyplývající ze zákonných výjimek lze proto realizovat pouze v mezích a v případech stanovených zákonem. Pro posouzení, zda nebyly meze tzv. bezesmluvního užití překročeny, se užívá v právní praxi tzv. „tříkrokový test“, kdy se zkoumá, zda jsou při realizaci oprávnění k bezesmluvnímu (resp. volnému) užití díla splněny následující podmínky:

a) takové užití je explicitně dovoleno zákonem,

b) takové užití není v rozporu s běžným užitím díla,

c) takovým užitím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, příp. vykonavatelů majetkových práv k dílu.

Podle těchto tří základních pravidel by bylo zkoumáno, zda došlo v konkrétním případě jednáním osoby k porušení práv autora. Situace musí být vždy posuzována subjektivně a o tom, zda dochází v konkrétním případě k překročení zákonných mezí, nemůže rozhodnout na místě provozovatel knihovny - tuto skutečnost může rozhodnout pouze na návrh oprávněné osoby soud.

Neznamená to však, že provozovatel knihovny nemůže stanovit pro takové jednání uživatelů v knihovním řádu závazné podmínky. Může z důvodu ochrany knihovního fondu vyloučit používání blesku, technologických prostředků, které mohou svým zářením poškodit nebo ohrozit knihovní dokumenty, z důvodu ochrany práv ostatních uživatelů může vyloučit takové přístroje, které mají zvukovou signalizaci nebo jsou hlučné.