Hlavní obsah stránky

Z KNIHOVEN...

Národní pedagogická knihovna Komenského slaví 90 let

Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) oslavila v letošním roce devadesátiny a přestože pro člověka je to úctyhodný věk, mezi řadou českých knihoven patří mezi „mladice“. Knihovna byla založena v roce 1919 jako nedílná součást Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského. Na počátku byla knihovnou ústavní, nicméně veřejnosti byla zpřístupněna již v roce 1922. Od té doby zažila období příznivá i méně příznivá, prošla řadou organizačních změn a od roku 1991 je součástí Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). NPKK nabízí uživatelské veřejnosti nejen největší oborový knihovní fond zaměřený na výchovu, vzdělávání, školství a řadu souvisejících společenskovědních oborů, ale i rostoucí spektrum služeb.

Své narozeniny oslavila NPKK hned třikrát: výstavou v prostorách knihovny nazvanou Vydatný pramen studia pedagogiky teoretické i praktické, publikací 90 let Národní pedagogické knihovny Komenského (v tištěné i elektronické podobě) a seminářem k 90. výročí založení NPKK. Zmíněná publikace je pro zájemce k dispozici na webových stránkách ÚIV i NPKK ve formátu PDF.

Seminář k 90. výročí založení NPKK, který se konal 15. října 2009 za účasti vedení ÚIV, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zástupců spolupracujících knihoven a dalších institucí, slavnostně zahájila RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc., ředitelka ÚIV. Poté následovala vystoupení zaměřená na historický vývoj knihovny a činnosti jejích jednotlivých oddělení a odborných pracovišť. Úvodní příspěvek mapoval historii a současný stav knihovny, rozvoj služeb, po-stupnou rekonstrukci knihovny za účelem bezbariérového přístupu pro handicapované uživatele apod. V dalších se hovořilo o budování primárního knihovního fondu i fondů speciálních - Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež, sbírky učebnic a komeniologické literatury, následovaly příspěvky zaměřené na sekundární fondy - bibliografické analytické databáze, v NPKK budovaný Český pedagogický tezaurus. Dalším tématem byly služby NPKK, přehled jejich spektra i dostupnosti pro uživatele blízké i vzdálené.

V druhém bloku zazněl referát o Centru pro školní knihovny, jehož cílem je zprostředkovávat pomocí webových stránek informace o budování, provozu i práci školních knihoven. Seminář uzavřel příspěvek mapující automatizaci knihovny i změny, které vnesla do života knihovníků i uživatelů, a to včetně služeb poskytovaných v prostředí internetu prostřednictvím e-PK - elektronické pedagogické knihovny.

Bližší informace o knihovně je možné získat na stránkách www.npkk.cz a posléze v článku připravovaném do některého z příštích čísel Čtenáře.

Text a foto ZUZANA ŠVASTOVÁ

Den seniorů s radostí, tancem, hudbou a poezií

Již šestý úspěšný ročník má za sebou akce s názvem Den seniorů, kterou nejen pro vsetínské občany organizuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Charita Vsetín. Tentokrát s podtitulem Radost, tanec, hudba a poezie.

Ve čtvrtek 15. října vládlo venku nevlídné a chladné počasí. Teplota ve velkém sále Domu kultury však se začátkem programu Dne seniorů úspěšně stoupala. O příjemnou a vřelou atmosféru se postarali pracovníci a pracovnice vsetínské knihovny a Charity, kteří spolu se seniory dobrovolníky předčítali úryvky poezie a prózy s příchutí exotiky a orientu či prováděli cvičení posilující tělo i ducha. O zahřátí se postaraly zejména tanečnice ze souboru Benkari, jejichž vystoupení sklidilo velký úspěch. Přítomní senioři, kterých se v Domě kultury sešlo na 150, mohli procvičit svou zručnost i při výrobě květináčů ubrouskovou technikou. Z tvořivé dílny si tak každý odnesl pěknou vzpomínku.

V průběhu akce byly v sále prezentovány služby organizací, které se svou činností zaměřují na seniory, ať již v oblasti sociální, zdravotní nebo v oblasti vzdělávání či volnočasové. Akce byla finančně podpořena městem Vsetín.

KATEŘINA JANOŠKOVÁ