Hlavní obsah stránky

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Ľaction culturelle en bibliothŹque / sous la direction de Bernard Huchet et Emmanuele Payen. - Nouvelle éd. /Kulturní akce knihoven./ Paris : Electre, 2008. - 319 s. - (Collection Bibliotheque./

Kea 37.744

Bibliotečnoje delo za rubežom : konec XX - načalo XXI veka : sbornik analitičeskich i spravočnych materialov. /Knihovnictví v zahraničí : konec 20. - začátek 21. století. Sborník analytických a informačních materiálů./ Moskva : Paškov dom, 2009. - 308 s.

Kfe 37.971 

BIX - der Bibliotheksindex : ein Sonderheft von B.I.T. online 2009 / Herausgeber Rolf Fuhlrott … [et al.]. /Ukazatel knihoven. Zvláštní číslo časopisu B.I.T. online 2009./ Wiesbaden : Dinges & Frick, 2009. - 56 s. : il.

Kfe 8.923/B

Competencies for Science Librarians / ed. by David Stern. /Kvalifikace pro vědecké knihovníky./ London : Routledge, 2009. - ix, 199 s.

Kr 37.898

KADEN, Ben : Library 2.0 und Wissenschaftskommunikation. /Knihovna 2.0 a vědecká komunikace./ Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2009. - 215 s.

Ta 37.938

Knihovny současnosti 2009 : sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi / sestavil Jaromír Kubíček. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2009. - 207 s. : il.

Kfd 37.965 

Libraries and Librarianship in the Czech Republic / ed. Eva Marvanová ; compiled by Eva Marva-nová … [ et al.]. - 2nd, updated ed. /Knihovny a knihovnictví v České republice./ Prague : National Library of the Czech Republic, 2009. - 79 s. : barev. il.

Kfd 37.926

Library Statistics for the Twenty-First Century World : proceedings of the conference held in Montréal on 18-19 August 2008 reporting on the Global Library Statistics Project / ed. by Michael Heaney. /Knihovnická statistika pro svět 21. století. Zprávy z Projektu globální knihovnické statistiky na konferenci konané v Montrealu 18.-19. 8. 2008./ München : Saur, 2009. - 302 s. - (IFLA Publications ; 138)

Kq 37.899

PREER, Jean : Library Ethics. /Knihovnická etika./ Englewood : Libraries Unlimited, 2008. - xv, 255 s. : il.

Kra 37.959

Die schönsten Bibliotheken der Welt 2009 / Fotografien : Guillaume de Laubier. /Nejkrásnější knihovny světa 2009./ München : Knesebeck, 2008. - 1 kalendář (20 s.) : barev.

Aaaa 37.728 

ŠÁMAL, Petr : Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha : Academia, 2009. - 613 s. : il. - (Šťastné zítřky ; sv. 2)

Kda 27.983

Automatizace knihovnické a informační činnosti

Information Technology in Librarianship : new critical approaches / ed. by Gloria J. Leckie and John E. Buschman. /Informační technologie v knihovnictví. Nové mezní přístupy./ Westport : Libraries Unlimited, 2009. - vi, 397 s.

Iea 37.958

KNEIFEL, Fabienne : Mit Web 2.0 zum Online-Katalog der nächsten Generation : Innovationspreis 2009. /S Webem 2.0 k on-line katalogu příštích generací. Inovační cena 2009./ Wiesbaden : Dinges & Frick, 2009. - 160 s. : il., grafy. - (B.I.T. online Innovativ ; Bd. 23.)

Oe 37.939

ROSENTHAL, Colin - BLEKINGE-RASMUSSEN, Asger - HUTAŘ, Jan : Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). Praha : Národní knihovna ČR, 2009. - 51 s. : il.

Ol 37.977

WOODWARD, Jeannette A. : What Every Librarian Should Know about Electronic Privacy. /Co by měl znát každý knihovník o elektronickém soukromí./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xv, 222 s.

Sdg 37.705

Organizace knihovních fondů

Dealing with Natural Disasters in Libraries / William Miller, Rita M. Pellen, eds. /Setkávání se s přírodními katastrofami v knihovnách./ New York : Haworth Press, 2006. - 241 s. : il.

Ol 37.960

Functional Requirements for Authority Records : a conceptual model : final report December 2008 / ed. by Glenn E. Patton. /Funkční požadavky pro autoritativní záznamy. Koncepční model. Závěrečná zpráva, prosinec 2008./ München : Saur, 2009. - 101 s. : il. ( IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 34)

Od 37.974

MATTHEWS, Graham - SMITH, Yvonne - KNOWLES, Gemma : Disaster Management in Archives, Libraries and Museums. /Řízení v archivech, knihovnách a muzeích v případě katastrof./ Aldershot : Ashgate, 2009. - 229 s.

Ol 37.812