Hlavní obsah stránky

INSPIRACE: První PECka v českých knihovnách

JANA LINHARTOVÁ  linhartova@svkul.cz

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (SVK) získala loni při udělování cen Knihovna roku 2019 z rukou ministra kultury hlavní cenu v kategorii „významný knihovnický a informační počin“ za svůj projekt Poradenského a edukačního centra. V rámci propojení formálního a neformálního vzdělávání je to první metodické centrum pro spolupráci škol a knihoven. Ředitelka krajské knihovny projekt blíže představuje i čtenářům časopisu Čtenář.  

Před necelými třemi roky jsem nastoupila do SVK na pozici ředitelky a snažila se kromě klasických služeb, jež veřejné knihovny poskytují, najít službu, kterou jsem postrádala v době, kdy jsem působila jako ředitelka základní školy. Po změně legislativy v roce 2016, týkající se „společného vzdělávání“, byli bezradní nejen rodiče, ale i mnoho učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Zcela přetížení byli poradenští pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách či speciálně-pedagogických centrech. Neexistovalo žádné zařízení, kam bych mohla bezradného rodiče či svého kolegu poslat pro rychlou radu či pomoc s tím, že by tato služba byla zdarma. Proto jsem si řekla, proč bychom to nezkusili v knihovně.

Název a prostory

Hledání jména pro nově vznikající oddělení bylo celkem rychlé. Pro naše nové „Poradenské a edukační centrum“ se nám zalíbila zkratka PEC, ale ujala se spíše její druhá verze, „PECka“. Podkrovní multifunkční prostory, jež se uvolnily po přestěhování oddělení cizojazyčné literatury do nových zrekonstruovaných prostor, přímo vyzývaly k umístění nového oddělení. Mým cílem bylo přesvědčit kolegy, že nová služba, kterou by měla PECka poskytovat, bude žádaná, na trhu chybí a o poradenství a vzdělávání pro všechny cílové skupiny pod jednou střechou bude zájem. Novou službu chceme nyní minimálně po dobu dvou let pilotně ověřovat, a pokud se osvědčí, potěšilo by nás, kdyby se postupně transformovala do všech krajských knihoven.

Zahájení činnosti

Díky spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Labské skály, Místním akčním plánem (MAP) města Ústí nad Labem, Krajským akčním plánem (KAP) Ústeckého kraje, který je naším zřizovatelem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Národním ústavem pro vzdělávání Praha, místními mateřskými, základními a středními školami, dětskými domovy, poradenskými pracovišti, dalšími spolky, partnery a vydavateli učebnic a pomůcek jsme začali připravovat otevření nového oddělení. Naší ambicí bylo vybudování centra, které by se mohlo stát prvním metodickým centrem pro spolupráci knihoven a škol v rámci propojování neformálního a formálního vzdělávání v knihovnách.

Centrum svou činnost zahájilo v lednu 2019, slavnostně bylo otevřeno 19. 6. a 3. 10. získalo z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka ocenění zmíněné již v perexu. Je pro nás velkým závazkem. Kmotry PECky se stali prorektor UJEP prof. Pavel Doulík, náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání Jana Zapletalová, ředitel odboru vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Jaroslav Faltýn a ředitelka největší speciální základní školy v ČR Martina Brhelová.

Využití a zajištění provozu

V současné době centrum využívají pedagogičtí pracovníci všech typů škol se svými dětmi, žáky či studenty i samotní učitelé v rámci sebevzdělávání. Cestu k nám si nacházejí rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i rodiče dětí nadaných. V plánu máme realizaci didaktických seminářů pro studenty z univerzity, workshopů pro pedagogy, rodiče i širokou veřejnost. Poskytujeme prostory pro vzdělávací aktivity spolkům, spolupracujeme s dalšími organizacemi v rámci poradenství hendikepovaným osobám a seniorům; prostory mohou k celoroční prezentaci zdarma využít také vydavatelé učebnic a výrobci učebních a kompenzačních pomůcek (zatím jen k prezenčním výpůjčkám). Centrum by postupně mělo nabízet i další služby, např. knihovnu na kolech (bibliotranzit), databázi kvalitních lektorů, přednášky, kurzy a akce na klíč, „lékotéku“ zahrnující biblioterapii, arteterapii, muzikoterapii, zooterapii a další.

Personální zabezpečení řešíme ve spolupráci s MAS, MAP, KAP a s pomocí dalších dotačních zdrojů, nezapomínáme na dobrovolníky z ČR i zahraničí. Zajištění fondu a vybavení domlouváme ve spolupráci s vydavateli, výrobci a využíváme granty a dotace regionální, národní, ale i evropské.

Celoroční „veletrh vzdělávání“

Součástí PECky je i Zvuková knihovna pro zrakově postižené; využíváme portál FriendlyVox, který umíme nainstalovat návštěvníkům do jejich osobních počítačů či notebooků. Provozujeme Tichou linku pro online tlumočení do znakového jazyka. Svůj prostor pro prezentaci zde mají organizace pečující o hendikepované i sociálně znevýhodněné osoby (např. Tyfloservis, Diakonie, Člověk v tísni, Dobrovolnické centrum). Díky spolupráci s Mensou a Centrem nadání ale nezapomínáme ani na rodiče nadaných dětí.

Náš fond se skládá z učebnic tištěných, elektronických i hybridních, deskových her, CD, DVD, softwaru a dalších učebních či kompenzačních pomůcek. Rozšiřujeme ho o další novinky a zajišťujeme ve spolupráci s jejich vydavateli či výrobci jejich prezentaci pedagogickým i poradenským pracovníkům, rodičům či studentům. Našim partnerům a všem pedagogickým pracovníkům nabízíme v PECce registraci zdarma, ale až po vyplnění dotazníku, kterým zjišťujeme spokojenost s naší nabídkou a doptáváme se na chybějící služby či nabídku.

Z PECky se již stal celoroční „veletrh vzdělávání“ pro všechny cílové skupiny. Pomáhá s osvětou celorepublikových projektů na podporu čtenářské gramotnosti (např. Bookstart aneb S knížkou do života nebo Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka). Potěšilo by mě, kdyby zavedení nové služby postupně změnilo pohled široké veřejnosti na knihovny a ukázalo, že už nejsme pouhými půjčovnami knih, ale měníme se ve vzdělávací, kulturní, informační a komunitní centra v bezpečném veřejném prostoru pro každého.

Věřím, že se staneme dobrým příkladem pro ostatní a MŠMT nám spolu s Ministerstvem kultury a našimi zřizovateli dají zelenou. Jsem přesvědčena, že nová služba pomůže nejen školám a školským zařízením a jejich pracovníkům, aby se lépe zorientovali v široké nabídce učebnic, pomůcek, softwaru, metod, ale že pomůže snížit náklady při čerpání veřejných prostředků na nákup pomůcek a zefektivní jejich využívání. Přeji si, aby se knihovny staly dostupnými centry celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost a respektovanými partnery pro své zřizovatele.