Hlavní obsah stránky

PRÁVNÍ HLÍDKA: Standardy pro knihovny po novele

MARIE ŠEDÁ  seda@svkos.cz

Ministerstvo kultury (MK) v návaznosti na současný knihovní zákon a aktuální koncepci knihoven vydalo v prosinci 2019 novely dvou standar­dů:

— Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozo­va­ný­mi obcemi a kraji na území České republiky (Standard pro dobrou knihovnu);

— Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních služeb knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (Služby knihoven knihovnám).

Metodické pokyny jsou určeny zři­zova­telům/ provozovatelům knihoven a samozřejmě i všem veřejným knihovnám evidovaným v databázi MK. Mají povahu doporučení, nejsou-li jednotlivé indikátory totožné s ustanovením legislativy, tj. knihovního zákona nebo prováděcí vyhlášky.1

V současné době mají knihovny a jejich zřizovatelé/provozovatelé k dispozici tři důležité dokumenty:

Standard pro dobrou knihovnu;

Služby knihoven knihovnám;

Standard pro dobrý knihovní fond. 

Tyto standardy na sebe navazují a doplňují se, např. v otázce knihovního fondu, v oblasti komunitních aktivit i dalších oblastech.

Standard pro dobrou knihovnu

Metodický pokyn MK k vymezení standardu VKIS byl vydán Ministerstvem kultury poprvé v roce 2005. Podle ustanovení článku 9 (nejdéle po uply­nutí každých pěti let budou indikátory porovná­ny se skutečným stavem VKIS, a to jak na krajské úrovni krajskou knihovnou, tak i na úrovni celostátní Národní knihovnou České republiky) byla iniciována první novela standardu v roce 20112, následně pak současná novela z roku 2019, vydaná pod č.j. MK 85426/2019 OULK3.

Materiál vychází z obecných principů Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách z roku 2012.4 Jednotlivé indikátory stanovují popis opti­málních hodnot výkonů, zajištění a vybavení knihoven. Jsou stanoveny v osmi kategoriích daných počtem obyvatel obce, ve které knihovna působí.

Současný Standard pro dobrou knihovnu reaguje na výsledky činnosti knihoven i proměny knihovnické profese. Zatímco první verze stanovila indikátory pro provozní dobu, knihovní fond (financování a přírůstek), dostupnost knihovny, studijní místa a internet, novela standardu z ro­ku 2019 byla rozšířena o plochu knihovny, webové stránky, OPAC, vzdělávání knihovníků a měření spokojenosti uživatelů.

Současná novela předchozí kategorie rozšiřuje o další tři. Celkově se tak knihovníci i provozovatelé knihoven setkávají s těmito indikátory:

— provozní doba knihovny pro veřejnost;

— tvorba knihovního fondu a informačních zdro­jů;

— umístění knihovny v obci;

— plocha knihovny určená pro uživatele;

— studijní místa pro uživatele knihovny;

— přístup k internetu a informačním technologiím;

— webová stránka knihovny;

— elektronický katalog knihovny na internetu;

— personální zajištění knihovny;

— kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihoven;

— měření spokojenosti uživatelů knihovny;

— vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity.

Co je ve standardu nového?

Nově se ve standardu objevují témata týkající se personálního zajištění knihovny, kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny a vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit knihov­ny. U personálního zajištění knihovny není strikt­ně stanoven počet pracovníků, ale vychází se z šíře služeb a činnosti knihovny s ohledem na místní podmínky. U knihoven v obcích do 1000 obyvatel je doporučeno, aby výše úvazku knihov­níka byla orientačně o jednu třetinu vyšší než provozní doba knihovny (článek 3). V článku 12 (Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny) standard navazuje na již dříve zveřejněné do­poručení: u pracovníka profesionální knihovny 48 hodin ročně, u neprofesionálního minimálně osm hodin ročně. Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity stanovuje standard na základě rozvoje kulturního zázemí obyvatel obce a doporučuje knihovnám využívat celostátních aktivit pořádaných knihovnickými sdruženími.

Závěrečný článek se dotýká vyhodnocování plnění standardu VKIS, a to na místní, krajské i celostátní úrovni. Stejně jako u předchozích verzí bude po pěti letech provedeno porovnání se skutečným stavem knihovnických služeb.

Služby knihoven knihovnám

Regionální funkce knihoven jsou činnosti celostátní povahy – až na výjimky jsou do tohoto programu zapojeny všechny knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi a kraji na území České republiky. Regionální funkce pomáhají při budování pozitivních vztahů mezi knihovnami a poskytují základní platformu pro budoucí projekty, související se změnami v knihovnictví.

Metodický pokyn MK k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky se ke knihovníkům

a zřizovatelům/provozovatelům knihoven dostává ve třetí podobě. První vydání z roku 2009 navazovalo na dokument Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven5, novela z ro­ku 20146 byla upravena a rozšířena o metodickou pomoc knihovnám při pořádání a realizaci kulturních aktivit. V návaznosti na novelu Služby knihoven knihovnám byl také tento dokument vydán na podzim roku 2019 pod číslem jednacím MK 85551/2019 OULK.

Vydání z roku 2019 přináší řadu zásadních změn. Do materiálu byly přidány články týkající se povinností všech, kdo se na výkonu a zajištění regionálních funkcí podílejí – kromě úlohy krajské knihovny se objevují i úlohy pověřené knihovny, provozovatele obsluhované knihovny a také samotné obsluhované knihovny.

Provozovatel knihovny by měl především zajišťovat vhodné prostory, technické vybavení i náklady spojené s provozem knihovny. Důležité ustanovení se týká úzké spolupráce s knihovnou při řešení personálních podmínek v knihovně i celoživotního vzdělávání knihovníků. V neposlední řadě standard stanoví i podporu spolupráce knihoven.

Povinnosti obsluhované knihovny jsou dány činnostmi, kterými se standard vykonává. Jde například o vedení statistických údajů, vzdělává­ní knihovníků, práci s výměnným fondem podle pokynů pověřené knihovny, zavádění a modernizaci automatizovaných knihovnických systémů či pořádání vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit v místě působení.

Standard pro výkon regionálních funkcí

V článku 9 je obsaženo osm druhů služeb, kterými se regionální funkce naplňují:

— poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory;

— statistika knihovnických činností;

— vzdělávání knihovníků, semináře a porady;

— tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace;

— pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fon­dů;

— nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce;

— podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit;

— servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí.

Významným doplněním služby Poradenská a konzultační činnost je odkaz na Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.7 U bodu Vzdělávání knihovníků, semináře a porady se stanoví doporučení pro krajskou knihov­nu k vytvoření plánu profesního vzdělávání pro pracovníky knihoven v kraji. Nově byla přidána služba Metodická podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit. Ta spočívá v pořádání vzorových přednášek, vzdělávacích aj. aktivit pro pracovníky obsluhovaných knihoven a v prezentaci příkladů dobré praxe v pověřené knihovně. Zde se klade důraz na využití celostátních aktivit, práci dobrovolníků a spolupráci v místě.

Novela standardu přináší zásadní změny a doplnění, které předchozí verze postrádaly. Z pohledu výkonu regionálních funkcí bylo nezbytné zahrnout úkoly a povinnosti všech zainteresovaných stran, které se podílejí na dobré činnosti knihoven.

Oba standardy doplňuje Standard pro dobrý knihovní fond8, vydaný v roce 2017. Knihovny by neměly zapomínat ani na navazující doporučení, která se týkají webových stránek knihoven9, Koncepce celoživotního vzdělávání10 a průzku­mů uživatelské spokojenosti11.

V současné době se do tisku připravují oba první standardy. Barevné verze Standardu pro dobrou knihovnuSlužeb knihoven knihovnám by měly být k dispozici především starostům obcí, které zřizují jak pověřené, tak i obsluhované knihovny.

1 Například revize knihovního fondu.

2 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Praha: Ministerstvo kultury, 2011. Dostupné také z: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/metodicky_pokyn_mk_ k_vymezeni_standardu_vkis_poskytovanych_knihovnami_1-1085.doc.

3 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2019. Dostupné také z: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/2019_ metodicky_pokyn_mk_vkis-11473.pdf.

4 KOONTZ, Christie a Barbara GUBBIN, ed. Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA. 2., zcela přeprac. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012. ISBN 978-80-7050-612-7. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/sluzby-verejnych-knihoven-smernice-ifla-.pdf.

5 Program byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002.

6 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace na území České republiky. Praha: Ministerstvo kultury, 2014. Dostupné také z: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/metodicky-pokyn-regionalni-fce-1076.pdf.

7 Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018 [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://mcvrk.mzk.cz/.

8 Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Praha: Ministerstvo kultury, 2017. Dostupné také z: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/2017_metodicky-pokyn-mkdef-7674.pdf.

9 SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky malých knihoven: komentáře k metodickému doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel: metodická a praktická pomoc, aktualizace, revize webu: volná příloha knihovnicko-informačního zpravodaje U nás, č. 3/2019. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2019, 29(3) [cit. 2020-03-15]. ISBN 978-80-7052-132-8. ISSN 0862-9366. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-29-(2019)-Cislo-3-Volna-priloha-webove-stranky-malych-knihoven.pdf.

10 Koncepce Celoživotního vzdělávání knihovníků. In: Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2016 [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/celozivotni-vzdelavani/koncepce-czv-pdf.

11 Průzkumy spokojenosti uživatelů knihovny. In: Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2019 [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1.