Hlavní obsah stránky

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: SKIP – každodenní součást mého života

JAROSLAV CÍSAŘ ctenar@svkkl.cz 

Roman Giebisch byl loni v červnu zvolen předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) již na druhé období (2019–2022). Vzhledem ke svému věku není přímým pamětníkem obnovy této profesní organizace, ale zase představuje její současnou dynamickou podobu. Bez této štafety by nikdy nemohlo dojít k posunu vpřed v žádném oboru ani oblasti života společnosti. 

Jak hodnotíš činnost SKIP po jeho obnovení v roce 1990 a svůj vztah k této organizaci?

Těžko mohu hodnotit činnost SKIP před rokem 2000, kdy já sám jsem se stal členem na výzvu bývalé ředitelky Vědecké knihovny v Olomouci Marie Nádvorníkové. Přišla za mnou, abych tuto knihovnu zastupoval v profesní organizaci SKIP. Stal jsem se pak členem regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje a moc rád na to vzpomínám, protože tam byly a dodnes jsou vynikající kolegyně a členky téhle profesní organizace, které mi hodně v začátcích pomohly. Od roku 2001 začaly vznikat nové kraje a olomoucká knihovna se stala nově krajskou knihovnou, ale metodika byla v Ostravě. Tam jsme se jezdili vše učit a hodně mi v této spolupráci pomáhaly i kontakty v našem spolku. Když jsem se zúčastnil valné hromady v Plzni, kde jsem se poprvé seznámil s významnými představiteli SKIP, byl zde právě zvolen jeho předsedou Vít Richter. Do roku 2008 jsem byl tajemníkem regionálního výboru Moravskoslezského a Olomouckého kraje a od roku 2009 jsem se stal výkonným tajemníkem výkonného výboru SKIP. Zároveň jsem začal pracovat v Národní knihovně ČR v Praze v Knihovnickém institutu. Od té doby je Svaz každodenní součástí mého života. Podařilo se nám pokračovat v již nastartovaných projektech – např. letos slavíme už 20. ročník Noci s Andersenem – a mnoho aktivit a projektů jsme založili. Uskutečnilo se již třeba dvacet ročníků soutěže Biblioweb, loni proběhl již desátý ročník Března měsíce čtenářů a také desátý ročník Čtenáře roku, v příštím roce oslavíme čtvrtstoletí Týdne knihoven apod.

Co SKIP v současnosti znamená pro české knihovnictví?

SKIP dlouhodobě podporuje vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven. Snaží se rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost. Motivuje knihovny a jejich zřizovatele ke zlepšení role knihoven ve společnosti a zvýšení prestiže knihovnického povolání. Prosazuje zájmy knihoven a knihovníků na všech úrovních a podporuje vzájemnou spolupráci a sdílení výsledků dobré praxe. Velmi důležitá je spolupráce s Ministerstvem kultury, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj ve všech oblastech společného zájmu. Dále spolupracujeme s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv, Národní sítí zdravých měst a dalšími partnery. Rozvíjíme spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR a podílíme se na soutěži Vesnice roku. Trvale usilujeme o společný postup a kooperaci s knihovnami i všemi jejich sdruženími: Sdružením knihoven ČR, Asociací knihoven vysokých škol, Knihovnickou komisí Asociace muzeí a galerií (AMG), Českou národní skupinou Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (IAML), Českou sekcí Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY), sdružením Magnesia Litera aj. Podporujeme rovněž spolupráci s vydavateli, knihkupci, autory a kolektivními správci autorských práv. Participujeme na vyjednávání hromadných smluv na poskytování služeb knihoven v digitálním prostředí.

Jaký je přínos mezinárodních kontaktů SKIP pro knihovny v ČR?

Iniciujeme a všestranně podporujeme mezinárodní spolupráci knihoven, aktivně působíme v mezinárodních profesních organizacích (zejména IFLA a EBLIDA), zapojujeme se do evropských projektů, zprostředkováváme a využíváme zkušenosti knihoven členských zemí Evropské unie, zasazujeme se o aplikaci efektivních mezinárodních programů do činnosti knihoven v ČR, rozšiřujeme spolupráci s profesními spolky a organizacemi v zahraničí.

Co se SKIP za posledních 30 let nejvíce podařilo a naopak, kde vidíš největší slabiny fungování této profesní organizace?

Velkou radost mám pochopitelně ze smysluplných projektů, které přinášejí knihovnám a jejich uživatelům radost, jako jsou Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, S knížkou do života, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu a další. Ale to jsou jen větší celostátní projekty. Neméně důležité jsou projekty regionální i lokální, které podporuje SKIP ve svých regionálních organizacích a odborných sekcích a klubech. Daří se nám sice rozšiřovat členskou základnu v rámci institucionálních členů, ale horší je to s individuálními členy, které musíme více motivovat k aktivnímu zapojení do spolkových akcí a projektů. Moc se nám zatím nedaří poskytovat výhody a benefity pro aktivní individuální členy SKIP, ale to v současnosti není problém pouze našeho oborového spolku. Většina profesních spolků v současné době postupně přechází na zapojení a zaplacení profesionálních pracovníků, kteří se mohou plně věnovat rozvoji spolkových aktivit.

Jak to vypadá s již avizovanými chystanými změnami v některých aktivitách SKIP?

Soutěž Biblioweb se letos neuskuteční, Knihovnická dílna je posunuta na podzimní termín a pravidla soutěže Knihovna roku jsou trochu jiná, protože pro letošní rok byla zrušena soutěž Vesnice roku, které je právě Knihovna roku součástí. Kandidáty za jednotlivé kraje vyberou dvoučlenné komise ve složení krajský metodik spolu se členem krajské komise Vesnice roku. Nominace s obvyklým zdůvodněním se zasílaly do konce června. Celostátní komise pak zaslala do 5. srpna souhrnnou nominaci za všechny kraje na Ministerstvo kultury.

Děkuji za rozhovor a přeji další nápady, které povedou k rozvoji SKIP a upevní jeho místo mezi dalšími profesními spolky.

Foto: archiv SKIP