Hlavní obsah stránky

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ KNIHOVEN: Library advocacy v praxi

MARIKA HRUBÁ  hruba@fss.muni.cz 

V závěrečné 6. části tohoto cyklu o library advocacy si představíme nejrůznější typy metod, nástrojů a kampaní, které jsou nedílnou součástí tohoto konceptu. Ukážeme si, jaký nejvhodnější postup při tvorbě kampaně zvolit, a také vám představíme příklady dobré praxe ze zahraničních knihoven.

Praktická realizace library advocacy sehrává v prosazování zájmů knihovny klíčovou roli, protože zvyšuje obecné povědomí o knihovně a zviditelňuje hodnoty, které knihovna přináší uživatelské komunitě. Metodologická doporučení American library association (ALA), jsou v tomto ohledu velmi variabilní, protože zohledňují jedinečnost a individuální postavení každé knihovny (ALA, 2018).

Metodické zajištění kampaně

V praxi zahraničních knihoven se metodické zajištění poskytuje organizacemi IFLA a ALA v rámci projektu Campaign for the world’s libraries. Tento projekt poskytuje podporu knihovnickým asociacím i knihovnám samotným; aktuálně jsou do něj zapojeny knihovny z téměř 30 zemí. Jedním z výstupů činností tohoto projektu je definice vhodného postupu pro tvorbu kampaně. Pro vhodnou koncepci se doporučuje stanovit záměry a cíle, určit odpovídající cílovou skupi-nu, vytvořit vzkaz, identifikovat úkoly, vyhledat vhodné zdroje, distribuovat vzkaz mimo knihovnu a celý postup vyhodnotit (ALA, 2018).

Tipy pro vaši knihovnu

Storytelling (USA)

Hlavním smyslem storytellingu je popis sociální nebo kulturní aktivity pomocí vyprávění příběhu (ALA, 2018). ALA doporučení této aktivity zdůvodňuje tvrzením, že nejlepším tvůrcem obsahu není knihovna sama, ale její příznivci. Do metody lze zahrnout širokou škálu oblastí, ať už jde o praktický přehled doporučení k používání knihovny z pohledu uživatele nebo o reakci na konkrétní události týkající se knihovny (ALA, 2012). Silný příběh o pozitivním vlivu knihovny na uživatele se považuje za vhodný nástroj pro obhajování jejích činností. Konkrétní příběh může být silným svědectvím o hodnotách, které knihovna vytváří (ALA, 2012). Jedním ze způsobů pro zachycení příběhů je výzva směrem k uživatelům, aby písemně vyjádřili způsob, jakým jim knihovna pomohla.

Library value calculator (USA)

Tvůrcem tohoto nástroje je Massachusetts Library Association. Jde o webovou aplikaci, kterou lze integrovat do webových stránek knihovny. Poskytuje uživatelům nový pohled na ekonomické hodnoty, které knihovna vytváří. Díky tomuto nástroji lze názorně demonstrovat, jakým způsobem knihovna šetří peníze svým uživatelům. Podrobnější informace o tomto nástroji naleznete na webu https://www.maine.gov/msl/services/customcal.htm.

Library advocacy day (USA)

Smyslem této akce je nábor nových podporovatelů, popř. udržování kontaktů se stávajícími. Obsahem bývají různé typy workshopů na téma legislativní agendy a rozpočtu. Následná debata se týká volby vhodné strategie pro další plánování knihoven.

Významným aspektem této kampaně je sjednocenost. Zástupci New York Library Association kladou důraz na sjednocení činnosti knihoven v této oblasti s cílem maximalizovat dopad svého snažení na legislativní proces. Kampaň může být spojena se setkáním se zřizovatelem. Vhodným obsahem těchto sdělení je přínos knihovny pro uživatelskou komunitu (Mohawk Valley Library System, 2017).

Library snapshot day (USA)

V rámci této kampaně jde o detailní zmapování jednoho dne běžného provozu v knihovně. Jedná se o jednoduchý způsob, jak zviditelnit činnosti knihovny. Dopadem této akce je otázka: Co by se stalo, kdyby tento den byla knihovna uzavřena? Vhodným obsahem mapování jsou výpovědi uživatelů, vytváření detailní statistiky a fotodokumentace. Důležité je veškeré získané údaje prezentovat formou přehledné infografiky na webu nebo sociálních sítích. Těmito materiály lze také doplnit formální podklady předkládané zřizovateli.

Celý nápad vychází z iniciativy Libraries Transform Lives Task Force. Cílem bylo najít nejvhodnější způsob, jak prokázat hodnotu knihoven osobám s rozhodovací pravomocí a obecně zvýšit veřejné povědomí o knihovně. K tomuto účelu se vytvořila 40členná pracovní skupina. Kampaň byla modelována na základě pravidelného brainstormingu členů pracovní skupiny. Za hlavní výhodu považují její tvůrci jednoduchou implementaci.

Konkrétní ukázky realizace

Fabulous finds (Austrálie)

Australské knihovnické sdružení Australian Library and Information Association (ALIA) uspořádalo kampaň na hledání překvapivých nálezů v kolekcích knihoven. Hledání probíhalo mezi všemi typy dokumentů a účastnila se ho uživatelská komunita za pomoci knihovníků. Uživatelé byli poté vyzváni, aby název a fotografii nalezeného titulu sdíleli na sociálních sítích.

ALIA chtěla touto kampaní zpopularizovat knihovní fondy a upozornit na zajímavé artefakty. Šlo o tříměsíční výzvu, během které uživatelé sdíleli své poznatky na sociálních sítích opatřené tagem #fabulousfinds. Seznam byl mediálně upraven a zveřejněn v rámci Dne knihoven (ALIA, 2009).

Books, that makes you feel good about life (Austrálie)

Tato akce je opět počinem australské profesní organizace ALIA. Jedná se dvouměsíční kampaň, jejímž účelem bylo zapojit uživatelskou komunitu do hledání knih, které působí pozitivně na lidskou psychiku. ALIA v této iniciativě vycházela z odborných studií, které dokládají úspěšnou spolupráci knihoven s profesionály z oblasti duševního zdraví. Seznam 320 titulů byl zveřejněn v rámci Světového dne duševního zdraví (ALIA, 2010).

Keep public libraries free (Nový Zéland)

Tuto kampaň zorganizovala novozélandská profesní organizace s názvem Libraries Aotearoa, která zaštiťuje všechny typy místních knihoven. Smyslem této kampaně bylo upozornit na možná rizika zavedení poplatků ve veřejných knihovnách.

Šlo o navázání na dlouhodobou kampaň organizace LIANZA, která si kladla za cíl podpořit zákon o veřejných knihovnách. Jejím obsahem bylo kontaktování zástupců parlamentu formou pohlednic od uživatelské komunity. V rámci kampaně byla také vypracována doporučení pro efektivní argumentační strategii veřejných knihoven. Přestože kampaň nedosáhla požadovaného výsledku v legislativní oblasti, přinesla knihovnám širokou veřejnou podporu. Ukázala, že většina tamějších obyvatel věří v důležitost místních knihoven a bezplatných služeb, které poskytují (Library and Information Association of New Zealand Aotearoa, 2018).

S. U. R. E. (Singapur)

Kampaň S. U. R. E. realizovala organizace National Library Board v Singapuru. Název je akronymem čtyř hesel, která kampaň doprovází: Source (Zdroj), Understand (Porozumění), Research (Výzkum), Evaluate (Vyhodnocení) (National Library Board, 2018). Jde o rozsáhlou kampaň propagující informační gramotnost. Vznikla z iniciativy Národní knihovnické rady, která dlouhodobě propaguje důležitost rozpoznávání relevantních informací, proto je zaměřena hlavně na boj s falešnými zprávami.

Kampaň se soustředila na více cílových skupin, např. studenty, rodiče, učitele a také širokou veřejnost. Pro každou cílovou skupinu byl vytvořen speciální program, pomocí kterého se do kampaně mohla zapojit. Studenti se zapojili prostřednictvím škol, v kterých probíhaly aktivity spojené s vyhledáváním a následným vyhodnocováním informací. Rodiče a učitelé byli seznámeni se způsoby, jakými mohou informační gramotnost předávat mladším generacím. Na nejširší veřejnost se působilo prostřednictvím sociálních sítí.

 

Pozvání do kurzu

Pokud vás některé z témat library advocacy zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli více, neváhejte navštívit e-learningový kurz Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny, který je pro vás trvale zpřístupněn na portále Kurzy.knihovna.cz.

Použitá literatura:

• Advocacy Action Plan Workbook. In: American library association [online]. Chicago: ALA Advocacy Institute, 2018 [cit. 2018-03-29]. Dostupné z: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/advocacyinstitute/Advocacy%20Action%20Plan%20-%20revised%2001-09.pdf.

• Fabulous Finds. Australian Library and Information Association [online]. Deakin: ALIA, 2018 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: https://www.alia.org.au/media-releases/top-10-list-fabulousfinds.

• HRUBÁ, Marika. Využití nástrojů library advocacy k prosazování zájmů vysokoškolských knihoven: návrh aplikace pro fakultní knihovny Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2018. 128 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Krčál, DiS.

• Customization of the Library Use Value Calculator [online]. Maine State Library. Maine: Maine State Library, 2020 [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: https://www.maine.gov.

• Library Snapshot Day at Rio Rancho Public Libraries. In: Hitchhiker: For New Mexico Librarians [online]. Santa Fe: New Mexico State Library, 2013 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hitchhiker.nmstatelibrary.org/library-snapshot-day-rrpl/.

• Library value calculator. In: American library association [online]. Chicago: ALA, 2018 [cit. 2018-03-28]. Dostupné z:  http://www.ala.org/advocacy/library-value-calculator.

• Mohawk Valley Library System. Mohawk Valley Library System [online]. New York: Serving public libraries in Fulton, 2017 [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: https://www.mvls.info/.

• S.U.R.E. In: National Library Board [online]. Singapore: National Library Board, 2018 [cit. 2018-03-28]. Dostupné z https://www.schoolbag.edu.sg/story/are-you-sure-this-is-real.