Hlavní obsah stránky

RECENZE: Přístupné webové stránky – příručka pro knihovny. 1. část

EVA CERNIŇÁKOVÁ cernin@jabok.cz

Posláním veřejných knihoven je zajistit rovný přístup ke knihovním a informačním službám všem uživatelům bez rozdílu.1 S rozvojem informačních technologií a internetu proto začala být přirozeně věnována pozornost také přístupnosti webových stránek a knihovních služeb, které se poskytují prostřednictvím internetu.

Úvodem

Téma přístupnosti se začalo postupně objevovat na odborných knihovnických akcích nebo v oborovém knihovnickém tisku. Přístupnost webových stránek knihovny se stala jedním z hodnoticích kritérií soutěže Biblioweb nebo podmínkou získání certifikátu Handicap Friendly. Díky Zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací2, který začal platit v dubnu 2019, se však téma přístupnosti stalo (nejen pro knihovny) ještě aktuálnějším a zesílila poptávka po informacích, které se přístupností zabývají.

Řada materiálů, které přinášejí informace o přístupnosti internetových stránek (včetně těch, které se zabývají přímo přístupností webových stránek knihoven), vznikla již dříve. V souvislosti se zákonem o přístupnosti byl nyní Ministerstvem vnitra vydán také metodický pokyn k přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.3 Tyto materiály však většinou obsahují buď pouze všeobecné a přehledové informace, nebo se naopak věnují dílčím aspektům přístupnosti, případně jde o materiály, které vyžadují odborné znalosti v oblasti webových technologií. Přestože jde o kvalitní a důležité informační zdroje, ukázalo se, že pracovníci knihoven by potřebovali mít k dispozici spíše materiál, který by přinesl komplexní a srozumitelný pohled na přístupnost. Proto byl Knihovnickým institutem NK ČR iniciován vznik metodické příručky Přístupné webové stránky4, která by na tyto potřeby reagovala a přinesla srozumitelné informace o tom, jak aplikovat přístupnost na prostředí knihoven.

V současné době je k dispozici první verze příručky, vydaná v září 2020. V průběhu následujících měsíců se předpokládá zveřejnění druhé verze, která bude upravena na základě odborného posouzení a případné zpětné vazby od pracovníků knihoven. Počítá se také s průběžnou aktualizací doporučených zdrojů (článků, videí, užitečných nástrojů apod.).

Cíle příručky

I když se může zdát, že webové stránky jsou převážně záležitostí webových grafiků, vývojářů a programátorů, na mnoho aspektů přístupnosti má vliv způsob, jakým se informace na web vkládají. Přístupnost se ovšem netýká jen webových stránek jako takových. Přístupné musí být i dokumenty ke stažení, které knihovny na webových stránkách zveřejňují (např. knihovní řád a další oficiální či jiné dokumenty ve formátu PDF, DOCX aj.). A ačkoliv to přímo není požadavkem zákona, principy přístupnosti by se měly uplatňovat také na příspěvky, které knihovny zveřejňují na sociálních sítích, nebo na e-mailovou komunikaci. Z výše uvedeného je zřejmé, že přístupnost se netýká pouze malé skupiny vývojářů nebo správců webu, nýbrž téměř všech pracovníků knihoven. Není však možné, aby knihovníci správně aplikovali principy přístupnosti ve své každodenní práci bez toho, aby jim skutečně porozuměli.

Přestože příručka vznikla v souvislosti s potřebou splnit požadavky zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, nesoustřeďuje se přímo na aplikaci požadavků tohoto zákona na webové stránky knihoven. Spíše vychází z předpokladu, že pro uplatnění principů přístupnosti internetových stránek a rovného přístupu k elektronickým informacím v knihovnách je nezbytné, aby knihovníci porozuměli tomu, pro koho a proč je přístupnost důležitá. Snaží se představit stěžejní principy přístupnosti webových stránek způsobem, který je srozumitelný i těm, kdo nemají hlubší znalosti v oblasti internetových technologií.

Obsah příručky

Příručka se skládá z pěti navzájem propojených částí.

První částí je oddíl Uživatelé webu se specifickými potřebami. Tato část do jisté míry vychází z informací na webovém portále WebAIM.5 Informace, které jsou zde uvedeny, jsou důležité pro základní pochopení problematiky přístupnosti a jsou předloženy se zřetelem na jednotlivé typy uživatelů webu s postižením. Pozornost je věnována lidem se zrakovým, sluchovým a tělesným handicapem, s kognitivními poruchami a lidem citlivým na světelné a optické podněty. Čtenáři se zde dozvědí, s jakými překážkami v oblasti přístupnosti se tito uživatelé na webových stránkách potýkají. Najdou zde i stručné informace o tom, jakým způsobem je tyto překážky možné odstranit.

Hlavní část příručky, nazvaná Základy přístupnosti webu pro knihovníky, přináší podrobnější informace o přístupnosti z hlediska jednotlivých opatření. Tato část je spíše komplexním pohledem na přístupnost a je určena zejména vedoucím knihoven a těm, kdo mají na starosti koncepci webu nebo jeho správu. Měla by jim pomoci zorientovat se v problematice přístupnosti tak, aby byli schopni vytvořit koncepci přístupných webových stránek. Může jim také pomoci při výběru či nastavení redakčního systému nebo při komunikaci s vývojáři a tvůrci webu. V této části příručky jsou uvedeny základní informace o Zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, o metodice WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1)6, na nichž zákon staví, nebo o tom, v čem knihovny z hlediska přístupnosti nejčastěji chybují. Stěžejní jsou zde podkapitoly, které se zabývají jednotlivými tématy, jimž je z hlediska přístupnosti třeba věnovat pozornost. U každého tématu jsou uvedeny doporučené zásady pro tvorbu přístupných webových stránek a je zde vysvětleno, jak aplikace těchto zásad může při využívání stránek pomoci lidem se specifickými potřebami i běžným uživatelům. V závěru této části je uvedeno dvanáct principů přístupného designu7, které jsou určitým shrnutím požadavků na přístupnost.

Pro ty, kteří informace na web vkládají, spravují dílčí nastavení webu v redakčním systému nebo vytvářejí elektronické dokumenty knihovně, je určena část příručky nazvaná Manuál přístupné editace webu. V ní jsou uvedeny základní informace o přístupnosti, které se týkají vkládání informací na web, práce s redakčním systémem nebo tvorby přístupných dokumentů. Nejde o nový text, ale o výběr témat z části Základy přístupnosti webu pro knihovníky. Výběr shromažďuje na jednom místě a v logickém uspořádání pouze ta témata, která se přímo týkají editace stránek v redakčním systému nebo tvorby přístupných dokumentů (nikoliv témata, která se vztahují spíše ke koncepci a nastavení webu).

Další dvě části příručky jsou zaměřeny spíše prakticky. V části Jak ověřit přístupnost je k dispozici kontrolní seznam pro ověření přístupnosti, který je určen i pro ty, kdo nemají odborné znalosti webových technologií. Jsou zde také informace o nástrojích, které je možné ke kontrole využít. V přílohách je k dispozici přehled požadavků na přístupnost při výběrovém řízení a rozcestník na doporučené zdroje. Ten obsahuje mj. odkazy na články týkající se uživatelů webu se specifickými potřebami, články, které shrnují požadavky na přístupnost s ohledem na knihovny, odkazy na zahraniční weby nebo na simulátory zrakových vad.

Webové rozhraní příručky

Příručka byla vytvořena a zveřejněna v rozhraní Metodické příručky pro knihovny8, které je založeno na softwaru DokuWiki9. Nejde o první příručku na této platformě. Někteří pracovníci knihoven se s tímto rozhraním setkali již v souvislosti s příručkou Připravujeme změnu knihovního softwaru. V budoucnu se zde plánuje zveřejnění dalších příruček.

Webová podoba příručky má mnoho výhod. Jednou z nich je snadná aktualizace obsahu v případě změn nebo možnost vkládat do příručky také multimediální obsah. Nespornou výhodou webového rozhraní je však zejména vzájemné propojení informací pomocí hypertextových odkazů. To umožní čtenářům, které zajímají jen určitá témata, aby četli pouze kapitoly, které je právě zajímají, aniž by přišli o důležité informace z dalších kapitol příručky, nebo aby se snadno dostali k informacím z dalších příruček či z externích zdrojů. Samozřejmě je možné také čtení jednotlivých kapitol podle posloupnosti jejich číslování. V některých kapitolách, kde by odskok na jinou stránku rušil plynulost čtení, jsou ve stručnosti zopakovány také informace z jiných kapitol.

Pro snadnější orientaci je k dispozici boční lišta s přehledem všech kapitol příručky, drobečková navigace, historie prohlížených kapitol, hierarchický přehled nadpisů na stránce (obsah stránky) či neustále zobrazený odkaz na odskok na začátek stránky. Orientaci v příručce usnadňuje také použitá grafika, která umožňuje jednotným způsobem zvýraznit jak tipy a nápady, tak i informace a doporučené zdroje nebo upozornění na možné problémy.

Rozhraní má responzivní design, takže příručku lze bez problémů číst i na mobilních zařízeních. Pro ty, kdo dávají přednost spíše čtení na papíře nebo v hardwarové či softwarové čtečce e-knih, je k dispozici několik variant a formátů pro tisk a export příručky. Lze vytisknout jak jednotlivé stránky, tak i vlastní výběr kapitol nebo celou příručku, případně též předpřipravené výběry kapitol. Výstupy jsou dostupné ve formátech TXT, PDF a ODT.  Celou příručku je možné stáhnout také ve formátu ePUB.

Závěr

Jak již bylo výše naznačeno, příručka Přístupné webové stránky je určená pro vedoucí pracovníky knihoven, pro ty, kdo mají na starosti koncepci webových stránek, vkládají informace do redakčního systému, aktualizují webové stránky, případně vytvářejí v knihovně dokumenty a informační materiály. Příručka je zpracována tak, aby svým čtenářům pomohla porozumět základním problémům přístupnosti, pochopit, proč je přístupnost důležitá a na jaké překážky může uživatel s postižením při práci s webovou stránkou narazit. Výčet pravidel bývá těžko zapamatovatelný. Pokud však čtenář porozumí, co je potenciální bariérou a jaký smysl mají jednotlivá opatření, bude pro něj jednodušší si principy přístupnosti uvědomit a uplatňovat je v každodenní praxi.

Knihovna, která principy přístupnosti uvedené v příručce aplikuje na své webové stránky a bude se snažit uplatňovat je také v každodenní práci při  tvorbě dokumentů, při komunikaci na sociálních sítích nebo při e-mailové komunikaci, by neměla mít žádné problémy se splněním požadavků zákona o přístupnosti. Aplikace těchto principů zároveň pomůže také naplnit poslání knihovny a zlepšit dostupnost knihovních a informačních služeb pro uživatele se specifickými potřebami.

Pozn. red.: Dne 26. 10. 2020 se konal online seminář Informační technologie v knihovnách 2020, pro který autorka připravila video o příručce. Je nyní dostupné buď v úvodu příručky (https://prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/uvod) nebo na youtube (https://youtu.be/MY0b00m65lY).

Ukázka stránky metodické příručky Přístupné webové stránky, jejíž text je v elektronické formě dostupný na portálu metodických příruček NK ČR

1 Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Sbírka zákonů České republiky, 2002, 98(257), s. 5683–5688.

2 Zákon č. 99/2019 Sb.: zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2019 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-99.

3 NÁPRAVNÍKOVÁ, Jana a SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH. Metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2) [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor eGovernmentu, 2020 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci-pdf.aspx.

4 CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Přístupné webové stránky: příručka pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, září 2020 – (aktualizováno průběžně) [cit. 2020-10-04]. Dostupné z: https:// prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/start.

5 WebAIM: Web Accessibility In Mind [online]. 2020 [cit. 2020-08-23]. Dostupné z: https://webaim.org/.

6 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [online]. 5. 6. 2018 [cit. 2020-08-23]. Dostupné z: https://www.w3.org/TR/WCAG21/.

7 Introduction to Web Accessibility. In: WebAIM: Web Accessibility In Mind [online]. 2020 [cit. 2020-08-24]. Dostupné z: https://webaim.org/intro/#principles.

8 https://prirucky.ipk.nkp.cz

9 https://www.dokuwiki.org/dokuwiki