Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR.

Knihovna Ernsta Abbeho v německé Jeně letos slaví 125. výročí svého založení a intenzivně se připravuje na otevření nové budovy v roce 2023. Knihovna se rozhodla připravit pro obyvatele města rozsáhlou anketu s cílem zjistit, jaké služby od ní požadují. Pro oslovení respondentů bylo vybráno speciálně upravené elektrické jízdní kolo. Úprava kola měla evokovat svojí strukturou dům a je tak propojena s mottem městské knihovny – Celý svět v jednom domě. Na kolo byl umístěn dřevěný speciální box s vhazovacím otvorem. Kolo objíždělo organizace pro migranty, kancelářskou čtvrť Winzerla, účastnilo se rodinného odpoledne v kulturním centru. Většinu respondentů zajímavý dopravní prostředek zaujal a ochotně odpovídali na otázky. Ve vztahu ke knihovně padaly pozitivní pojmy jako autenticita, otevřenost, citlivost, nadšení, přátelskost a atmosféra.Negativně obyvatelé Jeny vnímali pojmy jako registrace, poplatky a termíny. Lidé ocenili projekty knihovny, jazykové vzdělávání pro migranty a serióznost knihovny. Otázky k nové budově knihovny se týkaly pohodlného sezení, speciálních prostor pro rodiče s předškolními dětmi a relaxačních koutků. Za samozřejmost se považuje bezbariérovost, genderově neutrální toalety, dostatek parkovacích míst pro kola nebo pronajímatelné společenské místnosti. 

(BuB Forum Bibliothek und Information – Jahrgang 73, Nr. 12, 2021, s. 656–657)

Parlamentní knihovny hrají klíčovou roli při poskytování informační podpory osobám s rozhodovací pravomocí po celém světě a také pochopitelně čelily bezprecedentní situaci s pandemií covid-19. V této souvislosti se snažily upravit své postupy. Služby se adaptovaly do virtuálního prostřední, zlepšila se týmová komunikace uvnitř knihoven ve snaze předvídat budoucí překážky. Parlamentní knihovna v kanadském Quebecu má bohatou sbírku více než dvou milionů dokumentů. Poskytuje spolehlivé a nestranné informace a analýzy pro své uživatele. Těmi jsou především poslanci, administrativní zaměstnanci, ale i běžní občané. Referenční služby nabízejí informace, školení a výzkumné služby pro poslance, což rovněž přispívá k produkci a šíření znalostí o historii a vývoji parlamentarismu a parlamentních institucí. Oddělení akvizice zodpovídá za získávání a zpřístupňování dokumentů a vyrábí také indexy rozprav pro parlamentní jednání. Odbor digitalizace řídí parlamentní, institucionální a administrativní záznamy parlamentu. Kromě toho zaměstnanci knihovny sdílejí své odborné znalosti a poradenské služby v oblasti digitálního kurátorství. Tyto digitální služby a přístup k informacím na dálku se velmi rozšířily v souvislosti s covidovou pandemií a uzavřením budovy parlamentní knihovny.    

(IFLA Journal – Volume 48, Number 1, March 2022, s. 9–19)

Univerzitní knihovna Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se dlouhodobě snaží o prosazování principů otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu. K rozvoji agendy otevřené vědy se univerzita přihlásila v dlouhodobém záměru na léta 2021–2026. Přijetí politiky otevřeného přístupu se stalo součástí hlavních úloh univerzity. Jedním z implementačních prvků je rUMBa repozitář, který univerzitní knihovna na podnět přímo z prostředí univerzity buduje od roku 2020 na platformě DSpace, otevřeného software se širokou uživatelskou základnou na celém světě. Pandemická situace velmi posílila zájem o vydávání online publikací ve vydavatelství Belianum. Takto zveřejněné publikace jsou potenciálním zájemcům dostupné bez omezení. Postup od schválení a zařazení publikace do edičního plánu až po publikování je výsledkem mnoha kroků, do kterých je třeba implementovat nová pravidla. Univerzitní knihovna proto připravila návrh na doplnění metodických materiálů pro autory publikací ve vydavatelství Belianum. Stanovila postupy a principy vydávání online publikací tak, aby splňovalo určitá kvalitativní kritéria. Na základě principů této politiky budou všechny publikace, které nepodléhají komerčnímu zájmu, vydané ve vydavatelství Belianum zveřejňované v institucionálním repozitáři univerzity. Od vědeckovýzkumných pracovníků se zároveň požaduje, aby v repozitáři průběžně zpřístupňovali aktuální výstupy vědecké práce publikované i v jiných vydavatelstvích, pokud jim to licenční podmínky dovolují.     

(Bibliotheca Universitatis – ročník 17, číslo 2, 2021/2022, s. 21–23)

Připravil ROMAN GIEBISCH