Hlavní obsah stránky

VZDĚLÁVÁNÍ: Jak v knihovně naplno rozvinout komunikativní kompetence 

Text a foto: HELENA HUBATKOVÁ SELUCKÁ hubatkova@kjm.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) v rámci rozvoje svého projektu Databanka vzdělávacích programů připravila v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR (Veřejné informační služby knihoven, podoblast 2, Mimoškolní vzdělávání knihovníků) sérii webinářů a workshopů, které mají kolegům a kolegyním z oboru přiblížit obsah pojmu „klíčové kompetence“ tak, jak ho vnímají pedagogové v rámci Rámcových vzdělávacích programů – RVP1 a jejich úpravy pro konkrétní školy – Školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Důvody pro vznik tohoto cyklu jsou postaveny na třech východiscích:

— Pochopení potřeb ŠVP pomůže knihovníkům a knihovnicím lépe nastavit vzdělávací programy knihoven vzdělávacím potřebám škol, a tím být i více partnerem školám.

— Standard pro dobrou knihovnu2 uvádí ve Článku 12, že Odborné knihovnické činnosti knihovny zajišťuje odborný pracovník knihovny s minimálně středoškolským vzděláním, který má odbornou způsobilost. Odbornou způsobilostí se rozumí souhrn teoretických vědomostí, znalostí odborných standardů, procesů a právních předpisů upravujících činnost knihovny. Indikátorem je, že se dalšímu odbornému vzdělávání ročně věnuje na 1 pracovníka minimálně 48 pracovních hodin.3 Abychom toho v knihovnách dosáhli, je nutné vytvořit podmínky pro další profesní vzdělávání.

— Covidová doba se podepsala i na dalších možnostech vzdělávání. Knihovny využily to, co se naučily v době online výuky, a část svých vzdělávacích aktivit převedly do online prostoru. Umožňují tak knihovníkům získávat další odborné znalosti a dovednosti i mimo přímou účast na vzdělávacích akcích, ale i připojením k webinářům nebo možností shlédnout záznam konference ze záznamu.

Ačkoliv je cyklus určen primárně kolegům a kolegyním v knihovnách, kteří připravují vzdělávací programy pro děti a mládež, je možné využít dostupné informace pro přípravu vzdělávacích programů i pro jiné skupiny, např. pracující, seniory či osoby se specifickými potřebami.

Na přelomu srpna a září 2022 proběhl v online prostředí první webinář a následně pak v KJM i první workshop, které spojovalo téma, jak rozvíjet kompetence komunikativní. Téma uchopily dvě výborné přednášející. Webináře se ujala Petra Nejedlá, která se věnuje logopedické průpravě dětí od útlého věku – přes předškolní až ke školnímu věku. Kromě tradiční logopedické praxe pořádá pro rodiče i různé online logopedické kurzy. Na webináři mluvila o způsobech, jak rodiče motivovat, aby u dětí rozvíjeli předčtenářské dovednosti, a jak to podpořit nejen doporučením zajímavých a vhodných knižních titulů, ale i aktivitami v rámci projektu Bookstart: s knížkou do života, kterého se i Petra se svými dětmi sama zúčastnila – nejdříve jako rodič, později jako přednášející. Činí to z ní zajímavý zdroj informací pro knihovnickou práci, protože dokáže téma popsat z obou úhlů pohledu.

Roli knihoven vnímá i v tom, že knihovníci dokážou doporučit nejen zajímavé tituly beletrie podle zájmu čtenářů, ale i doporučovat logopedické příručky pro rodiče či pedagogy. Vždy by to měly být tituly, v nichž je jako autor uveden logoped. Doporučila tituly Bohdany Pavkové, Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové nebo Ester Staré a Milana Starého. Do knihoven také jako doplněk rozvoje čtenářské gramotnosti doporučila Albi tužky.

Dalším velkým tématem webináře bylo hlasité čtení, které může mít podle Petry velký potenciál při trávení společného volného času i biblioterapeutickou hodnotu, na druhou stranu ale v nevhodně zvolenou dobu nebo s nevhodně zvolenou skupinou může děti přespříliš stresovat. Pro práci se školním kolektivem na programech v knihovnách by doporučovala hlasité předčítání dětmi nejdříve konzultovat s pedagogem dané třídy. Stejně důležité je i pracovat s cíli takové aktivity. Hledat odpovědi na otázky, proč budou děti nahlas číst a co to má jim, nám i ostatním posluchačům přinést a jak tento cíl dokážeme v knihovně ověřit. K danému tématu zazněla i zajímavost v podobě biblioterapeutické role hlasitého předčítání u osob po cévní mozkové příhodě.

V závěru webináře jsme se věnovali tématu, jak dostat logopedickou průpravu i do vzdělávacích programů knihoven. Petra sama uvádí, že nejlepší cestou je navázání spolupráce s konkrétním logopedem. Toto téma bychom chtěli i my v rámci rozvoje Databanky vzdělávacích programů nadále rozvíjet. Další témata webinářů viz Poznámka 1.

Ze zpětných vazeb na webinář, který najdete k přehrání zde: https://www.youtube.com/watch ?v=BJzDMKCcw-k&list=PLDQ1mwDelKexC2Utkjv NW8eCbioA0j_Z9&index=1, vybírám:

— Velice oceňuji tipy na konkrétní knihy a sdílení zkušeností s kroužkem pro rozvoj řeči. Několik podnětů budu určitě realizovat.

— Děkuji za inspirativní dopoledne, je fajn nacházet nové cesty.

Na kompetence komunikativní jsme v rámci cyklu navázali praktickým workshopem, který rozvíjel komunikační dovednosti trochu z jiného úhlu pohledu. Přednášející byla divadelní lektorka Tereza Nechvátalová. Během celodenního workshopu učila účastníky, jak připravit své tělo na veřejné vystoupení, jak se ho naučit vnímat, jak ho cvičit a jak při veřejném vystoupení pracovat se stresem, který jej často provází. Účastníci si vše vyzkoušeli i prakticky, a vznikaly tak různé vtipné a zajímavé situace, o čemž svědčí i zpětná vazba jedné z účastnic: Navodila jste velmi příjemnou a přátelskou atmosféru, děkuji. Cvičení byla fajn, nenásilně posunula moji komfortní zónu. Workshop se však zaměřoval i na přípravu textu na scénické čtení a práci s doprovodnou hudbou, které mohou text významově posunout. Učili jsme se, jak zachytit emoce v příběhu pomocí citoslovcí, mimiky, gest i pohybů celého těla.

Toto téma do vzdělávacích programů pro knihovníky určitě znovu zařadíme. Nejen o hlasovou průpravu, ale o přípravu textu pro scénické čtení byl velký zájem. Pro začátek a samostudium nám Tereza doporučila další zdroje k tématu (viz Poznámka 2).

 

1 RVP – Rámcové vzdělávací programy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2022 [cit. 2022-09-15]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/.

2 Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Dostupné také online: https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/standard-pro-dobrou-knihovnu-2020.

3 Tamtéž.

 

POZNÁMKA:

[1] Další témata webinářů najdete dostupné pod odkazem: https://youtube.com/playlist?list=PLDQ1mwDelKexC2UtkjvNW8eCbioA0j_Z9.

[2]

  • VYDROVÁ, Jitka. Hlasová a mluvní výchova pro pedagogy. Praha: Medical Healthcom, spol. s r. o., 2014. ISBN 978-80-905554-4-0
  • VÁLKOVÁ, Libuše a Eva VYSKOČILOVÁ. Hlas individuality. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2007. ISBN 978-80-7331-087-5
  • MARTIENSSEN-LOHMANN, Franziska. Vzdělaný pěvec (pěvecký lexikon v heslech) [online]. Pardubice: Kora, 1994 [cit. 2022-09-12]. ISBN 80-85644-04-5 Dostupné z: http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:67e59bd0-ed69-11e8-bc37-005056827e51.