Hlavní obsah stránky

TÉMA: Dobrovolnictví v knihovnách: Dobrovolnictví v Městské knihovně v Praze

(zkušenosti z desetiletého dobrovolnického programu)

ONDŘEJ HUDEČEK ondrej.hudecek@mlp.cz

Městské knihovně v Praze (MKP) působí dobrovolníci systematicky od roku 2012. Od samého začátku pomáhají zejména při akcích, které knihovna pro čtenáře a veřejnost pořádá. Posilují tým knihovníků pojízdných knihoven na letních akcích, kterých se účastníme nebo které sami pořádáme. Uplatnění nacházejí dobrovolníci také celoročně na pobočkách, kde mohou zužitkovat i vlastní specifické znalosti a dovednosti. Vedou kluby deskových a jiných her, doučují cizí jazyky či připravují výtvarné a další workshopy.

Počátky dobrovolnické činnosti v MKP jsou spojeny s pořízením bibliobusu Oskar začátkem roku 2013. Jedná se o dodávku do 3,5 tuny, která je ale plnohodnotnou knihovnou. Obsluhuje ji jeden knihovník, a tak je pomoc dobrovolníků na mnoha akcích, kam od jara do podzimu Oskar zajíždí, zcela nezbytná. Na festivalech, dětských dnech nebo knižních veletrzích pomáhají dobrovolníci zejména s obsluhou stroje na výrobu připínacích placek, vysvětlováním pravidel deskových her a s komunikací s návštěvníky. Případně si sami pro návštěvníky aktivity připravují.

Dobrovolníci v MKP mohou tedy plně využít vlastní kreativitu a nápady, pokud chtějí. Činnosti patří k fyzicky i psychicky nenáročným, a tak se dobrovolníky stávají mladí lidé od 15 let věku. Historicky u nás ale působily jako dobrovolníci i mladší děti coby vedoucí Magic klubů a také v současnosti nám mladší děti pomáhají, například když dobrovolnickou činnost na jedné pobočce vykonává celá rodina. Horní věková hranice není samozřejmě omezena; například devadesátiletý dobrovolník vedl ještě loni šachový kroužek pro děti. Uplatnění jako dobrovolnice v MKP našla i dívka s Aspergerovým syndromem nebo uprchlice z Ukrajiny.

Pozice koordinátora

Již v roce 2012 bylo jasné, že kvalitní dobrovolnický program vyžaduje zřízení pozice koordinátora. Dlouhé roky to ale nebylo možné naplnit. Existovala různá přechodná řešení uvnitř organizační struktury knihovny, ale fakticky se koordinátory stávali vedoucí jednotlivých poboček nebo pracovišť, kde dobrovolníci působili. Teprve na jaře 2020 byla zřízena plnohodnotná funkce koordinátora dobrovolníků, byť na částečný úvazek, a mohla započít průběžná práce s dobrovolníky.

Jaká je vlastně náplň práce koordinátora dobrovolníků? Po třech letech práce na této pozici bych se s vámi rád podělil o dosavadní zkušenosti.

Určitě je dobré začínat na této pozici buď s předchozími zkušenostmi s prací s dobrovolníky, které lze získat třeba i při organizování volnočasových aktivit dětí, ve sportovních klubech nebo neziskových projektech na lokální komunitní úrovni, a nebo pomocí vzdělávacích kurzů, které nabízejí akreditované organizace. Sám jsem měl štěstí, že jsem ještě před nástupem do této pozice mohl absolvovat kurz pro začínající koordinátory dobrovolníků Navigátor, který nabízí Centrum pro dobrovolnictví HESTIA.1 Speciálně knihovnicím a knihovníkům na míru ho tehdy HESTIA připravila v rámci projektu Sociální inovace v knihovnách (KISK FF MU). Jakkoli je praxe i formální zakotvení dobrovolnické činnosti v různých organizacích odlišné, tento kurz poskytuje základní a obecně platné informace o dobrovolnictví. Seznámíte se s cyklem dobrovolníků v organizaci, dozvíte se, jak nejlépe připravit přijímací organizaci na příchod dobrovolníků i dobrovolníky správně vybrat, dobře nastavit vzájemný vztah i péči o dobrovolníka během jeho působení v organizaci. A také si vyzkoušíte nejběžnější konfliktní situace, s nimiž se dřív nebo později setká na této pozici každý.

V naší knihovně se ukázalo jako velmi vhodné, že pozice koordinátora dobrovolníků byla spojena s pozicí metodika, protože pro oba úkoly je důležitá časová flexibilita, tedy pružná pracovní doba. Akce, při nichž dobrovolníci pomáhají, se konají běžně o víkendech nebo v pozdních odpoledních hodinách. Pracovní mobilní telefon je tudíž nezbytností a fakticky i hlavním pracovním nástrojem koordinátora.

Mým úkolem je zejména příprava a vedení úvodních setkání se zájemci o dobrovolnictví, kteří se hlásí na základě výzvy zveřejněné na webových stránkách knihovny i na plakátech vyvěšených v našich pobočkách. Jen v minulém roce bylo těchto pohovorů na tři desítky. Délka jednoho se pohybuje kolem 40 minut a asi tři čtvrtiny zájemců se do nějaké aktivity knihovny jako dobrovolníci posléze i zapojí. Část zájemců chce počkat na konkrétní výzvy, které všem rozesílám, pro část po pohovoru hledám v naší síti poboček konkrétní uplatnění.

Nábor dobrovolníků

Probíhá průběžně celý rok, přičemž noví zájemci nahrazují ty, kteří z přirozených důvodů s dobrovolnictvím v knihovně končí. Různě aktivních dobrovolníků má MKP stabilně přibližně čtyřicet. Za rok 2021 se do dobrovolnických aktivit zapojilo celkem 38 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří vykonali činnost v souhrnném rozsahu 801 hodin. Loňský rok již takřka nebyl dotčen omezeními spojenými s pandemií nemoci covid-19, a tak nám pomáhalo 55 dobrovolníků a dobrovolnic. Tedy především dobrovolnic. Genderové složení lidí, kteří u nás vykonávají dobrovolnickou činnost, poměrně věrně odráží rozvrstvení mužů a žen v samotné knihovně.

Dobrovolnictví v knihovně je jakýmsi pomyslným vstupem do světa dobrovolnictví obecně. Naprostá většina dobrovolníků MKP nemá za sebou žádnou dobrovolnickou zkušenost. Předpokládají – a tuší to správně –, že v knihovně na ně ve srovnání třeba se sociálními službami nebudou kladeny velké nároky. Pozitivně hodnotí především možnost najít si ve spolupráci s koordinátorem svoje vlastní místo v organizaci a jejích aktivitách. Knihovníci zase většinou vítají každou pomocnou ruku a nadšení naprosté většiny dobrovolníků. Jejich ochota pomáhat druhým rychle prolamuje prvotní nedůvěru u kolegů a kolegyň, kteří s dobrovolníky přicházejí pracovně do kontaktu poprvé.

1 O kurzu více na webových stránkách organizace HESTIA https://www.hest.cz/cz/pro-organizace/vzdelavaci-kurzy