Hlavní obsah stránky

LEGISLATIVA: Zvyšují se poplatky za výpůjčky v knihovnách

VÍT RICHTER Vit.Richter@nkp.cz

Počátkem roku 2023 začala platit dlouho očekávaná a projednávaná novela autorského zákona1, jejímž hlavním cílem byly implementace evropské Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu2. Jak vyplývá z názvu směrnice, jejím hlavním tématem je vyrovnání podmínek mezi autory a nakladateli na jedné straně a internetovými platformami jako agregátory na straně druhé.

Novela řeší i zakotvení výjimek z autorského práva pro dolování dat (data mining). Většinou se jedná o témata, která se knihoven týkají pouze nepřímo či okrajově, ale jedna část novely autorského zákona (AZ) je věnována tématu pro knihovny mimořádně významnému, a tím je odměna za půjčování, respektive platba za absenční půjčování v knihovnách.

Současný stav

Princip odměňování autorů za výpůjčky v knihovnách se v České republice uplatňuje od novely AZ z roku 2006. Zákonem byla stanovena sazba 0,50 Kč za jednu absenční výpůjčku. Tehdy se podařilo prosadit významný princip, že úhrada poplatku (náhradní odměny) se nevybírá od uživatelů knihoven ani od knihoven, ale jedná se o platbu ze státního rozpočtu. Zákon také určil, že výpůjčky z některých knihoven se nebudou zpoplatňovat. Jednalo se o školní knihovny a knihovny vysokých škol, Národní knihovnu ČR, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Národní technickou knihovnu, Národní lékařskou knihovnu, Národní pedagogickou knihovnu Komenského, Knihovnu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Knihovnu Národního filmového archivu a Parlamentní knihovnu ČR.

Proces úhrady poplatků za půjčování od té doby probíhá tak, že Národní knihovna ČR shromáždí statistická data o absenčních výpůjčkách ze všech sítí knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, a na základě zjištěného počtu primárních absenčních výpůjček (tj. bez prodlužování) vyplatí kolektivním správcům autorských práv celkovou odměnu. Kolektivní správce DILIA, zastupující autory textů, získává 75 % z celkové částky a kolektivní správce OOA-S, zastupující autory výtvarné složky knih a časopisů, obdrží vždy 25 %. Povinností kolektivních správců je, aby získané finanční prostředky spravedlivě rozdělili autorům podle předem schváleného rozúčtovacího řádu.

Přehled plateb na absenční půjčování

Zatímco v roce 2016 činila roční platba 23,7 mil. Kč, v roce 2022 poklesla vyplacená částka na 13,2 mil. Kč. Klesající částka vyplacených odměn dokumentuje pokles počtu absenčních výpůjček, a to zejména v covidových letech 2020 až 2021.

Změny

Nedávno schválená novela autorského zákona přináší několik podstatných změn:

1. Výše náhradní odměny za absenční výpůjčku se zvyšuje z 0,50 Kč na částku 1,70 Kč.

2. Zvýšení náhradní odměny reaguje částečně na inflaci a růst průměrné mzdy od roku 2006, ale především dochází ke změně příjemců náhradní odměny. Částka 1,70 Kč bude rozdělena tak, že 1 Kč připadne autorům a částku 0,70 Kč získají jako kompenzaci nakladatelé.

3. Česká republika se tak připojila k těm státům, jako je např. Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko, Polsko (ze zemí mimo EU např. Austrálie), které prostřednictvím odměn přiznávaných nakladatelům z titulu práva na odměnu v souvislosti s půjčováním jimi vydaných děl ve veřejně přístupných knihovnách naplňují své kulturně politické cíle. Vydání tištěné knihy představuje investici s vysokými vstupními náklady: průměrné náklady na výrobu knihy včetně započítání podílu distribučního řetězce činí zhruba 93 % ceny knihy. Současně je nezbytné zdůraznit zvláštní povahu literárních děl, která jsou současně prostředkem pro naplňování kulturních potřeb a obchodním artiklem.

4. Podstatným způsobem se mění okruh knihoven, které jsou placení poplatku za absenční půjčování zproštěny. Mezi obecně vymezené školní a vysokoškolské knihovny budou z placení nově vyloučeny i knihovny muzeí, galerií a archivů. V tomto případě se vychází z toho, že tento okruh knihoven zpravidla neposkytuje absenční výpůjční služby.

5. Na druhé straně je zrušeno vyloučení pro ústřední specializované knihovny, tj. Národní knihovnu ČR, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Národní technickou knihovnu, Národní lékařskou knihovnu, Národní pedagogickou knihovnu Komenského, Knihovnu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Knihovnu Národního filmového archivu a Parlamentní knihovnu ČR. Za tyto knihovny bude nezbytné od roku 2023 odvádět poplatky za absenční půjčování.

Podle ekonomické analýzy, která byla zpracována v souvislosti se změnou plateb za absenční výpůjčky v knihovnách, by roční platba náhradní odměny mohla dosáhnout částky cca 68 mil. Kč.3 S ohledem na pokles výpůjček v posledním období se bude jednat spíše o částku nižší.

Jak už bylo zmíněno, úkolem Národní knihovny ČR je shromáždit z knihoven statistická data o absenčních výpůjčkách tak, aby tyto údaje mohly sloužit jako podklad pro výplatu náhradní odměny. Kromě toho je ale nezbytné poskytnout kolektivním správcům údaje pro rozúčtování odměny autorům a nově i nakladatelům. Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR a agenturou DILIA byl již v roce 2007 vybrán vzorek 35 knihoven4 různých velikostí. Knihovny byly požádány o poskytnutí údajů o výpůjčkách v podobě ISBN s uvedením počtu výpůjček. Firma Lanius provedla úpravu knihovního systému tak, aby bylo možno data odesílat automatizovaně. ISBN následně umožňuje dohledat v databázi národní bibliografie podrobné bibliografické údaje o půjčovaných dílech. V současné době probíhají jednání s dodavateli knihovních systémů, aby byl umožněn sběr dat o absenčních výpůjčkách z více knihoven s cílem dosáhnout reprezentativnějšího vzorku, nezbytného pro rozúčtování odměn.

 

1 ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha, 2022, ročník 2022, částka 193, 429/2022 Sb. Dostupné také z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=9&T=31.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019, o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. In: Úřední věstník Evropské unie. L 130/92, 17. 5. 2019. Dostupné rovněž z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32019L0790

3 Odkaz na vládní návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 31/0, dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=31&CT1=0.

4 SVK Ústí nad Labem, KM Hradce Králové, KJM Brno, KM Ostravy, MK Tábor, MK Kutná Hora, MK v Třebíči, Knihovna Kroměřížska, ŠK Strakonice, MK Břeclav, MK Bohumín, MK Svitavy, MK Rokycany, MK Domažlice, MK Ústí nad Orlicí, MK Beroun, MK Nymburk, MK Kutná Hora, MK v Hlučíně, MK Bílina, MK Dačice, MK Třeboň, MK Tišnov, MK Kaplice, MK Světlá nad Sázavou, MK Polička, MK Chotěboř, MK Milevsko, MK Stříbro, MK Tanvald, MK Český Brod, MK Dobruška.