Hlavní obsah stránky

NOVÉ PROJEKTY: Registr českých knih

LENKA MAIXNEROVÁ Lenka.Maixnerova@nkp.cz

Registr českých knih je název projektu, jehož řešením se zabývá Národní knihovna ČR (NK ČR) společně se Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Cílem projektu je vytvoření Registru českých knih (dále jen Registr), který bude centrálním místem knižních metadat v ČR a bude zajišťovat služby pro knihovny, nakladatele, distributory a knihkupce, vydavatele a národní agentury ISBN, ISMN, ISSN a CIP, SČKN a MK ČR.

Součástí Registru bude nastavené workflow zajišťující životní cyklus metadat knižní produkce a zároveň umožňující maximální sdílení takto vytvářených metadat, tj. od žádosti o přidělení ISBN/ISMN přes hlášení přidělených ISBN/ISMN, převzetí záznamu do akvizice/distribuce, obohacení záznamu pro využití celým systémem knihoven v ČR.

Knižní metadata/bibliografické záznamy jsou základním předpokladem práce s knihami, jejich distribuce, automatizované výměny informací o knize atd.

V ČR se knižní metadata vytvářejí v různých formátech různými subjekty pro různé potřeby s minimální vzájemnou kooperací. Někteří nakladatelé pro vytváření metadat využívají mezinárodní formát pro nakladatele ONIX, se kterým pracuje i SČKN. Knihovny používají mezinárodní formát MARC 21 a katalogizační pravidla RDA. Navržený Registr pod správou NK ČR ve spolupráci se SČKN si neklade za cíl nahradit informační systémy jednotlivých nakladatelů, ale umožnit jim snadnější předávání a sdílení metadat a dalších informací, které s knižní produkcí souvisejí (institut povinných výtisků, statistiky, ohlašovací povinnost, nabídková povinnost atd.). Měl by sjednotit používané formáty, číselníky, názvosloví apod. s využitím mezinárodních standardů.

Mezi významné údaje knižních metadat patří věcné třídění. V Evropě je mezi nakladateli rozšířené třídění Thema, v USA více třídění BISAC. Mezi oběma tříděními existuje mapování, a proto jsou vzájemně převoditelné. Knihovny v ČR pro věcné třídění většinou používají Konspekt, MDT a věcné autority NK ČR. NK ČR zajistí mapování mezi používanými standardy nakladatelů a knihoven, aby se metadata mohla vzájemně sdílet.

Vytvořením Registru budou mít knihovny dostupné informace a knižní metadata přímo od nakladatelů o připravovaných a již vydaných publikacích, budou moci využívat i informace, které nejsou součástí bibliografického formátu MARC 21, např. údaje o váze a přesných rozměrech knih.

V ČR existují čtyři národní agentury související s nakladatelsko-vydavatelskou činností: Národní agentura ISBN v ČR, Národní agentura ISMN v ČR, Národní agentura CIP, které provozuje NK ČR, a Národní agentura ISSN, kterou provozuje Národní technická knihovna. Pro nakladatele/vydavatele je účast ve všech čtyřech agenturách dobrovolná a jejich služby se poskytují zdarma.

Agentury zajišťují přidělování mezinárodních identifikátorů (ISBN, ISMN, ISSN), vytváření bibliografických záznamů (CIP) a spravují databáze, které s jejich činností souvisí: 

— databáze Česká národní bibliografie1 (spravuje NK ČR);

— databáze Ohlášené knihy2 (spravuje NK ČR);

— databáze Adresář nakladatelů3 (spravuje NK ČR);

— Národní databáze ISSN4 (spravuje NTK).

Kromě těchto databází spravuje SČKN databázi České knihy5 a vydává časopis Knižní novinky6. Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) spravuje Databázi periodického tisku pro veřejnost7. Vzájemné propojení a sdílení metadat mezi těmito databázemi je minimální.

Navržený Registr by měl sjednotit stávající databáze/platformy a umožnit centralizovat „vše na jednom místě“: registraci nakladatele, žádost o přidělení ISBN/ISMN/ISSN/CIP, ohlašovací lístek ISBN/ISMN, distribuci, evidenci povinných výtisků, statistiky a další.

Navrženým metadatovým formátem Registru je mezinárodní standard ONIX a věcné třídění BISAC/Thema, které bude pro potřeby knihoven namapováno do předmětových hesel NK ČR a kategorií Konspektu. Pro potřeby knihoven bude jedním z výstupních formátů MARC 21, případně BIBFRAME.

Kooperací knihoven, národních agentur, nakladatelů, distributorů a knihkupců, SČKN, MK  dojde k plnění strategického cíle Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 20308, a to důslednou kooperací a sdílením činností dosahovat maximální ekonomické efektivnosti poskytovaných služeb knihoven.

1 https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=CNB

2 https://aleph.nkp.cz/web/ok.htm nebo https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=NKOK

3 https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=NAK

4 https://issn.techlib.cz/

5 https://www.sckn.cz/ceskeknihy/

6 https://www.sckn.cz/knizni-novinky/

7 https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-cs-978

8 https://www.nkp.cz/ipk/ipk/docs/koncepce-rozvoje-2021-2027