Hlavní obsah stránky

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Buditelské poslání Krameriusových c. k. vlastenských novin

KATEŘINA SPURNÁ katerina.spurna@nm.cz

V únorovém příspěvku rubriky Periodika na území dnešní ČR jsme zmiňovali Schönfeldské císařsko-královské pražské noviny, které vydával od roku 1786 Jan Ferdinand hrabě ze Schönfeldu a jejichž redaktorem byl až do května 1789 významný nakladatel a zakladatel české žurnalistiky Václav Matěj Kramerius (1753–1808). Kramerius působil v Schönfeldově tiskárně od roku 17851, v roce 1789 však došlo mezi ním a Schönfeldem k neshodám, a tak se Kramerius následně rozhodl založit noviny vlastní. Sloužily nejen k hospodářské a kulturní osvětě čtenářů, ale plnily také buditelské poslání.

Povolení dostal v červnu téhož roku a první číslo Krameriusových c. k. pražských poštovských novin vyšlo 4. 7. 1789. Po námitkách hraběte Schönfelda k názvu poštovský změnil Kramerius název periodika na Krameriusovy c. k. vlastenské noviny, později došlo ještě k dalším změnám názvu. Noviny vycházely jednou týdně, zprávy ze zahraničí se přebíraly z německých novin a pro domácí prostředí měl Kramerius k dispozici dopisovatele. Kromě podrobných politických zpráv zejména z Prahy a okolí mělo periodikum různé rubriky, např. tzv. Závěsky nebo Hlasy čtenářů, a také přílohy.

Noviny se zabývaly rovněž kulturní a hospodářskou osvětou. V době největší slávy byl náklad titulu až 1500 kusů. Obsah novin se odvíjel také od jejich úspěšnosti, a tím i od jejich hospodářských výsledků, např. v souvislosti s finančními obtížemi počátku 19. století musel být snížen rozsah a skončily také některé přílohy. Potíže titulu činila rovněž dobová cenzura. Později muselo být z důvodu znovuzavedení novinového kolku zvýšeno i předplatné. Po Krameriově smrti v roce 1808 vedli noviny nejprve jeho spolupracovníci a poté i jeho syn Václav Rodomil. Úspěchu, které periodikum mělo v Krameriově době, se však již nepodařilo nikdy dosáhnout a Rodomil později titul odprodal dědicům hraběte Schönfelda. Ti pak jeho vydávání v roce 1825 definitivně zastavili.

1 Při zpracování textu byly použity následující zdroje: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-1145-9 (ePub); FORST, Vladimír et al. Lexikon české literatury. Svazek 2/II. K–L. Praha: Academia, 1993, s. 933–936 (heslo Václav Matěj Kramerius). ISBN 80-200-0345-2; dále vybraná hesla z Encyklopedie knihy uveřejněné na portálu Knihověda.cz, dostupné z: https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Hlavn%C3%AD_strana [cit. 30. 1. 2023].