Hlavní obsah stránky

TÉMA: Virtuální polytechnická knihovna: nové služby a výzva ke spolupráci

LENKA HVĚZDOVÁ lenka.hvezdova@techlib.cz

MARCELA OUZKÁ marcela.ouzka@techlib.cz

MARKÉTA MÁLIKOVÁ marketa.malikova@techlib.cz

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) je v současné době nejvyužívanějším systémem dodávání dokumentů v elektronické i tištěné formě v České republice. Vznikla původně jako iniciativa technicky zaměřených knihoven a úspěšně navázala na projekt Integrované virtuální knihovny (INVIK), který byl spuštěn v roce 1997 jako vůbec první aplikace pro reprografické a meziknihovní služby s moduly pro poskytování digitálních kopií z tištěných dokumentů a pro účtování těchto služeb.

Systém INVIK rovněž řešil autorskoprávní stránku služby – tehdejším autorským zákonem nepokrytou. Modernizaci a rozšíření původního systému INVIK umožnil projekt LI200028 Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd (2000–2003, MSM/LI). V rámci projektu byl vyvinut unikátní software, který umožňuje efektivní obsluhu digitalizačního pracoviště, správu zadaných požadavků a vyúčtování služeb; byl pořízen server, na kterém jsou bezpečně ukládány systémové informace, včetně dat o uživatelích a jejich požadavcích.

Dne 28. března 2000 byla podepsána Deklarace, jíž se zakládající knihovny mimo jiné zavázaly ke spolupráci na budování společného katalogu periodických informačních zdrojů, jenž se stal základem služby dodávání dokumentů – Souborného katalogu VPK. Role Servisního centra VPK se ujala Státní (dnes Národní) technická knihovna, která spravuje server, zajišťuje administraci systému a finanční záležitosti spojené se službou a je zároveň jednou z účastnických knihoven. Rutinní provoz VPK byl spuštěn 1. 6. 2001.

SYSTÉM VPK – SPEKTRUM SLUŽEB

Prostřednictvím VPK byly nabízeny tyto služby:

  •  kopie článků z časopisů obsažených v Souborném katalogu VPK či mimo něj1, a to v papírové či elektronické podobě. Tištěné kopie jsou zaslány poštou, případně faxem, nebo připraveny k osobnímu vyzvednutí. Kopie v elektronické podobě jsou dodávány podle licenčních ustanovení buď ve formátu pdf do osobní schránky koncového zákazníka zřízené v rámci konta knihovny, nebo jsou vloženy na konto žádající knihovny a koncovému uživateli jsou předány v tištěné formě. Fyzické osobě, která je majitelem konta ve VPK, jsou kopie v elektronické podobě doručeny přímo do jejího zabezpečeného adresáře.
  •  mezinárodní meziknihovní služby; výpůjčky a kopie z fondů zahraničních knihoven je možné vyžádat prostřednictvím tří účastnických knihoven VPK: Národní technické knihovny, Národní lékařské knihovny a Knihovny AV ČR.
  •  služba Current Contents (průběžné zasílání obsahů jednotlivých čísel časopisů). Služba je realizována přes elektronickou schránku nebo v tištěné formě poštou.

Knihovnám poskytujícím služby nabízel systém kromě výše zmíněných služeb též unikátní možnost vzájemně koordinovat akvizici svých periodických fondů. Tato funkcionalita je stále k dispozici, i když je ke škodě účastnických knihoven v posledních letech málo využívaná. Do budoucna plánujeme její oživení, resp. intenzivní propagaci jejího potenciálu pro optimalizaci a koordinovaný rozvoj fondů na národní úrovni.

UŽIVATELÉ VPK

Všechny služby jsou poskytovány za úhradu pouze registrovaným uživatelům VPK, kterými se mohou stát fyzické i právnické osoby se sídlem v ČR i v zahraničí. Na základě podpisu smlouvy o využívání služeb VPK je jim zřízeno uživatelské konto, jehož prostřednictvím lze po složení minimální finanční hotovosti služby využívat. Uživatelé jsou roztříděni do několika kategorií. Každá kategorie má nastavené vlastní podmínky využívání služeb, a to z důvodů daných autorským právem nebo licenčními podmínkami vydavatelů nabízených zdrojů.

Uživateli se mohou stát jak fyzické osoby starší 18 let, tak i právnické osoby, které se rozlišují na knihovny (důležitou roli v systému poskytování služeb hraje zřizovatel a skutečnost, zda jsou evidovány u Ministerstva kultury ČR, či nikoli) a na komerční subjekty (sem se řadí i knihovny zřízené při těchto subjektech).

Jak již bylo zmíněno, pro každou uživatelskou kategorii platí jiné podmínky dostupnosti služeb a dokumentů. Nejširší spektrum služeb mohou využívat knihovny registrované u MK ČR (tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením). Z fyzických fondů mohou pro své čtenáře objednávat kopie v papírové či elektronické podobě. Kopie dodané elektronicky jsou buď uloženy na konto knihovny (přičemž žadatel dostává od knihovny papírovou formu), nebo jsou ve formě pdf dodány do osobní schránky, kterou žadateli knihovna zřídí. Z online zdrojů mají možnost, dovolují-li to licenční podmínky vydavatele, získat elektronické kopie (ovšem koncový uživatel dostává ve finále pouze tištěné kopie), dále mohou objednávat vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní výpůjčky a current contents.

ÚČASTNICKÉ KNIHOVNY

Prostřednictvím systému VPK poskytuje služby ze svých fondů několik desítek nejvýznamnějších knihoven a institucí v České republice. Knihovny „zúčastněné v systému VPK“ (tj. poskytující služby) se nazývají účastnické knihovny. Účastnickou knihovnou se může stát každá knihovna s přidělenou siglou evidovaná u MK ČR; její účast je podmíněna spoluprací na budování Souborného katalogu VPK a poskytováním služeb z vlastních fyzických fondů a elektronických zdrojů – v rozsahu daném možnostmi knihovny a licenčními podmínkami. A stejně jako ostatní uživatelské knihovny uspokojuje prostřednictvím systému VPK požadavky svých vlastních čtenářů. Účastnické knihovny uzavírají smlouvu s Národní technickou knihovnou jakožto Servisním centrem VPK. Jejich uživatelské konto podléhá specifickému režimu – probíhají v něm finanční transakce jak za využívání služeb (vklady a úhrady), tak i poskytování služeb (příjmy).

NOVÉ FUNKCE VPK – PROPOJOVÁNÍ SE SOUBORNÝM KATALOGEM ČR

Od listopadu 2014 existuje přímé propojení mezi Souborným katalogem České republiky a VPK, které umožňuje uživateli objednat kopie z časopisů nalezených v SK ČR prostřednictvím systému VPK. U seriálů, které mají uvedeno ISSN, se při procesu zobrazování titulu v SK ČR vyšle dotaz do SK VPK, zda se dané ISSN ve VPK nachází. Je-li odpověď kladná, objeví se v zobrazeném záznamu časopisu tlačítko „Objednat článek z VPK“. Kliknutím na odkaz se otevře přihlašovací stránka do VPK; po úspěšném přihlášení do systému se zobrazí záznam požadovaného dokumentu ve VPK. Postup objednání kopií je potom stejný, jako když uživatel využívá přímo Souborný katalog VPK.

Pokud se odběry v SK ČR a v SK VPK liší nebo nesouhlasí informace o knihovnách, které konkrétní titul odebírají (v SK ČR účastnická knihovna VPK odběry uvedeny má, avšak v SK VPK u titulu uvedena není), je vedle tlačítka pro objednání umístěn odkaz „Informace o objednávání z VPK“ – jakýsi podrobný návod, jak postupovat a objednat kopii s využitím formuláře pro objednání kopií z časopisu mimo SK VPK či bez vazby na konkrétní ročník periodika, který se v katalogu nenachází.

Důvodů, proč dochází k těmto nesrovnalostem, je několik – předně knihovny uvádějí v SK VPK pouze ty roky odběru, z nichž jsou schopny či ochotny poskytovat služby dodávání dokumentů; kromě toho je katalog VPK závislý na kvalitě a preciznosti udržování dat a jejich průběžné aktualizaci. V této souvislosti bychom jako správci Souborného katalogu VPK chtěli apelovat na účastnické knihovny a požádat je, aby informace o svých odběrech sjednotily a udržovaly je pokud možno co nejaktuálnější. Jedině tak usnadní do budoucna práci sobě i dalším případným uživatelům.

Od června 2015 je možné objednávat prostřednictvím VPK i výpůjčky vnitrostátní MVS. Služba byla zpřístupněna všem knihovnám evidovaným na MK ČR; ostatní nekomerční knihovny, které mají siglu, mají tento formulář rovněž k dispozici a je na dožádané účastnické knihovně, zda vyhoví požadavku zaslanému touto knihovnou. Výhodou objednávání MVS prostřednictvím VPK je schopnost rychle a jednoduše zúčtovat poštovné, pokud ho dožádaná knihovna účtuje, a soustředění všech MVS objednávek do jednoho systému.

Jelikož součástí systému VPK není katalog knih, nelze do MVS formuláře ve VPK přetáhnout žádné bibliografické údaje; jedná se o prázdný formulář, kde je třeba v první řadě zvolit knihovnu, do níž bude požadavek zaslán (o jakou knihovnu se jedná, je nutné zjistit z jiných zdrojů), a dále vyplnit veškeré údaje o požadovaném dokumentu. Z tohoto důvodu byla navázána jednání se zástupci SK ČR a počínaje červencem 2015 je možné využít k objednání MVS přes VPK také Souborný katalog ČR – neocenitelnou výhodou je, že bibliografické údaje ze SK ČR jsou přeneseny do formuláře MVS ve VPK. V záložce „Služby pro knihovny“ nalezneme odkaz „Požadavek MVS přes VPK“, který je pevnou součástí nabídky pro knihovny. Zařazení této služby tedy není závislé na ověření dostupnosti u konkrétního vyhledaného titulu.

Na rozdíl od periodik, kde se porovnává shoda ISSN mezi SK ČR a SK VPK, nelze u knih podobné ověření provést; z toho důvodu probíhá porovnání sigel knihoven uvedených u záznamu v SK ČR a účastnických knihoven VPK s aktivovanou MVS službou teprve po přihlášení uživatele do systému. Může se tudíž stát, že výsledek bude nulový – uživateli se nenabídne žádná knihovna zapojená do VPK a přijímající MVS požadavky, která by mu požadovaný dokument dodala. V současné situaci je tento scénář vysoce pravděpodobný, protože ze 40 účastnických knihoven ve VPK si službu MVS ke dni 4. 1. 2016 aktivovalo pouze 15. Chtěli bychom proto využít příležitosti a apelovat i na zbývající knihovny, aby pomohly rozšířit řady institucí nabízejících tyto služby i prostřednictvím systému VPK.

ZÁVĚREM

V současné době je možno VPK charakterizovat jako produkt s tradicí a pevným postavením na trhu, se stálými uživateli, s vysokou efektivitou a schopností zapojených knihoven kvalitně vyřizovat požadavky. Silnými stránkami VPK je také relativní jednoduchost systému, integrovaný platební systém, jehož součástí je i řešení poplatků za autorská práva, průběžně aktualizovaný Souborný katalog a možnost připojení dalších agend (viz MVS). Od roku 2001 se do VPK aktivně zapojilo 40 největších českých knihoven a institucí, prostřednictvím systému jsou ročně realizovány tisíce požadavků, počet registrovaných uživatelů (fyzické osoby, knihovny a další právnické subjekty) vzrostl na 770. A právě to je důvodem, proč Centrální portál knihoven (CPK) již od svých prvních projektových záměrů počítá s VPK jako s významným nástrojem pro navazující služby, tedy pro dodávání dokumentů a s ním spojené vyúčtování. Aby mělo napojení VPK na CPK význam, snažíme se nejen rozšiřovat a zkvalitňovat služby nabízené systémem VPK, ale usilujeme též o zapojení dalších knihoven a institucí – ať již v roli uživatelů, či přímo poskytovatelů služeb. V současné době jednáme o propojení eDDO (systém dodávání dokumentů Národní knihovny ČR) a VPK; rovněž bychom uvítali aktivní zapojení všech krajských knihoven.

V roce 2015 se Národní technická knihovna stala první knihovnou v České republice, která získala certifikát ALA RUSA STARS2 Rethinking Resource Sharing od Resource Sharing Initiative, mezinárodní koalice knihoven, které se angažují v optimalizaci sdílení informačních zdrojů mezi knihovnami a jejich uživateli ve světovém měřítku. Splnění kritérií statutu STAR bylo dosaženo i díky systému dodávání dokumentů VPK, na němž se aktivně podílí desítky českých knihoven a institucí a který je plně srovnatelný se službami nabízenými špičkovými akademickými knihovnami vyznačujícími se silným zaměřením na uživatele a přístupem založeným na spolupráci.

 

1 SK VPK neobsahuje veškeré informace o periodických fondech účastnických knihoven, může se proto stát, že informace o časopisu nebo jeho konkrétním ročníku, jejž některá z účastnických knihoven vlastní, získá žádající knihovna z jiného zdroje. I v takovém případě je pro žádající knihovnu užitečné objednat kopie prostřednictvím VPK – výhodou je nejen jednoduchost zúčtování, ale i možnost požádat o elektronické dodání dokumentu.

2 American Library Association Reference and User Services Association Sharing and Transforming Access to Resources Section