Hlavní obsah stránky

Akvizice v uplynulém roce. Jubilejní 25. celostátní akviziční seminář

DENISA SZAFFNEROVÁ szaffnerova@svkul.cz

Již čtvrt století se každoročně setkávají akviziční pracovníci knihoven na svém semináři, jenž bývá významným zdrojem informací o současném dění a nových trendech v oblasti doplňování knihovních fondů. Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce. Hlavním garantem programu semináře je Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny a předseda Sekce pro akvizici SDRUK. Díky jemu a Ing. Jitce Hladíkové, ředitelce hostitelské Krajské knihovny Vysočiny, se akvizitéři tentokrát sešli 8. října 2015 v krásné historické budově bývalého augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě. Plný sál s více než 80 účastníky byl dozajista příznakem toho, že přítomní knihovníci rádi využívají toto profesní setkávání, ale také příslibem toho, že následující den se v hojném počtu chystají na nadcházející 25. podzimní knižní veletrh, který je příležitostí nejen pro přímý nákup knih, ale i pro navazování kontaktů s nakladateli.

Při této události se scházejí akvizitéři různých typů knihoven – nejen veřejných obecních, městských či krajských, ale také vysokoškolských, specializovaných a muzejních. Tématem bývá akvizice všech typů dokumentů včetně periodik a v současnosti je aktuálně pravidelně zařazováno také téma elektronických knih. Jako první vystoupil Ing. Brožek se svým ohlédnutím za uplynulými ročníky semináře. Svůj příspěvek doplnil fotografiemi a milým komentářem, nabitým vzpomínkami od roku 1991 až dodnes.

Jedním z nejzajímavějších hostů jubilejního ročníku byla bezesporu paní ředitelka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre Mgr. Monika Lobodášová. Se svým týmem si připravila prezentaci o nitranské knihovně. Akviziční procesy v této krajské knihovně se trochu liší od postupů v Čechách. Hlavní rozdíl spočívá v povinnosti provádět na Slovensku platby za objednané knihy pouze přes státní pokladnu. Odlišně se také u našich sousedů vyvíjel zákon o povinném výtisku. Zahraniční příspěvek vyvolal první smršť dotazů, které přednášející zodpovídala spolu s vedoucí akvizičního oddělení Bc. Máriou Korčokovou.

Veletrhy jsou pro akvizitéry významným zdrojem získávání dokumentů. Velmi inspirativní byla přednáška právě o knižních veletrzích Mgr. Vlasty Havrdové ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Tematicky na ni navázala Mgr. Renáta Tetřevová z Východočeského muzea v Pardubicích, jejíž příspěvek byl lákavou pozvánkou na Zámek plný knih, speciální knižní veletrh publikací s uměleckou, historickou, archeologickou a vlastivědnou tematikou, který se v roce 2015 konal v rytířských sálech pardubického zámku již popáté.

Se zkušenostmi s akvizicí elektronických knih se přišla podělit Marcela Hladíková z Vědecké knihovny UJEP. V této univerzitní knihovně zvítězila nabídka e-shopu (projektu) Flexibooks společnosti Fraus Media, s. r. o. Dle poptávky studentů tak byl doplněn fond českými odbornými e-publikacemi. Jinou formu akvizice e-knih představila Mgr. Daniela Nová z Ústřední knihovny ČVUT. Právě ČVUT umožnila svým uživatelům jako první v ČR využívat elektronickou knihovnu Ebook Library (EBL), která zpřístupňuje obrovské množství e-knih pomocí tzv. krátkodobých výpůjček – Short Term Loans (STL). Za touto službou, jež je určena k akvizici jednotlivých e-knih, stojí vydavatelská skupina ProQuest.

Rok 2015 byl ve znamení přechodu na nová katalogizační pravidla RDA. Akvizitéři, kteří vytváří prvotní akviziční záznam o dokumentu, se též musí těmito katalogizačními pravidly řídit. Jaký vliv měla pravidla RDA na linku zpracování ve Vědecké knihovně v Olomouci – knihovně s celostátním povinným výtiskem, nám řekla PhDr. Libuše Machačová. Pečlivou přípravou a jednoduchou reorganizací se ve VKOL vypořádali s nárůstem práce spojeným s přechodem na RDA. Ve výsledku prvotní akviziční záznam (vytvoření záznamu o jednotce) a jmennou katalogizaci provádí stejný pracovník.

Dalším významným hostem semináře byl PhDr. Hanuš Hemola z Národní knihovny České republiky, který si ve své prezentaci pro přítomné knihovníky akvizitéry připravil bližší informace o jejich povolání, jeho zařazení a specifikaci v národních soustavách povolání a kvalifikací. Typové pozice akvizitérů jsou definovány v Národní soustavě povolání (NSP). Je to otevřená a všem dostupná databáze povolání a typových pozic, monitorující požadavky trhu práce. Ten je zastoupen zaměstnavateli sdruženými v sektorových radách. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání.

K získávání dokumentů akvizitéři využívají retrospektivní doplňování z nabídkových seznamů vyřazených dokumentů, které knihovny zveřejňují v elektronické konferenci Akvizice. Ing. Hana Mikulíková z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně se zamyslela nad úrovní zveřejňovaných seznamů z hlediska dostatečnosti informací a vyzvala knihovny k zavedení jisté standardizace nabídkových seznamů. K tématu doplňování fondu ze seznamů vyřazených knih si připravil prezentaci také PhDr. Ivo Brožek, ředitel Vědecké knihovny UJEP. PhDr. Brožek se zabýval zajímavými statistickými čísly z elektronické konference Akvizice. V příspěvku nechyběly tipy na osvědčené zdroje z praxe knihovny a příklady zajímavých přírůstků získaných z nabídkových seznamů vyřazených dokumentů.

Je zvykem, že na semináři zazní i příspěvek některého ze zástupců dodavatelů knih či nakladatelů. Pozvání tentokrát přijal pan Tomáš Loukota, DiS., z knižního velkoobchodu OPA, který připomněl, že jeho firma, zajišťující distribuci knih se zaměřením na služby knihovnám všech druhů, je stabilním pilířem spolupráce s knihovnami již od roku 1990. Dnes OPA nabízí spolupráci za podmínek výhodného rabatu, širokého sortimentu nakladatelství a zakládá si především na osobním přístupu k zákazníkům.

Příjemnou a nečekanou tečkou na závěr semináře byla návštěva představitelů Literárních novin, kteří přijeli mezi knihovníky akvizitéry propagovat své noviny. Jeden čerstvý výtisk „Literárek“ obdržel každý ze zúčastněných.

Tato má sonda do jednotlivých témat 25. akvizičního semináře je připomenutím toho, že akvizitéři v minulém roce nezaháleli. Pro ty, kteří si o akvizičním semináři chtějí přečíst podrobnější informace, je na stránkách Sdružení knihoven České republiky v Sekci pro akvizici k dispozici podrobný zápis a zároveň jednotlivé prezentace všech přednášejících: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/ odborne-sekce/sekce-pro-akvizici/clanek/25-akvizicni-seminar/.

Na tomto webu je možné se seznámit i se všemi ostatními ročníky akvizičních setkání. Tyto starší zápisy a jednotlivé prezentace jsou vzácným zdrojem informací, podle mých zkušeností je lze využít při současné akviziční práci. Pracuji jako vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondu v Severočeské vědecké knihovně a vedle dohledu nad katalogizací je akvizice knižních dokumentů mou hlavní a oblíbenou činností. Oblast získávání a nákupu knihovních dokumentů je, stejně jako všechny oblasti knihovnictví, živou a pohyblivou složkou měnícího se informačního prostředí knihoven. I akvizitéři musí aktuálně reagovat na změny požadavků a potřeb uživatele. Je dobře, že se akvizitéři pravidelně scházejí a radí. Pro mne osobně byla přínosná většina prezentací. Nejvíce mne zaujal zahraniční příspěvek z Krajskej knižnice Karola Kmeťka a rovněž téma typových pozic akvizitérů v národních soustavách povolání a kvalifikací. Také jsme se v knihovně inspirovali a s celým akvizičním týmem se poprvé vydali na komorní knižní veletrh Zámek plný knih. Vstupné je zdarma a v hezkém historickém prostředí je k sehnání spousta v běžných distribucích nedostupných publikací. Příjemná pro mne byla i účast pana Loukoty, s jehož firmou ráda spolupracuji a oceňuji milá osobní jednání při nákupu knih. Posledním malým podnětem ze semináře bylo vystoupení představitelů Literárních novin. Literární noviny samozřejmě nechybí v oddělení periodik SVKUL a mohu si je kdykoliv půjčit, přesto jsem si na jejich podporu pořídila pro sebe k Vánocům předplatné.

Na podzim nás, opět v Havlíčkově Brodě, čeká další, šestadvacátý ročník semináře. Těším se na nová témata, na své kolegy akvizitéry, na živé debaty v kuloárech. Do budoucna mne nejvíce zajímá vývoj e-publikací v ČR a upevnění jejich povinného výtisku v zákoně. V roce 2015 skončil projekt NAKI, díky němuž byl vytvořen jistý základ (spuštění pilotního provozu systému e-deposit), a bude se na něj navazovat. V současnosti se čeká na schválení novelizace stávajících záko-nů od doc. Polčáka, jež by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2017.