Hlavní obsah stránky

Knižnica pre mládež mesta Košice. Ojedinelý projekt s šesťdesiatročnou históriou

IVETA HURNÁ iveta.hurna@kosicekmk.sk

Knižnica pre mládež mesta Košice slúži malým a mladým čitateľom už plných 60 rokov. Vznikla 1. januára 1955 odčlenením od Krajskej ľudovej knižnice na základe rozhodnutia vtedajšieho krajského národného výboru. Tento krok bol pôvodne chápaný ako prvý k vzniku podobných inštitúcií vo vtedajšom Československu. Knižnica zostala napokon ojedinelá tak v Československej, ako neskôr aj v samostatnej Slovenskej republike. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami. Zmenila názov, sídlo, menili sa riaditelia. Nezmenila však svoje zameranie – prácu s deťmi a mládežou. V súčasnosti má 22 pobočiek, z toho 18 na základných školách. Vďaka EHMK 20131 sa čitatelia knižnice tešia z novej pobočky LitPark v zrekonštruovaných priestoroch Kasární/Kulturparku. Táto pobočka okrem bohatého knižného fondu a časopisov ponúka relaxačnú zónu s možnosťou hrania spoločenských hier. Knižnica má aj špecializovanú pobočku s názvom Nezábudka, ktorá sa viac orientuje na prácu s deťmi so zdravotným, mentálnym a sociálnym postihnutím.

Vzhľadom na to, že cieľom Knižnice pre mládež mesta Košice je stať sa knižnicou rodinného typu, prispôsobila tomu aj otváracie hodiny. Dve najväčšie pobočky sú otvorené aj v sobotu a jedna aj v nedeľu. Pre zvýšenie komfortu čitateľov bola zavedená nonstop služba vo forme biblioboxu, ktorý umožňuje vrátenie požičaných kníh aj mimo otváracích hodín knižnice. Knižnica aktuálne disponuje s knižným fondom v rozsahu takmer 220 000 zväzkov a jej služby využíva skoro 12 000 čitateľov. Keďže ide o čitateľov rôznych vekových kategórií, nielen z radov detí a mládeže, vo fonde nájdete aj 33 000 kníh rôznych žánrov určených pre dospelých. Tie má knižnica sústredené prevažne vo svojich mimoškolských pobočkách, ktoré s obľubou navštevujú celé čitateľské rodiny. Ročne knižnica eviduje približne 280 000 výpožičiek a pripraví okolo 2500 podujatí a festivalov zameraných na podporu čítania.

Pracovníci knižnice si uvedomujú fakt, že dostať deti ku knihám, literatúre a čítaniu sa nedá bez pomoci najmä rodičov, ale aj učiteľov. Preto knižnica organizuje množstvo aktivít a podujatí na podporu čítania v rodinách. Z hľadiska aktuálneho i perspektívneho čitateľského rastu má práve rodinné prostredie veľký význam, ktorý sa nie vždy dostatočne doceňuje, predovšetkým v prvých rokoch dieťaťa. Čakať, že škola, prípadne knižnica naučia dieťa čítať a vybudujú u neho čitateľské návyky, je veľmi naivné. Práve toto tzv. predčitateľské obdobie má najväčší vplyv na vytváranie pozitívneho vzťahu k čítaniu. Knižnica pre mládež mesta Košice preto pripravuje cielené podujatia pre rodiny. Populárne a zaujímavé sú powerpointové prezentácie pre rodičov, využívané hlavne v materských centrách, na rôznych akciách a festivaloch určených rodičom a deťom. Súčasťou je aj aktuálna ponuka kníh pre najmladšie vekové kategórie, ale aj odborná literatúra pre rodičov o výchove. Obsahovú stránku prezentácií tvoria informácie, ktorých cieľom je upozorniť rodičov na význam čítania. S veľkým úspechom sa stretávajú Večerníčkové čítania, ktoré knihovníčky pripravujú vždy podvečer, aby sa na nich zúčastnili aj rodičia, prípadne iní rodinní príslušníci. Starostlivo pripravovaný program obsahuje okrem aktívneho zapojenia rodičov aj rôzne hry a súťažné aktivity rodinných tímov. Témy sú naozaj rôzne (napríklad Pavol Dobšinský, sv. Valentín, úcta k starším, mytológia, nočné strašidlá, pyžamová párty, Deduško Večerníček a podobne). Večerníčkové čítania sú stále viac žiadané v detskej nemocnici.

Aby sa knihovníci dostali bližšie k rodičom, rozhodli sa pravidelne od roku 2011 organizovať literárny festival na podporu čítania v rodinách Číta celá rodina. Festivalové logo, ktoré je dielom ilustrátora, karikaturistu a grafického dizajnéra Petra Sedláka, nie náhodou pripomína plagát u očného lekára. Je to preto, aby sa všetci v rodinách zamysleli, či a ako dovidia a vidia význam čítania. Rodinný charakter festivalu je umocnený aj tým, že sú naň pozvané celé rodiny spisovateľov. To znamená, že do knižnice na festivalové podujatia prichádzajú spisovatelia v sprievode svojich rodinných príslušníkov. Prvé roky aktivity festivalu obsahovali prevažne besedy s autormi, spojené s autorským čítaním. Návštevníkom sa tak predstavila literárna tvorba očami členov rodín tvorcov. Prezentovali sa spisovatelia a ilustrátori ako synovia a dcéry svojich rodičov, otcovia a matky svojich detí. Výzvou Kto príde v sprievode rodiča alebo starého rodiča, čaká ho prekvapenie knižnica inšpirovala detských návštevníkov, aby na festivalové akcie doviedli aj dospelých. Okrem podujatí prevažne v Knižnici pre mládež mesta Košice, vrátane pobočiek na všetkých mestských sídliskách, boli vybrané aktivity situované do parku na Hlavnej ulici (moderované autorské čítania) a do Bábkového divadla v Košiciach (literárny večer, koncert). Návšteva spisovateľov, rozhovory s nimi a autorské čítanie na lôžkovom oddelení Detskej fakultnej nemocnice Košice sú vždy silným emocionálnym a povzbudzujúcim zážitkom pre malých pacientov a ich rodičov. Súčasťou festivalu sú pravidelne tvorivé dielne s ilustrátormi. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na čítanie kníh s Tiborom Hujdičom, hercami košického Bábkového divadla, ale aj na divadelné predstavenia, spoločenské hry a veľkú burzu detských kníh, na ktorú si môžu doniesť vlastné knihy na výmenu. Posledné ročníky festivalu mali aj pre znížený rozpočet trocha iný charakter. V knižnici sa ale podarilo dokázať, že niekedy menej znamená viac. Napriek tomu, že festival netrvá štyri, ale len dva dni, rezonuje v košických rodinách oveľa viac. Prvý festivalový deň sa číta priamo na základných školách mesta Košice, a to nielen v triedach, ale aj na iných netradičných miestach – na chodbách, školských dvoroch, v telocvičniach, kabinetoch, zborovniach či jedálňach. Okrem žiakov čítajú všetci zamestnanci a priatelia školy, mnohé osobnosti kultúrneho a spoločenského života a samozrejme aj samotní rodičia a starí rodičia. Všetci sa snažia predstaviť svoju obľúbenú knihu pre deti a mládež. Zároveň je v každej z čítajúcich škôl po celú dobu jeden zo spisovateľských hostí – garant, ktorý aj dohliada, aby sa čítanie dostalo všade a ku všetkým. O toto podujatie priamo na škole je mimoriadny záujem zo strany rodičov, ale aj nepedagogických zamestnancov škôl (kuchárky, školníci, upratovačky), ktorí sa aktívne zapájajú a čítajú deťom svoje obľúbené príbehy. Na druhý deň tohto festivalu je pripravený celodenný program pre rodiny s deťmi, ktorý prebieha priamo v knižnici v areáli Kasárne/Kulturpark. Program pozostáva z divadelných predstavení, z rodinných súbojov v spoločenských hrách, z tvorivých dielní, z burzy kníh a podobne. Vstup je voľný a návštevníci knižnice tu môžu stretnúť reštaurátora kníh, interaktívneho hudobníka či kúzelníka. Priestor knižnica dáva aj teenagerom, ktorí si sami pripravujú súťažno-zábavné stretnutia so spisovateľmi. Podstatné sú aj celodenné podujatia a workshopy pre rodičov o tom, prečo, ako a čo čítať svojim deťom.

Ďalšou aktivitou knižnice, ktorá má primárne slúžiť rodičom a deťom, je projekt v predvianočnom období Vianočná knižka sa otvára. Je zameraný na autorské čítania, moderované besedy pre deti a mládež a kreatívne tvorivé dielne pre deti a rodičov. Jeho súčasťou sú už tradičné stretnutia zdravých a handicapovaných detí a ich rodičov v Nezábudke. Cieľom je aj zamyslieť sa, stíšiť a navzájom sa obohatiť o chvíle strávené v knižnici v spoločnosti dobrej knihy a obľúbeného autora. Zároveň knižnica pravidelne pripravuje pre rodičov, ale aj učiteľov a ďalších záujemcov odporúčajúci bulletin o detských knihách, ktoré sú práve na trhu a ktoré sú vhodné ako vianočný darček. Jeho odbornou garantkou je prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., z Prešovskej univerzity v Prešove. Na príprave bulletinu knižnica spolupracuje v priebehu roka aj s mnohými ďalšími odborníkmi na literatúru pre deti a mládež. Poslanie knihovníka je aj v tom, že vie posúdiť, ktorá kniha je dobrá a kvalitná, tieto svoje znalosti dokáže využiť v každodennej práci a pri poznaní svojich čitateľov im vie odporučiť tú správnu.

Druhým dôležitým partnerom na ceste za detským čitateľom sú učitelia. Práve učiteľov musí knižnica presvedčiť o tom, že je pre nich potrebná, že mnohé jej služby im môžu pomáhať. Knižnica pre mládež mesta Košice začína už spoluprácou s materskými školami. Osvedčené sú hry, súťaže, čítanie príbehov a rozprávok. Na základných školách knižnica pripravuje pre triedne kolektívy celoročné cykly, vyučovacie hodiny v knižnici, ale na školských pobočkách využíva aj prestávky – a práve počas nich pripravuje prekvapenie v knižnici v podobe krátkych súťaží, hier alebo predstavovaní nových kníh.

Okrem podujatí určených výlučne deťom a mládeži knižnica organizuje rôzne komunitné akcie zamerané na vzdelávanie i relax. Pre dospelých priateľov literatúry každoročne pripravuje júlový literárny festival – Mesiac autorského čítania, na ktorom sa predstaví vždy 62 súčasných autorov. Mesiac júl je tak naozaj plný poézie a prózy. Každý júlový podvečer knižnica sprostredkúva stretnutia s dvoma autormi, domácimi slovenskými, českými a tiež z hosťujúcej krajiny. Takto postupne privítala spisovateľov z Poľska, Slovinska, Nemecka, Švajčiarska, Luxemburska, Rakúska, Škótska a Ukrajiny. Festival je venovaný všetkým, ktorých láska ku knihám a literatúre, ale aj náhoda, zvedavosť či potreba spestriť si čas dovoleniek privedie medzi milovníkov literatúry. Postupne si festival vychoval stálych návštevníkov, ktorí z roka na rok pribúdajú.

Knižnica nezabúda ani na najmladších literárnych autorov, pre ktorých už 20 rokov vyhlasuje literárnu súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl (v ročníkoch 5. až 9.) a osemročných gymnázií zodpovedajúcej vekovej kategórie. Počas uplynulých ročníkov charakter súťaže nadobudol medzinárodné rozmery – zapojili sa do nej deti z Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Témy navrhuje a práce hodnotí odborná porota z Pedagogickej a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Práca s detským čitateľom na podporu čítania nie je jednoduchá. Knihovníci musia deti zaujať tak, aby návštevníci odchádzali z knižnice vždy s dobrou knihou a radi sa do nej vracali. Je to práca, ktorá vyžaduje kreativitu, fantáziu a samozrejme lásku. Nové nápady a aktivity pomáha knihovníkom nachádzať aj medzinárodný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom, ktorý knižnica pravidelne organizuje. Stretávajú sa na ňom knihovníci, ale aj učitelia zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a ďalších krajín, aby si vymenili skúsenosti, prezentovali svoje úspešné podujatia a zároveň aby odišli naplnení novými skúsenosťami a nápadmi na ďalšiu činnosť. Okrem prezentácií a prednášok je dôležitá aj vzájomná výmena skúseností a spoločné hľadanie spôsobov, ako pomôcť našim deťom na ceste ku knihe a k samotnému čítaniu. Knižnica pre mládež mesta Košice zorganizovala už niekoľko ročníkov zmienených seminárov a stále sa teší na ďalšie.

Za všetkou aktivitou Knižnice pre mládež mesta Košice je potrebné vidieť ľudí – knihovníkov s nekonečnou fantáziou a tvorivosťou. O tom, že práca v tejto knižnici stojí naozaj za to, nás presviedča aj to, že z celkového počtu 36 zamestnancov tu 14 ľudí pracuje už viac ako 20 rokov (jedna knihovníčka dokonca viac ako 40 rokov), pričom pre 12 z nich to bolo prvé zamestnanie.

Mottom knižnice počas jubilejného roka 2015 bolo: Šesťdesiat rokov čítate a rastiete s nami. Šesťdesiat rokov je Knižnica pre mládež mesta Košice tu pre svojich malých aj väčších čitateľov. Šesťdesiat rokov sa ich snaží svojimi aktivitami presvedčiť o význame čítania, o význame dobrej a kvalitnej knihy. Preto verí, že šesťdesiat rokov s ňou jej čitatelia rastú. Rastú s ňou nielen v múdrosti, ale aj v ľudskosti.

Foto archiv knihovny

 

1 Európske hlavné mesto kultúry, titul, který Košice získaly v roce 2013 – pozn. redakce