Hlavní obsah stránky

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Nadace knihoven, Kladno, Gen. Klapálka 1641, vypisuje soutěž na podporu studijních cest do zahraničních knihoven v roce 2016.

1. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

1.1  Účastníci soutěže

Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, sdružení právnických osob, příspěvkové a rozpočtové organizace působící na území ČR.

1.2 Údaje v žádosti

Účastník se přihlásí do soutěže písemnou žádostí, která bude obsahovat:

  • název a adresu (včetně e-mailu) účastníka,
  • údaje o zájemci, pro něhož je studijní cesta připravována, tj. profesní životopis včetně dosaženého vzdělání a funkce v současném zaměstnání, údaje o jazykových znalostech, popř. výčet již absolvovaných stáží, seznam publikovaných prací a proslovených přednášek,
  • náplň studijní cesty, místo a termín konání cesty, očekávaný přínos pro účastníka soutěže,
  • předpokládané náklady cesty.

1.3 Uzávěrka přihlášek

Žádost se odevzdává osobně nebo zasílá poštou na níže uvedenou adresu do 16. 5. 2016. Rozhodující je datum na razítku podací pošty.

1.4 Zasílací adresa

Zasílací adresa pro přihlášky je Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno, obálku označte slovem Nadace.

2. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

2.1 Posouzení přihlášek do soutěže

Žádosti účastníků soutěže posoudí správní rada Nadace knihoven do 1. června 2016 podle následujících kritérií:

  • přínos studijní cesty pro instituci, ve které zájemce o studijní cestu pracuje,
  • jazykové a odborné znalosti uchazeče,
  • kvalita zpracované žádosti.

2.2 Výše příspěvku

Finanční příspěvek, který bude Nadací knihoven hrazen výnosem z vkladu Nadačního investičního fondu, činí maximálně 50 % nákladů na studijní cestu.

Podle počtu přihlášených Nadace zváží vyhlášení dalšího kola soutěže.