Hlavní obsah stránky

EU READ. Budujme Evropu čtenářů

BARBORA PAVLOVSKÁ info@rostemesknihou.cz

Osvěta a propagace čtenářství je součástí každé současné vyspělé kulturní společnosti, která si uvědomuje důležitost a přínos čtení. V České republice existuje celá řada projektů, jež se snaží různými způsoby přivést děti ke knížkám a čtení. Obdobně je tomu i v Evropě.

Snad ve všech zemích Evropské unie existují instituce, které se propagací čtenářství zabývají. Je přirozené zajímat se o podobné aktivity v okolním světě, snažit se o sdílení zkušeností, výměnu názorů a vzájemnou podporu pro dosažení stejných cílů. Již v roce 2000 proto vznikla neformální skupina EU READ – konsorcium evropských organizací, které propagují čtení ve své zemi. Na podzim roku 2015 se uskupení stalo oficiální neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou zapsanou podle belgického práva.

Vedle významných organizací, jako je Stiftung Lesen z Německa, Book Trust z Velké Británie, The Swiss Institute for Children’s and Youth Media ze Švýcarska, Lese Forum z Itálie, National Reading Plan z Portugalska, Buchklub der Jugend z Rakouska, Stichting Lezen z Nizozemí a z Belgie a Foreningen !les z Norska, je jejím členem také kampaň Rosteme s knihou, kterou v České republice organizuje společnost Svět knihy.

Skupina EU READ se chce v budoucnu rozšířit o nové členy z dalších zemí a má ambici stát se partnerem pro orgány Evropské unie (Evropský parlament, Evropská komise) v otázkách čtenářské gramotnosti a propagace četby. Evropské komisi záleží na rozvoji čtenářství v souladu s prioritami celé Evropské unie, mezi něž patří rozvoj komunikace v mateřském jazyce, interpersonální a občanské kompetence, schopnost učit se a všeobecný kulturní rozhled. Nejen Komisi totiž znepokojuje, že 20 procent evropské populace je funkčně negramotných (lidé, kteří dokážou číst slova, fráze a krátké texty, ale ne více), podpoře čtenářství připisuje proto velký význam.

Nelichotivou situaci, jež se odráží nejen ve výsledcích nadnárodního srovnávání PISA a PIAAC a kterou může zhoršit i příliv migrantů do Evropy, by mohly pomoci zlepšit osvědčené programy podporující čtení napříč Evropou a fungující již řadu let. Ideálním příkladem je projekt Book Start. Vznikl ve Velké Británii a pro svůj dopad a efektivitu byl rozšířen do Německa, Rakouska a Itálie, jeho obdobu najdeme i v dalších zemích.

Book Start je celonárodní program, který pomáhá rodinám s dětmi v tom nejútlejším věku užívat si společné chvíle s knížkami. Prakticky každé dítě ve Velké Británii dostane do prvních 12 měsíců svého života balíček knížek včetně průvodních materiálů pro rodiče. Následně mezi 3. a 4. rokem dítěte je rodina zapojena do aktivit, které prohlubují radost ze sdílení knížek a příběhů. Tyto aktivity připravují knihovny, ale i lékaři a zařízení pro ranou péči, jež dokážou podchytit všechny rodiny bez rozdílu. Program pamatuje i na děti vyžadující zvláštní pozornost, ať už kvůli znevýhodňujícímu sociálnímu zázemí, či zdravotnímu handicapu.

V letech 2013–2014 tak bylo v Anglii, Walesu a Severním Irsku rozdáno na tři miliony knih včetně 5000 dodatečných balíčků pro děti se speciálními potřebami. Finančně projekt zajišťuje Ministerstvo kultury, médií a sportu Velké Británie a velšská vláda, nezanedbatelná je také podpora nakladatelů dětských knih. Obdobně v Německu je projekt Lesestart podporován Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum. První balíček vybraných knih dostávají miminka u svého dětského lékaře a tříleté děti pak obdrží druhý výběrový balíček v knihovně. Kromě knížek zdarma tvoří nedílnou součást také materiály pro rodiče. Druhý balíček je dostupný nejen v němčině, ale také v polštině, ruštině a turečtině, čímž Německo pamatuje také na přistěhovalce a jejich začleňování do společnosti.

Následné výzkumy prokázaly, že program je efektivním nástrojem rozvoje předškolního vzdělávání a zároveň fungujícím způsobem, jak přimět rodiče, aby svým dětem četli častěji. Také v českém prostředí lze najít projekt, jehož součástí je distribuce knížek mezi děti. Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka je vzdálenou obdobou, kdy knihovny ve spolupráci s místní školou odmění čerstvé čtenáře knížkou. Bylo by pěkné sledovat rozšíření tohoto projektu skutečně do každé první třídy v České republice i dál směrem k menším dětem a jejich rodičům. Správnou cestou také může být spolupráce s obcemi a městy. Projekt kampaně Celé Česko čte dětem Moje první kniha se snaží apelovat na zastupitele, aby darovali svým malým obyvatelům při „vítání občánků“ dětskou knihu z nakladatelství, která vydávají hodnotnou literaturu pro děti.

Podpora čtenářství je logickým vyústěním zájmu o budoucí generace vzdělaných a samostatných jedinců. Již nyní je 14,5 % německých ekonomicky aktivních obyvatel funkčně negramotných – prakticky těžko rozumí psanému textu nebo mají problémy s písemným projevem. Výchova malých čtenářů je stejně důležitá také pro udržení kvalitní pracovní síly.

Toho jsou si dobře vědomi i zaměstnavatelé. Spolkový svaz malých a středních podniků v Německu se podílí na projektu Můj taťka mi čte organizace Stiftung Lesen, který je rovněž zajímavým příkladem podpory čtenářství. Cílem je oslovit pracující otce dětí do 12 let a přimět je, aby se více podíleli na čtení s dětmi. Snahou projektu je co nejvíce otcům ulehčit starosti s hledáním a výběrem vhodných knížek. Prostřednictvím jejich zaměstnavatele je tatínkům pravidelně zpřístupněn ke stažení příběh k předčítání, včetně materiálů s radami, doplňujícími informacemi i s tipy na čtení určitých pasáží. Vybrané příběhy berou v potaz zájmy dívek i chlapců, zohledňují různé věkové skupiny i kulturní zázemí.

Další příkladná spolupráce odráží situaci v Portugalsku. Stát přijal podporu čtenářství jako jednu z priorit a podporuje ji všemi dostupnými prostředky. Existuje zde organizace, jež realizuje národní plán čtení, tedy koncepčně zpracovaný strategický dokument a program pro rozvoj čtenářství. Je financována napůl ministerstvem kultury a ministerstvem školství, úzce spolupracuje se školami, z nichž každá má svou knihovnu a minimálně jednoho učitele-knihovníka. Povinnou aktivitou je Book Time. Jde o program, který předepisuje školkám a prvnímu stupni základních škol každodenní práci i zábavu s knížkami ve třídě. Další stupeň ZŠ a střední školy se pak věnují knížkám minimálně jednou týdně. V rámci programu funguje celá řada projektů vytvářejících náplň hodin – od různých forem čtení přes hry, soutěže, návštěvy veletrhů až po setkání se spisovateli. Program poskytuje školám zázemí v orientaci na poli čtenářství i rozpočet školním knihovnám pro nákup různých typů knih.

Součástí propagace četby jsou také osvětové a reklamní kampaně. Organizace EU READ směřuje k celoevropským kampaním, které by podporovaly čtenářství napříč kontinentem společně. Stejné téma a stejný cíl má větší potenciál zahájit debatu o knížkách a čtení v širším kontextu a zvýšit tlak na podporu ze strany vlád, veřejných institucí i místních autorit. První společná kampaň proběhla v roce 2013 pod mottem „Čteme nahlas, čteme spolu“ a kampaň Rosteme s knihou ji do českého prostředí přenesla v podobě projektu Čtenář na jevišti, jenž se zařadil mezi pravidelné a úspěšné aktivity kampaně.

V českém prostředí, kromě dalších vlastních projektů určených dětem a mládeži, zároveň kampaň Rosteme s knihou propojuje českou odbornou veřejnost a subjekty, které se různorodými způsoby snaží čtenářství podporovat. Celá řada partnerů tak vzájemně sdílí své zkušenosti, nicméně je potřeba zesílit tlak a ještě lépe kooperovat na společném postupu a lobbingu u kompetentních orgánů, aby i v České republice bylo čtení podporováno koncepčně.

Česká veřejnost by si měla být dobře vědoma důsledků, jež by přineslo opomíjení rozvoje komunikačních dovedností, empatického vnímání, kultury vyjadřování, respektování názorů jiných, porozumění obsahu sdělení a orientace v životních situacích mimo naši zkušenost, tedy opomíjení četby jako nezbytné součásti života.