Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databází KKL, ANL a Anopress

POMAHAČ, Richard. Lexikon – Digitalizované knihovny: jaké podmínky platí pro veřejně přístupné knihovny? Veřejná správa, 2016, č. 2, s. 29. ISSN 1213-6581.

Autor, který přednáší na Právnické fakultě UK, se ve svém příspěvku věnuje situaci, kdy dochází k převedení díla z analogové do digitální podoby a následně pak k vytištění digitální verze tohoto dokumentu v knihovnách. Dále vysvětluje určité články směrnice 2001/29 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – pozn. redakce). Zabývá se rozhodnutím čtvrtého senátu Soudního dvora Evropské unie, týkajícím se práva veřejně přístupných knihoven na digitalizování děl z jejich sbírek, je-li tento úkon nezbytný pro zpřístupnění děl uživatelům knihoven prostřednictvím zařízení k tomu určených a umístěných v prostorách knihoven.

LUFFER, Jan a Veronika DANEŠOVÁ. Poznávání Asie a Afriky v knihovně Orientálního ústavu AV ČR. Akademický bulletin, 2015, č. 11, s. 2–5. ISSN 1210-9525.

Autoři příspěvku popisují Všeobecnou knihovnu Orientálního ústavu Akademie věd České republiky – její založení, historii, která je přímo navázána na historii Orientálního ústavu AV ČR, mezníky činnosti této knihovny. Seznamují se vzácnými a jedinečnými fondy, jejich jednotlivými částmi (například s korejskou a čínskou knihovnou), minulým i současným umístěním knihovny. Druhá část příspěvku je věnována formálně vyčleněnému fondu Lu Sünovy knihovny, který je v čínštině. Popisuje tento vzácný fond a zaměřuje se na určitá konkrétní díla.

PROCHÁZKA, Jiří. Ještě k výstavě aktů v knihovně AV ČR. Psychologie dnes, 2016, č. 1, s. 4. ISSN 1212-9607.

V příspěvku autor (poradenský psycholog, člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o. s., i Genderové expertní komory ČR) reaguje na komentář kritizující činnost komory a rozhodnutí ředitele Knihovny Akademie věd ČR o zrušení výstavy. Předkládá svoje stanovisko k tomuto rozhodnutí i k samotnému zveřejnění výstavy v prostorách Knihovny AV ČR a vysvětluje a zdůvodňuje svoji reakci.

VRÁNKOVÁ, Jana. Hravost neškodí ani u vážných věcí. Biblio, 2016, 4(1), s. 20–21. ISSN 2336-1921.

Článek popisuje netradiční činnost Josefa Páchy a jeho tiskařství. Tato činnost spočívá ve vystavování „knih“, které se nedají číst – tedy různých předmětů zobrazujících knihy. Takové objekty tiskař úspěšně představuje v knihovnách nebo v rámci knižních veletrhů po celé České republice.

RŮŽIČKA, Jiří. Do cenných sbírek nechá nahlédnout eBadatelna. Právo – střední a východní Morava, 2016, č. 27 (20160202), s. 10. ISSN 1211-2119.

Článek nás seznamuje s projektem sedmi paměťových institucí Zlínského kraje. Portál eBadatelna (https://ebadatelna.zlkraj.cz) umožňuje vstup do sbírek fondů Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, čtyř muzeí, galerie výtvarného umění a hvězdárny. Autor článku uvádí, z jakých zdrojů byl projekt realizován, dále popisuje stručně realizaci projektu, jeho přínos, cenu a dobu trvání. Podrobněji se věnuje zpřístupněnému fondu, který zahrnuje 460 000 stran dokumentů a 860 hodin filmů. Fond obsahuje například 610 monografií vydaných po roce 1800, dále staré tisky a noviny, mapy, fotografie, skleněné negativy apod.

TELAŘÍKOVÁ, Tereza. Bílovec se pyšní novou moderní knihovnou. Právo: severní Morava a Slezsko, č. 284 (20151207), s. 15. ISSN 1211-2119.

Autorka nás seznamuje s nově otevřenou městskou knihovnou v Bílovci, která byla zprovozněna spolu s centrem pro seniory. Knihovna je umístěna ve zrenovované budově na Slezském náměstí. Dále článek popisuje nedostatky bývalého a pozitiva nového umístění této knihovny (například bezbariérový přístup, více počítačů apod.).

ZÍDEK, Petr. Zavření knihovny zbrzdí projekty. Lidové noviny, č. 292 (20161216), s. 4. ISSN 0862-5921.

Příspěvek reaguje na zprávu o plánovaném uzavření Národní knihovny České republiky. Autor vysvětluje, proč se celá akademická obec staví striktně proti tomuto záměru. Dále předkládá názory členů akademické obce na dopad uzavření knihovny na jednotlivé projekty a instituce.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ