Hlavní obsah stránky

Knihovny na portálu Knihovny.cz: Adresář knihoven na cestě za čtenáři

VERONIKA HYBLEROVÁ TRACHTOVÁ veronika.trachtova@mlp.cz

Cílem centrálního portálu Knihovny.cz je poskytnout srozumitelný a přívětivý přístup k nabídce českých knihoven. Především tedy ke zdrojům, které knihovny nabízejí, ale v nemalé míře také k informacím o síti knihoven, jejich službách a akcích v knihovnách. O dosavadním vývoji informační části portálu jste se mohli dočíst již před rokem v článku Pavlíny Lonské (Čtenář č. 3/2015), tentokrát se zaměříme jen na adresář knihoven a poskytované služby.

V roce 2015 byly výsledky dřívějších analýz, jednání a průzkumů přetaveny do konkrétní podoby adresáře knihoven, v níž bude dostupný pro uživatele portálu Knihovny.cz. Zcela jistě to není podoba konečná, ve které adresář setrvá mnoho let, nicméně je to konkrétní výsledek a právě nastal vhodný čas vám jej představit.

Co najde uživatel o knihovnách na Knihovny.cz

Více než 6000 knihoven v ČR je úctyhodná síť, která si zaslouží prezentovat tak, aby lidé mohli objevovat knihovny ve svém okolí, o nichž ještě nevěděli, a aby bylo zároveň jasné, jaké služby daná knihovna nad rámec výpůjček fondu poskytuje.

Mnohé z vás napadne, že tuto funkci již plní Centrální adresář knihoven Národní knihovny (CADR), což je pravda, ale podobně jako v případě Souborného katalogu ČR slouží tento adresář nejčastěji pro potřeby odborné veřejno­sti, a nikoli běžným uživatelům. Portál Knihov­ny.cz používá data z Centrálního adresáře knihoven a pro přívětivé zobrazení informací o knihovnách je upravuje, aby uživatele nezahltil. Na rozdíl od detailních informací v CADR či krajských adresářích (např. údaje o fondu, počtu PC, údaje o zřizovateli) zobrazuje jen údaje, které běžní čtenáři chtějí vědět nejčastěji, tedy:

  • název knihovny,
  • adresu,
  • zobrazení knihovny na mapě,
  • odkaz na web,
  • odkaz do katalogu,
  • otevírací dobu,
  • služby, které knihovna nabízí, a projekty, do nichž je zapojena,
  • odpovědné osoby,
  • kontaktní údaje (e-mail, telefon),
  • informace o pobočkách.

Ve vyhledávacím okně je uživateli doporučeno hledat knihovny podle města či podle konkrétního názvu knihovny. Výpis informací o kon­krétní knihovně obsahuje siglu této knihov­ny v URL adrese, takže hledání podle sigly je mož­né. Uživatele možností hledat podle sigly nezatěžujeme, neboť pro většinu z nich je pojem sigla neznámý. Vyhledávání knihoven je mož­né omezit podle krajů či poskytovaných služeb. Adresář knihoven v této podobě přináší různé možnosti – najít si knihovnu rovnou na mapě, najít, zda například půjčuje deskové hry nebo má bezbariérový přístup, nicméně nejed­ná se o fulltextové vyhledávání jako na Googlu.

Aby zobrazených informací nebylo na jedné stránce příliš, zobrazují se v hlavičce informací o knihovně: název, adresa, zobrazení na mapě, otevírací doba (je-li vyplněna, pokud ne, pak je nahrazena kontaktními údaji) a odkazy na web a katalog. Doplňující informace jsou dostupné pod mapou a zobrazují se formou tří záložek. Zahrnují detailní kontaktní údaje, informace o službách a projektech, a poslední záložku obsadily informace o pobočkách. Pokud knihovna v CADR některé údaje nemá vyplněné, tak se výpis informací zjednodušuje – záložky Poboč­ky a Služby a projekty chybí a zůstává jen záložka Kontakt. Jak nejjednodušší forma výpisu vypadá, můžete vidět na obrázku 3.

Výpis informací o Městské knihovně v Praze v kompletním rozsahu je vidět na obrázku 4. Tím si nechce­me dělat reklamu, ale vývoji adresáře jsme věnovali několik měsíců, takže máme záznam v CADR doplněný o nejnovější pole, která přibyla na podzim 2015 – tedy konkrétně: ote­vírací dobu, projekty a služby. A o aktualizaci záznamu v Centrálním adresáři knihoven prosíme také vás, kolegy z knihoven. Doplňte své záznamy v CADR o otevírací dobu, zaškrtněte, jaké služby vaše knihovna poskytuje a jakých projektů se účastní, případně aktualizujte údaje, když dojde ke změně. Záznamy z CADR již neslouží jen knihovníkům, kteří řeší MVS prostřednictvím Souborného katalogu, jsou tu pro všechny a jsou vizitkou vaší knihovny.

A co dalšího adresář knihoven na portálu Knihovny.cz uživatelům nabízí? Jednak responsivní design, takže se přívětivého zobrazení dočkají i uživatelé mobilních telefonů a tabletů. Dále anglickou verzi vyhledávání a konečně – zobrazují se pouze existující instituce, nikoli již zaniklé (které jsou v CADR ponechány kvůli přehledu o přesunech fondů).

Adresářové výzvy

Při vývoji vyhledávače knihoven pro portál Knihovny.cz jsme narazili na několik úskalí, která nebylo v některých případech možné vyřešit v řádu týdnů. V roce 2015 totiž došlo k výrazné změně – dosavadní Adresář knihoven Národní knihovny byl sjednocen s Evidencí knihoven Ministerstva kultury, což vedlo ke vzniku Centrálního adresáře knihoven (CADR). Do původního ADR bylo nově přidáno 4500 záznamů a přejaté záznamy byly obohacovány o chybějící údaje (např. sigla, GPS, nová typologie knihoven). Sjednocení ukázalo, že nemá­lo knihoven je na Ministerstvu kultury registrováno pouze pod názvy Městská knihovna či Obecní knihovna, aniž by v názvu bylo uvedeno město či obec, kde působí. Proto nám v jednu chvíli z vyhledávání vypadávaly dlouhé sezna­my „Měst­ská knihovna“, aniž by bylo jasné, kde knihovna sídlí. Některé knihovny používají i několik názvů – jeden pro registraci, jiný na zřizovací listině a další verze je na webu. Podobně se vyskytly odlišnosti u knihoven, jejichž pobočky mají vlastní siglu, apod. V Národní knihovně si dali velkou práci s aktualizací zá­znamů o knihovnách, neboť i přes opakované výzvy mnoho knihoven bohužel svoje zá­znamy ani nekontroluje, ani neaktualizuje. Přitom mož­nost upravit údaje má každá knihovna s vlast­ní siglou a zapomenuté heslo lze snadno vyžádat od správců databáze.

Největší výzvou pro využití dat z CADR je ovšem jeho fungování v systému Aleph. Jeho robustnost má výhody, a také s sebou nese i jistá omezení – zejména vytváření API pro export dat bylo velkým oříškem – a pro sběr dat je limitující, jak v Alephu (ne)lze předem definovat vyplňování polí. Například není možné vyplnit otevírací dobu pomocí předem definovaných hodnot, tudíž pokud někdo nedodrží doporučovaný formát zápisu, možnost využití dat se snižuje. Podobně nelze pomocí roletky navolit, jaký typ URL adresy je vyplněn (katalog, web apod.). Proto vám vřele doporučujeme využívat manuálu, který nabízejí správci CADR.

Zatím se také nepodařilo rozšířit formulář o otevírací dobu na jednotlivých pobočkách (pokud je knihovna má). A konečně při zobrazení kontaktních informací narážíme na skutečnost, že pole v CADR knihovny vyplňují různě. Někde první vyplněné telefonní číslo směřuje na ředitele či ředitelku knihovny, jinde na mzdové oddělení a v jiné variantě (z pohledu vyhledávače preferované) na telefonní číslo, kde jsou připraveni pomoci čtenářům. Podobně to platí s e-mailovými adresami. Přestože vy­užívání jedné databáze k různým účelům přináší podobné problémy, domníváme se, že má smysl nevytvářet další od CADR odvozenou databázi, která by kladla větší nároky na aktualizaci údajů.

Apel místo závěru

Vyhledávač knihoven na portálu Knihovny.cz je cestou, jak přibližovat knihovny a jejich služby čtenářům. Ať už jste knihovníkem v obec­ní, odborné nebo třeba univerzitní knihovně, kaž­dý den může nastat situace, kdy vás někdo vyhledá ne přes váš web, ale dostane se k informacím o vaší knihovně právě na portálu Knihovny.cz. Proto si dovolujeme jen jedno doporučení na závěr: Zachovejte klid a aktualizujte svá data.

Adresáři knihoven na Knihovny.cz jsme se věnovali v Městské knihovně v Praze ve spolupráci s řadou kolegů z dalších institucí v rámci projektu Realizace statické informační části Cen­trálního portálu českých knihoven Knihov­ny.cz, který byl podpořen Ministerstvem kultu­ry v rámci programu VISK 8/B. Všem kolegům, kteří nám s jeho přípravou na ostré spuštění pomohli, si tímto dovoluji poděkovat. Adresář knihoven bude přístupný po dokončení testování celého portálu a spuštění jeho ostré verze, tedy zhruba v polovině roku 2016.