Hlavní obsah stránky

Říjen 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Co přináší Open Access?

Open Access publikování neboli otevřený přístup k vědeckým informacím je definován jako „trvalý a bezplatný on-line přístup k dokumentům, zejména pak plným textům pro všechny uživatele“ [BRATKOVÁ, 2006]. Otevřený přístup je také možné charakterizovat jako pří­stup k plnému textu článku bez ohledu na to, zda knihovna periodikum, ve kterém byl článek publikován, předplácí, či nikoli. Open access jako hnutí se však téměř výhradně zaměřuje na publikování odborných recenzovaných článků případně odborných knih.

Regionální funkce (nejen) v roce 2009

Registr digitalizace CZ

Projekt Registr digitalizace CZ řeší společně Národní knihovna ČR, Knihovna Akademie věd ČR a společnost INCAD. Jeho cílem je vytvoření národního registru digitalizovaných dokumentů, který umožní sdílet informace o výstupech digitalizace v České republice. Soustředění a sdílení těchto informací na jednom místě umožní zabránit nechtěným duplicitám při zpracování. Určen je zejména pro knihovny, případně i další paměťové instituce, které digitalizují své fondy. Vzhledem k zamezení duplicitního zpracování je možné ušetřit finanční zdroje na skenování a další zpracování v rámci digitalizačního workflow.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Anketa hodnotících komisařů v krajském kole soutěže Vesnice roku

POSTŘEHY - NÁZORY: Nové zdroje, technologie, uživatelé a ekonomický svěrák

JAK NA TO: Od „klasického“ katalogu k OPAC 2.0

Knihovna Petra Bezruče v Opavě má svůj fond zpracovaný v knihovním informačním systému Clavius, jehož součástí je i modul Webový katalog. Tento „klasický“ webový katalog však již nesplňuje současné trendy a požadavky moderního OPAC, proto od srpna 2009 testujeme v běžném provozu nový katalog Carmen pracující nad stejnou bází dat jako stávající katalog. Jako systémový administrátor knihovny mám možnost podílet se na dolaďování, profilování a nastavování nového typu katalogu, a bezprostředně tak vytvářet novou image knihovny. V rámci své diplomové práce jsem se věnoval právě katalogu Carmen...

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Vydávám každoročně krátkou zprávu o činnosti knihovny, musím dodržet nějaká pravidla, i když se jedná o několikastránkovou brožurku?

PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod

Paměť národa zpřístupňuje stovky osobních svědectví z celé Evropy

Jak uchovávat jedinečná osobní svědectví pamětníků významných historických událostí? Jakým způsobem tyto vzpomínky zpřístupnit na internetu tak, aby bylo možné se v leckdy velmi subjektivních výpovědích snadno orientovat? Jak umožnit jednotlivcům i institucím, aby jimi pořízená svědectví nezůstávala uzavřena v šuplících redaktorů a badatelů, ale posloužila k obohacení našeho poznání o nedávné minulosti? Takové a mnohé další otázky si kladli tvůrci internetového portálu Paměť národa, který v roce 2008 společně vytvořili zástupci sdružení Post Bellum, Českého rozhlasu a Ústavu pro studium totalitních režimů. Po roce a půl od spuštění představuje portál Paměť národa etablovaný zdroj informací o naší nedávné minulosti jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost...

ROVNÝ PŘÍSTUP: Půjčovna hraček ve Středisku pomoci ohroženým dětem ROSA v Kladně

Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách

Čtenář informuje

Podpora čtenářských aktivit ve školních knihovnách na Slovensku

K základním úkolům školních knihoven patří i rozvoj čtenářské gramotnosti žáků - uživatelů knihovnických a informačních služeb. Knihovníci školních knihoven se ve spolupráci s učiteli snaží rozvíjet u žáků čtenářské návyky, vztah k literatuře a spisovnému jazyku, a také pocit zod­povědnosti za svěřené knihy. Na jedné straně se tedy školní knihovna stává informačním a čtenářským centrem, na straně druhé i centrem vzdělávacích a kulturně-společenských aktivit. A právě při realizaci různých forem a metod kolektivní práce se svými uživateli se školní knihovny inspirovaly buď celoslovenskými či mezinárodními projekty určenými k podpoře čtení, nebo kreativně tvořily projekty vlastní...

Akvizice teologické literatury v českém jazyce - přehled nakladatelů

Předkládaný text je orientačním soupisem tuzemských nakladatelů, kteří se zabývají vydáváním odborné teologické literatury. Měl by pomoci každému, kdo se zabývá systematickou akvizicí tohoto typu knih, ať už v rámci pracovních povinností nebo z vlastního zájmu...

Z KNIHOVEN

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Čtenář informuje

ZE SVĚTA

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO: Městská knihovna Klatovy