Hlavní obsah stránky

Březen 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Vzdělávání dospělých jako výzva pro knihovny

Vzdělávání dospělých se v prostředí České republiky dlouhodobě nachází v paradoxní situaci. Na jedné straně je stále více deklarativně oceňován jeho přínos pro rozvoj jedince i celé společnosti a účast na edukačních aktivitách i v pozdějších fázích života se stává běžným jevem. Na straně druhé je vzdělávání dosud mnohými jedinci, podniky i politickými subjekty chápáno jako zbytný statek a participace na něm je v kontextu ekonomické nejistoty utlumována. V rámci veřejné politiky je navíc zohledňováno výrazně selektivně a stát k němu přistupuje převážně utilitárně, přičemž prioritou je vzdělávání spjaté s oblastí profesního uplatnění. Pokud je vzdělávání dospělých tematizováno, neděje se tak pro ocenění jeho vnitřní hodnoty, ale ceněn je jeho potenciál přispívat k realizaci cílů ekonomické politiky a v menší míře i politiky sociální...

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Zhodnocení roadshow Quo vadis, knihovno? 2013

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt byl podpořen grantem Knihovna 21. století. Žádost o grant byla podána Městskou knihovnou v Praze, která je za plnění Priority 19 zodpovědná z pověření Ústřední knihovnické rady a jejího zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele dané knihovny...

AUTOMAT KNIHOVNA s RNDr. TOMÁŠEM ŘEHÁKEM, ředitelem Městské knihovny v Praze

„Není to chvilková móda, která se přežene a zase ‚bude dobře‘ – e-knihy tady jsou a budou…“ (dokončení rozhovoru z č. 2/2014)

Digitalizace regionální literatury v Moravskoslezském kraji

Odborná veřejnost již několik let s napětím sleduje přípravu i realizaci projektu Národní digitální knihovny, jehož výstupem by měla být digitalizace významné části bohemikální produkce 19.–21. století. Na knihovnických konferencích i v profesním tisku jsou pravidelně zveřejňovány informace o jeho jednotlivých fázích, problémech i úspěších. Trochu ve stínu této celonárodní aktivity probíhají krajské digitalizační projekty. Ty sice nemohou konkurovat množstvím zpracovaných svazků či rozsahem vybudovaných pracovišť, ale pro poznání a trvalé uchování regionálního kulturního dědictví mají obrovský význam...

Historická bibliografie – významný pramen historiografie

Ve dnech 7.–8. listopadu 2013 se v Praze ve vile Lanna uskutečnila již pátá konference mezinárodního projektu Evropské historické bibliografie, zaměřená na problematiku národních historických bibliografií v evropských zemích a zároveň na význam bibliografie jako informačního zdroje pro historiografii. Projekt spolupráce národních historických bibliografií vznikl v roce 2007 pod záštitou Berlínsko-braniborské akademie věd v Berlíně. Jeho cílem je spojit na evropské úrovni různorodé národní bibliografické projekty, dosáhnout tak co nejkomplexnějšího vyhledávání v těchto zdrojích, a tím podpořit mezinárodní komparativní historický výzkum...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna městyse Křemže

Jak dokazuje zápis z obecní kroniky, veřejná knihovna má v Křemži dlouhou tradici: „9. května 1877 bylo obecním výborem usneseno převzíti do správy obce knihovnu od studujících zdejších založenou a starati se o další její udržování a rozšíření.“ Zmíněnou knihovnu převzala obec do své správy v roce 1878 a dále ji rozšiřovala. V roce 1892 vznikl spolek SMIL, který vyvíjel bohatou kulturní činnost a ve své době se také staral o veřejnou obecní knihovnu...

PRÁVNÍ PORADNA: Slučitelnost pracovního poměru a práce mimo pracovní poměr

Mnohý zaměstnavatel se ocitne v situaci, kdy pro něj nadále není výhodné zajišťovat svůj provoz pouze prostřednictvím pracovních smluv. Nabízející se variantou (mimo právně stále neakceptovatelného švarcsystému) jsou pak dohody o výkonu práce mimo pracovní poměr podle § 74 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), tedy dohody o provedení práce („DPP“) a dohody o pracovní činnosti („DPČ“). Provozovatelé a zřizovatelé knihoven se do této situace dostávají typicky v souvislosti s přípravou a realizací dotačních projektů. Základní otázkou v této souvislosti je, zda je možné využít v takovém případě jako pracovníků na dohodu stávajících vlastních zaměstnanců, které zaměstnavatel důvěrně zná, zná jejich možnosti, kvalitu jimi vykonávané práce atd.

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Kladno pohádkové

To, že Kladenské pohádky budou vydařené dítě s chutí do života, se ukázalo hned, jak přišly na svět. Při jejich křtu pro velké čtenáře ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně i pro ty malé v dětském oddělení Městské knihovny Kladno (viz foto) se sešlo tolik příznivců, že z toho měli určitě radost i strejda Šedivák a kluci Chloupek a Zoubek. Zájem o knihu samozřejmě nejvíc potěšil šťastné rodiče, tedy její autory....

POSTŘEHY – NÁZORY: Moje knihovnické trapasy

I když jsou veřejností většinou knihovny vnímány jako tichá, klidná, nekonfliktní až nudná místa, my knihovnice víme, že je to jinak. Vyslechneme a zažíváme toho skutečně hodně. Kromě úsměvných, někdy bohužel i nepříjemných situací se nám ale při tomto povolání samozřejmě nevyhýbají ani trapasy. Zažila jsem jich za celá léta spoustu, především v hodně mladém věku. Ale je docela možné, že jsem je jen tehdy silněji vnímala a prožívala...

Kavárna a knihovna Mezi Řádky

Kavárna Mezi Řádky, která byla otevřena v srpnu minulého roku na pražském Smíchově nedaleko Anděla, není jen obyčejnou kavárnou. Je také současně pekařstvím a knihovnou. Ale to ještě není vše. Především je sociálním podnikem a dává šanci pracovat lidem s lehkým mentálním postižením...

Z POKLADŮ Institutu umění – Divadelního ústavu: Audiotéka s tematikou divadelní

Audiotéka vznikla v roce 2001 přičleněním stávajícího, z části zapomenutého fondu k oddělení knihovny. Sbírka obsahovala několik stovek gramofonových desek, většinou nezpracovaných a neevidovaných záznamů všech žánrů. Z tohoto fondu byly vyřazeny desky s populární, obecně klasickou a jazzovou hudbou, aby v konečném výsledku fond tvořily výhradně nahrávky s tematikou divadelní, jako je například mluvené slovo, hudební divadlo a baletní hudba...

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Křeček v knihovně

Hlodavce v žádné knihovně nemají rádi, a pokud by se snad nějaký vyskytl, hledají se okamžitě humánní způsoby, jak jej ze svatostánku vypudit. V tom se Knihovna města Ostravy nijak neliší od ostatních zařízení. Nicméně po provedení výzkumu čtenářské spokojenosti s našimi službami na podzim 2012 a následném mystery shoppingu jsme se rozhodli pozvat do našich půjčoven další zvídavé návštěvníky, tzv. „křečky v knihovně“. S těmi jsme novou ostravskou experimentálně-pozorovací metodou, kombinovanou s dotazníky a individuálními rozhovory, hledali chybějící odpovědi...

Čtrnáctá pohádková Noc s Andersenem startuje v pátek 4. dubna 2014

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

DUBEN

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

Krádeže knih v knihovnách

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR