Hlavní obsah stránky

Listopad 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE - NEUŠLO NÁM

TÉMA SPECIÁL: Od Knihovnické dílny po Knihovnu roku 2014

Knihovny současnosti v Olomouci podruhé, s pestrým programem po dvaadvacáté

V minulém roce se celostátní knihovnická konference Knihovny současnosti konala v Olomouci a naši zprávu z ní jsme začínali slovy, že se zde možná shledáme i v roce 2014. Tehdejší kladná zpětná vazba od účastníků jistě nema-lou měrou přispěla k tomu, že jsme se v areálu Právnické fakulty Univerzity Palackého opravdu po roce setkali znovu. Tentokrát ve dnech 9.–11. září.

Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2014

Ve velké aule Právnické fakulty Univerzity Palackého probíhá řada slavnostních aktů, jako jsou imatrikulace a promoce studentů. Podruhé ve své historii však byla aula svědkem i předávání Medailí Z. V. Tobolky. Došlo k tomu na začátku letošní konference Knihovny současnosti. Autor těchto řádků nejprve seznámil přítomné se způsobem výběru nominací v roce 2014. Poté vyzval místopředsedkyni Sdružení knihoven ČR Mgr. Evu Svobodovou a předsedu správní rady Nadace knihoven ČR Ing. Jiřího Miku, aby společně s náměstkem ministra kultury Mgr. Miroslavem Rovenským předali medaile za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví třem ženám a dvěma mužům.

ROZHOVOR s Mgr. HELENOU SEDLÁČKOVOU, ředitelkou Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci

„Bez spolupráce nelze fungovat ke spokojenosti uživatelů všech knihovnických služeb…“

Národní knihovna ČR a Google – digitalizace knižních pokladů započala

Ve středu 3. 9. 2014 informovala Národní knihovna média prostřednictvím tiskové konference o digitalizaci svých sbírek historických a vzácných knih z Oddělení rukopisů a starých tisků a Slovanské knihovny. V rámci snahy o zpřístupnění literárních klenotů v elektronické podobě navázala spolupráci se společností Google.

Projekt Města čtou 2014

Stan na náměstí, v parku, na koupališti, na nádvoří zámku a v něm stojan s knihami a časopisy a vše za každého počasí volně dostupné všem, kteří se chtějí na chvíli zastavit a číst, anebo jen naslouchat hlasu, který předčítá… ano, i to je již v našich končinách možné.

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Digitální demence

Upoutala mě recenze na knihu, jejíž název je uveden v titulku tohoto příspěvku, protože jsem zrovna řešila otázku, zda vnuk potřebuje do první třídy mobil. A zaujal mě také její podnázev Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Protože knihu napsal odborník, nejvýznamnější německý badatel v oblasti neurovědy Manfred Spitzer, chtěla jsem znát jeho názor na používání médií, a také to, jaká východiska nabízí.

Speciální sbírky v muzejních knihovnách

V tomto článku se pokusíme seznámit vás s některými příklady speciálních sbírek dokumentů, které se nacházejí v muzejních knihovnách. Pojmem speciální sbírky rozumíme dokumenty, které nejsou běžnou knižní produkcí, ale mají určitou historickou vypovídací hodnotu, pro kterou byly shromažďovány.

Středočeský Kramerius potřetí

Na malé slavnosti konané 9. října 2014 ve studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně převzalo pět dobrovolných knihovnic titul Středočeský Kramerius – Nejlepší neprofesionální knihovník Středočeského kraje, který od roku 2012 uděluje Středočeský kraj.

Co má společného Portál, GUD a Viktorka? aneb Postřehy z knižního křtu

Vezměme to odzadu… kniha Viktorka a vesmír­ná dobrodružství autorské dvojice Klára Smolíková – Honza Smolík je komiksová publikace pro děti, která je sesta­vena z příběhů, jež vycházely v časopise Čtyřlístek v letech 2004–2010. Dobrodružné příběhy Viktorky, výzkumnice a žákyně galaktické školy, vydalo v ucelené kniž­ní podobě koncem letošního srpna nakladatelství Portál. Kniha byla pokřtěna 3. 9. 2014 v Galerii umění pro děti (GUD) v Praze, kde ji do poloviny října doprovázela také stejnojmen­ná výstava.

*.OBECNIKNIHOVNA.CZ v Obecní knihovně Chrustenice

K letošnímu Týdnu knihoven čtenáři chrustenic­ké knihovny dostali opravdu velký dárek – elektronický knihovní katalog.

ČTENÁŘ INFORMUJE

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MK ČR NA ROK 2015

Poznámky historika k historické bibliografii

Čtyři dosud konané mezinárodní konference o historické bibliografii otevřely nový pohled na toto téma. Zatímco na počátku bylo nutné vzájemně si poskytnout základní informace o tom, jaké bibliografie na národní úrovni vlastně existují, postupně bylo možné přistoupit k reál­né kooperaci a perspektivně i k zajištění souvztažnosti výsledků bibliografické práce v jednotlivých evropských zemích. Otevřely se mož­nosti reagovat na globální informační revoluci a zpřístupnit obrovské bohatství informací, které jsou ukryty ve statisících či spíše milionech bibliografických záznamů. Dělo se to pochopitelně a plným právem v rámci oboru historické bibliografie. Protože však žádný obor neexistuje pouze sám pro sebe, ale pravého smyslu nabývá teprve v kontextu dalších dis­ciplín a ve vztahu ke kognitivním potřebám společnosti, otevřely se tu nové vážné otázky. Je toto informační bohatství plně využíváno? A je vůbec přiměřeně využitelné při řešení těch nejobtížnějších problémů současnosti?

INSPIRACE Z KNIHOVEN

Nízké pudy dětských čtenářů čili rejžování knižních pokladů

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

PROSINEC

LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

G’day z australské Canberry! Dnes bych vám rád představil ambiciózní program australských knihoven nazvaný Australský novinový plán (Australian Newspaper Plan, ANPlan). Tento projekt byl zahájen v roce 1990 a jeho cílem je dlouhodobě systematicky shromáždit, uchovat a trvale zpřístupnit pokud možno co nejkompletnější řady všech novinových titulů, které kdy byly vydány na území Austrálie.

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR