Hlavní obsah stránky

Únor 2012

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře

TÉMA: Využití analytických záznamů v českých knihovnách – nové trendy a výzvy

Příspěvek mapuje zásadní proměny zpracování a využití článků publikovaných v českých novinách, časopisech a dalších periodických zdrojích v roce 2011 a na počátku roku 2012 a v závěru se zamýšlí nad možnostmi dalšího vývoje v této oblasti. Zatímco pro počátek loňského roku byla charakteristická konfrontace různých přístupů, na jeho konci a na začátku roku 2012 se objevují snahy o její nahrazení účelným a pro všechny přínosným dialogem a propojením různých variant řešení.

Konference AKM přispívá ke spolupráci paměťových institucí

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

Dnes se představuje Středočeský kraj

Regionální funkce knihoven ve Středočeském kraji

Vzdělávání pracovníků knihoven Středočeského kraje

Internetový bulletin Mezi námi

Karel Čapek ve Středočeském kraji

Setkání s knihovníkem

Centrum volnočasových aktivit v Milíně

Mediální výchova v malé knihovně? Proč ne?

Jednou z možných aktivit, která naplňuje cíle mediální výchovy jako průřezového tématu Rámcových vzdělávacích programů, je Novinářský kroužek pro děti – fungující ať již tradičně ve škole či právě při knihovně. Výchova k mediální gramotnosti se stává v dnešním světě jednou z hlavních součástí vzdělávání občansky zodpovědného člověka. Porozumět stále složitějšímu světu médií (noviny, televize, internet a další) je totiž důležité již od dětského věku...

V tom krásném městě Kostelci…

Výpisky z četby děl Josefa Škvoreckého

JAK NA TO: Model knihovního profilu na Facebooku se zaměřením na děti a mládež

Článek je druhou částí dvoudílného materiálu zabývajícího se sociálními médii a jejich využitím v knihovnách. Čerpá z kapitol diplomové práce Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež. Druhý díl se věnuje modelu knihovního profilu v rámci sociální sítě Facebook se zaměřením na uživatele z řad dětí a mládeže. Popisovaný model shrnuje teoretická východiska pro tvorbu konkrétního profilu, jenž byl vytvořen ve spolupráci s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě...

Jak se stavěl knihovnický sen

Regionální knihovna Karviná (dále jen RKK) usilovala o vybudování své ústřední knihovny bezmála 45 let. Díky podpoře našeho statutárního města byl záměr rekonstrukce knihovny zařazen do Integrovaného plánu rozvoje měst a byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezského kra je v Ostravě. Smyslem projektu bylo vytvořit moderní městský vzdělávací, informační, komunitní a kreativní komplex s kvalitními službami a uživatelským komfortem.

AKTUALITY: Ze zápisu 23. zasedání Ústřední knihovnické rady ČR

Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem v Knihovně Jabok

Evergreen je knihovní software s otevřeným zdrojovým kódem zpřístupněný pod licencí GNU General Public License. Jde o moderní, robustní knihovní software koncipovaný pro konsorciální model knihoven, se širokou nabídkou služeb a funkcí. První verze Evergreenu byla vytvořena v roce 2006 v USA pro veřejné knihovny státu Georgia; impulsem k jeho vzniku byla především nespokojenost se stávajícími knihovními softwary. V současné době je Evergreen používán cca tisícovkou veřejných i odborných či akademických knihoven v USA, Kanadě i jinde. V ČR jej používají Knihovna Jabok a knihovna Indické ambasády.

RECENZE: Komplexní pohled na architekturu knihoven

Nabídka výstav Památníku Karla Čapka knihovnám

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

BŘEZEN

Z knihoven…

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Jak se stavěl knihovnický sen

Fotografie k článku