Hlavní obsah stránky

Září 2012

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře – Neušlo nám

Informační vzdělávání dětí v knihovnách

„Než můžeme začít věci dělat správně, musíme si uvědomit, že je děláme špatně, což většina pedagogů, úředníků, a dokonce i většina rodičů odmítá připustit. Dnešní dítě vyrůstá v absurdní situaci, protože se vznáší mezi dvěma světy a dvěma hodnotovými systémy, přičemž ani jeden ho nevede k dospělosti, protože ani jednomu cele nepatří, ale existuje v hybridním limbu, v němž se neustále střetávají hodnoty.“

Marshall McLuhan:

Člověk, média a elektronická kultura (2000, str. 230)

Projekt Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina

V současné době vzniká celá řada digitálních dat různého významu. Aby jich většina nemizela v propasti „digitálního temna“, je potřeba zajistit celý jejich životní cyklus – tvorbu, ukládání i snadný přístup k nim. Touto problematikou se zabývá projekt Digitalizace a ukládání. Jeho cílem je vytvořit pro potřeby veřejné správy digitalizační pracoviště s odpovídajícím vybavením, digitální úložiště a spisovnu jako nástroje pro tvorbu, zpracování a uložení úředních spisů i dokumentů kulturního dědictví regionu. Projekt Digitalizace a ukládání navazuje na Technologická centra krajů a na projekty Národní digitální knihovna a Národní digitální archiv...

Kulturní akce knihoven z hlediska autorského zákona

Řada českých knihoven pořádá různé kulturní akce. Zatímco iniciativa knihovníků a prostory nebývají komplikací, starosti mohou přinášet záležitosti spjaté s autorskoprávní stránkou věci. Na podnět redakce Čtenáře si dovoluji české knihovnické obci předložit následující příspěvek, zabývající se uvedenými typy akcí z hlediska autorského zákona...

Postřehy z 22. ročníku Akvizičního semináře

Nakladatelský festival TaBook

PTEJTE SE KNIHOVNY

Proč děti na podzim pouštějí draka, odkud se tento zvyk vzal?

JAK NA TO: Co hledat ve fondech Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (PK) je podle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) specializovanou knihovnou v působnosti MŠMT a plní funkce veřejně přístupné vědecké knihovny pro oblast pedagogiky, výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. Knihovna byla založena v roce 1919 a od roku 1951 sídlí v Praze v Mikulandské ulici č. 5. Organizačně je PK součástí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského...

Havířovská knihovna je prostě krásná

Již dlouho jsme v Havířově usilovali o vybudování knihovny, do které by byly soustředěny pobočky dosud rozptýlené v centru města, ale také ředitelství knihovny a oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu. Nakonec naše úsilí slavilo úspěch a k magickému datu 22. 2. 2012 ve dvě hodiny odpoledne byla slavnostním přestřižením pásky otevřena nová, centrální budova knihovny. Čtenáři tak na jednom místě využívají služeb oddělení pro děti a dospělé čte náře i půjčovny se zaměřením na hudbu a umě ní, což oceňují zejména rodiny s dětmi...

Čtenářské kluby aneb Schůzky čtenářských poškoláků

Hlasitý školní zvonek rozechvěje srdce snad každého žáka. „Hurá, a jde se domů, konečně,“ slyšíme většinou, když míjíme skupinky nedočkavých žáků u šaten. Tohle ale asi neplatí u všech. Nejen já, ale také mé ostatní kolegyně z různých koutů naší země mají teď jedinečnou příležitost ostatním dokázat, že lze z dětí udělat poškoláky i dobrovolně, a že se z toho ještě budou radovat. A radujeme se i my, protože se děti nescházejí po škole jen tak, ale kvůli knihám...

Z českých literárních cen, soutěží a anket

V českých zemích se po listopadových událostech roku 1989 vyrojila celá řada nových literárních cen. Mezi nimi ovšem dál existovaly a existují takové, které se udílely i během socialistické éry, a to buď oficiálně přímo v tehdejším Československu, nebo v zahraničí, podporované disentem a exilovými nakladateli či autory, kteří byli spjati svými kořeny s českým jazykem a žili v zahraničí...

S projektem Ruku v ruce u cíle

Knihovny plní ve společnosti řadu funkcí rozličného charakteru – přinášejí uspokojení po stránce čtenářské, informační i lidské. Kulturní a vzdělávací akce knihoven vytvářejí vazby mezi lidmi a tématy, otevřenou formou setkávání spojují všechny zúčastněné, tedy čtenáře a návštěvníky. Za obzvláště hodnotné akce a programy lze považovat ty, jejichž hlavním tématem je člověk sám. Takto změřené aktivity pak jdou doslova ruku v ruce se společenskou rolí knihoven...

Z KNIHOVEN

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Dotaz: Ubývá v Británii veřejných knihoven?

Čtenář informuje

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Havířovská knihovna je prostě krásná

Fotografie k článku