Hlavní obsah stránky

ZE ZAHRANIČÍ: Český knihovník v zemi asijského tygra

Text a foto KAREL SOSNA Sosna@psp.cz

Přesněji řečeno v zemi asijského tygra a lva, protože obě tyto šelmy má ve svém znaku Singapur, kde se konal ve dnech 17.–23. srpna 2013 již 79. Světový knihovnický a informační kongres IFLA.

Singapur je velkoměsto, ostrov i stát zároveň. Na rozloze pouhých 716 čtverečních kilometrů zde žije více než 5 300 000 obyvatel, z toho v samotném městě téměř čtyři miliony.

Vzdor této pro nás nepředstavitelné koncentraci obyvatel zde nevládne chaos, ale dobře organizovaná státní správa, která v kombinaci s velmi přátelským a ohleduplným přístupem místních obyvatel k cizincům navozuje pocit dobré pohody, spolehlivosti a bezpečnosti, jež jsou tak důležité pro mezinárodní obchod a inve­stice. Není se proto co divit, že ve všech důležitých ekonomických ukazatelích najdeme Sin­ga­pur spolu s Hongkongem, dvě nejvíce glo­bali­zo­vané ekonomiky světa, na předních místech. Ekonomická svoboda je zde nejvyšší na světě, neexistují žádná omezení či pobídky. Výsledkem pak je skutečnost, že zemi bez jakýchkoli přírodních zdrojů a surovin patří první místo v míře zahraničních investic na jednoho obyvatele, první až druhé místo v žebříčku konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a šesté místo v HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly (první je Katar, Norsko deváté, USA dvanácté, Švýcarsko čtrnác­té a Česko padesáté).

Musím však říci, že nejenom obchodníci a investoři, ale i my knihovníci z celého světa jsme se zde cítili velmi dobře. Světový kongres IFLA byl mimořádnou událostí už jenom počtem účastníků, který přesáhl 3500. Organizátoři pro něj vytyčili heslo Knihovny budoucnosti: neskonalé možnosti, kterým vyjádřili podle názoru všech kolegyň a kolegů, se kterými jsem hovořil, trefně a přesvědčivě víru v neotřesitelné poslání knihoven a knihovnické profese v digitálním věku. V rám­­ci pěti stanovených tematických okruhů, kterými byly Volný přístup a digitální zdroje, Koncepce, strategie a prosazování se v praxi, Uži­vatelsky dynamický přístup a služby, Nástroje a techniky a Ideje, inovace a předvídání nového, se uskutečnilo 223 odborných setkání, na nichž vystoupilo se svými příspěvky téměř 400 řečníků. IFLA má dnes již 43 odborných sekcí reprezentujících všechny typy knihoven a většinu jejich standardních i neustále se proměňujících činností, 14 speciálních zájmových skupin a pět takzvaných přidružených aktivit, z nichž každá se musela dostat ke slovu.

Z bohatého programu jsem si jako parlamentní knihovník opět snažil vybrat akce, které úzce souvisely se zaměřením, službamia projekty naší knihovny, s cílem porovnat přístupy, metody a praktická řešení používaná v jiných zemích, většinou z té části světa, kde se kongres odehrává. Letos jimi byly semináře věnované knihovnickým normám a standardům, volnému přístupu k oficiálním parlamentním a legislativním dokumentům, uchovávání a digitálnímu zpřístupňová­ní rukopisů a vzácných tisků parlamentních a právnických knihoven, výběru a hodnocení hlavních informačních zdrojů pro parlamentní knihovny a  stavbám, včetně vnitřního zařízení knihoven a jejich depozitářů. Například na semináři o volném přístupu k oficiálním parlamentním a legislativním dokumentům jsme byli seznámení s praxí v Indii, Malajsii, Hongkongu, na Filipínách, ve Vietnamu, Austrálii a v samotném Singapuru. K uspořádání víceoborového semináře o uchovávání a digitálním zpřístupňování rukopisů a vzácných tisků se zase naše sekce parlamentních knihoven spojila se sekcí ochrany a uchovávání, sekcí ICT a sekcí vzácných tisků a rukopisů. O metodách výběru a hodnocení odborných informačních zdrojů pro své parlamentní knihovny a analytické služby nás zase informovali kolegové z Japonska, Kanady, Ugandy, USA a Íránu.

Knihovníci se na kongresu měli možnost potkávat nejenom na odborných akcích. Mezi další patřila zejména pracovní jednání při vyřizování běžných administrativních agend (např. volby do řídících orgánů, schvalování plánů odborných akcí, edičních plánů, rozpočtu a hlasování o různých rezolucích) jak na úrovni sekcí (zúčastnil jsem se obou jednání řídícího výboru sekce parlamentních knihoven), tak i na úrovni celokongresové, kde jsem absolvoval spolu s ostatními hlasujícími delegáty úvodní i závěrečné zasedání, plenární zasedání i generální shromáždění.

Inspirativním místem setkávání knihovníků na kongresu byl již tradičně i doprovodný veletrh významných vydavatelů knih a periodik, tvůrců snad všech světových informačních databází a nej­užívanějších knihovních systémů, výrobců knihovního nábytku a dalšího vnitřního vybavení včet­ně knižních kopírek, ale nyní již hlavně skenerů pro individuální i hromadný převod tištěných textů do elektronické podoby. Hodně účastníků kongresu se také velmi těšilo na kulturní večer, během kterého se pořadatelská země většinou reprezentuje svým charakteristickým živým uměním a jeho originalitou – většinou hudbou, zpěvy a tanci. Singapuru se to letos povedlo působivým rejem lvů, tygrů a draků spíše během úvodu a závěru kongresu než na kulturním večeru ve stylu taneční párty na jedné z mála jeho umělých mořských pláží.

Sekce parlamentních knihoven IFLA je známá dlouhodobou tradicí pořádání tzv. předkonferencí před hlavním kongresem. Poslední již 29. Výroční konference parlamentních knihoven se uskutečnila ve dnech 14.–16. srpna 2013 na půdě singapurského parlamentu a v Univerzitní knihovně Vysoké školy managementu za účasti bezmála stovky kolegyň a kolegů z 52 zemí, převážně z jihovýchodní Asie a Oceánie, ale i Evropy, Afriky a obou Amerik. První den byl věnován postavení, organizaci a službám parlamentních knihoven jihovýchodní Asie jako např. Thajska, Kambodže, Indonésie, Singapuru a zejména Barmy (Myanmaru), kde knihovna vznikla zároveň se zvolením parlamentu po dlouhé éře vojenské diktatury až v roce 2010. Druhý den se na příkladech Nizozemí, Evropského parlamentu, Zambie, Austrálie a Nového Zélandu probíraly otázky a problémy spolupráce parlamentních knihoven a parlamentních analytických služeb.

Vcelku lze konstatovat, že programová nabídka kongresu byla jednou z nejbohatších v jeho historii. Jednání, přednášky a diskuse, kterých jsem byl schopen se fyzicky zúčastnit, měly vysokou odbornou úroveň a byly skutečným zřídlem nových nápadů a inovací. Co je velmi důležité, ke slovu se dostal každý, kdo chtěl a měl co říci. Zájem a snaha knihovníků ze Singapuru a sousedních zemí seznámit se s knihovnickou praxí v jiných částech světa a zároveň hrdě a nevtíravě předvést svoji práci a své moderně vybavené knihovny byl veliký a nelíčený.

Prosadit se v tak obrovské konkurenci se na první pohled zdálo zhola nemožné. Po nemalém úsilí a s trochou štěstí se to našíknihovně podařilo. O její zkušenosti byl v Singapuru veliký zájem během semináře o postavení, organizaci a službách parlamentních knihoven, když se mj. diskutovalo o potřebě, stanovách, úkolech, složení a práci rad parlamentních knihoven složených obvykle ze zástupců jednotlivých parlamentních frakcí. Na semináři o stavbách knihoven mě zase potěšilo zjištění, že hlavnímu do­poručení stavět nové depozitáře z ekonomických důvodů mimo centra měst a sdílet je, pokud možno, s jinými knihovnami, plně vyhovuje i naše dohoda s Národní knihovnou ČR o pronájmu části jejího hlavního depozitáře v Praze Hostivaři. Největší pozornost ale sklidily i v této části světa naše digitalizační projekty. O jejich výsledky, ale hlavně o naše know-how, projevily zájem parlamentní knihovny z Kambodže, Vietnamu, Thajska a Íránu. Teheránská parlamentní knihovna, jedna z nejvýznamnějších a nejstarších (založena 1905) v Asii, nám a zároveň i Národní knihovně ČR nabídla a dokonce během kongresu i předložila písemnou dohodu o spolupráci na tomto poli.

Síť 38 singapurských knihoven všech typů, včetně Parlamentní knihovny, je centrálně řízena Národní knihovní radou, která mj. dbá i o to, aby jejich informačně-technologické vybavení bylo na nejnovější úrovni. Přestože jsem měl možnost a čas navštívit osobně jen tři knihovny, Parlamentní knihovnu, Národní knihovnu a Univerzitní knihovnu Vysoké školy managementu, nepřipadal mi rozdíl v technickém a technologickém vybavení ve srovnání s našimi velkými knihovnami nijak dramatický. I u nás již máme fungující verze on-line katalogů pro dotyková mobilní zařízení a s gustem v hojné míře využíváme předností sociálních sítí. Jenomže, jak nás místní kolegové s úsměvem přesvědčovali, tabletům a chytrým telefonům již zde neodvratně zvoní hrana. Budoucnost podle nich patří fabletům(phone + tab­let), které spojují funkce obou těchto zařízení a jsou o mnoho menší než tablet a jen o málo větší než chytrý telefon. Svůj mobil Nokia 6303 classic jsem za těchto okolností raději zanechával schovaný hluboko v kapse.

A na úplný závěr ještě jeden postřeh pro ty, kteří se na návštěvu Singapuru teprve chystají. Nelekněte se, až poprvé narazíte na nepřehlédnutelný nápis SMRT, se kterým jsme se tam setkávali i několikrát denně. Nejde pochopitelně o žádnou výhružku nám Čechům. Označují se tak stanice místního metra a jedná se o zkratku jeho názvu Smart Mass Rapid Transit. SMRT v Singapuru jezdí spolehlivě, přesně, bez strojvedoucího a hlavně bez nehod.