Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Nositelkou MARK 2022 je Míša Mrázová z Ostravy

MONIKA KRATOCHVÍLOVÁ Monika.Kratochvilova@mzk.cz

Mladá/Mladý – Atraktivní/Ambiciózní – Rozumná/Rozumný/Rozkvétající Knihovnice/Knihovník, to vše jsou přídomky doprovázející již třináct let soutěž, kterou každoročně vyhlašuje SKIP ČR pro mladé kolegy v oboru do 35 let. Jejím cílem je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos v uplynulém roce.

Cena se uděluje za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru vždy v období od 1. 9. předcházejícího roku do 30. 7. příslušného roku. Podmínkou je, že osoba navržená na ocenění musí mít trvalý pobyt na území České republiky a dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. v roce, kdy se ocenění uděluje.

Nelehkou úlohu má hodnoticí komise, jejíž členové mají každému z hodnoticích kritérií udělit bodové ohodnocení na škále 1 až 10. Mezi hodnoticí kritéria patří:

— originalita, inovativnost, tvůrčí přístup k řešení

— realizace/realizovatelnost

— míra užitečnosti pro cílovou skupinu.

Hodnoticí komise pracovala v roce 2022 ve složení: Roman Dub, ředitel Městské knihovny v Písku, Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Tomáš Pavelka, knihovník a starosta ze Zámecké knihovny Mořice, Dana Petrýdesová, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, Petra Šimonová, vedoucí Obvodu 3 Knihovny města Ostravy, a Marika Zadembská, vedoucí Knihovny pro děti a Mklubu Knihovny Třinec.

Přehled nominací v roce 2022

Bc. Iveta Cehelská (Knihovna Jiřího Mahena v Brně), nominovala Jana Šubrová

Popis počinu, za nějž byla na cenu navrhována: „Za inovativní a inspirativní přístup k práci s mládeží, přínos k rozvoji čtenářství a podílu na projektech s celorepublikovým významem. Skvěle vede tým pracovníků (včetně Centra dětského čtenářství a TEEN), o své zkušenosti se dělí jak v rámci své metodické funkce pro všechna dětská oddělení KJM, tak i v prezentacích pro naše i zahraniční knihovníky. Zaměřuje se zejména na práci s dospívající mládeží. V roce 2016 pod jejím vedením vznikl festival Maheniks, zaměřený na komiksy, sci-fi a fantasy literaturu. Nezanedbatelný je její podíl na realizaci a propojení integračních aktivit a projektů, ať s handicapovanými, nebo s cizinci. Projekt podpořený MV ČR a zaměřený na cizince žijící v Brně Žijeme v jednom městě, ale známe se? byl součástí širšího projektu Integrace cizinců ve městě Brně II. Rediguje elektronický časopis IMPULSY, má osobní podíl na celostátním projektu S knížkou do života/Bookstart.“

Bc. Anděla Krumpolcová(Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně), nominovala Dagmar Marušáková

Popis počinu, za nějž byla na cenu navrhována: „Za využití moderních technologií při práci s dětmi v dětských klubech Knihožrouti a Robožrouti. Vede dětský čtenářský klub Knihožrouti pro čtenáře od 8 do 15 let. V roce 2022 rozšířila program klubu o práci s robotickými hračkami, Ozoboty a Bee-boty. V klubu Robožrouti se pomocí her a robotů děti zábavnou formou seznamují se základy programování a robotiky, s 3D tiskárnou a prací v programu Tinkercard.“

Mgr. Michaela Mrázová (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě), nominovali doc. Richard Papík, Libuše Foberová a Kamila Šeligová

Popis počinu, za nějž byla na cenu navrhována: „Za konkrétní počiny vedoucí k modernizaci obsahové náplně knihovnictví a za trvalé úsilí udělat z knihovnictví obor atraktivní pro mladé knihovníky i uživatele. Za propojení knihovnické práce s činností SKIP a za reprezentaci českých knihoven a knihovníků na světové konferenci IFLA. Aktivně se věnuje mediálnímu vzdělávání (naposledy např. vzdělávací cyklus Máte správné informace?) pro různé věkové skupiny. Aktivně propaguje trendy v knihovnictví, poskytuje knihovníkům a pedagogům metodickou podporu při využívání výukových robotů a 3D tiskáren. Podílí se na přípravách novostavby MSVK (edukační plán, makerspace).“

Bc. Marek Otruba (Městská knihovna Hodonín), nominovala Petra Špačková

Popis počinu, za nějž byl na cenu navrhován: „Za komunitní práci s mládeží i seniory. Za profesionální přístup a maximální vstřícnost k uživatelům všech věkových kategorií. Za loajální a kolegiální chování. Podpora otevřeného přístupu při on-line aktivitách – jak v období pandemie, tak v současnosti. Technická podpora při akcích pro veřejnost, příprava a realizace projektu digitálního vzdělávání.“

Bc. Kristina Ungrová (Knihovna Břetislava Kafky v Červeném Kostelci), nominoval Vojtěch Kábrt

Popis počinu, za nějž byla na cenu navrhována: „Stojí za projektem Knihovníček, knihovnickým klubem pro děti 0+ a jejich rodiče. V nestandardních podmínkách posledních dvou let vybudovala v dětském oddělení pravidelně fungující a prosperující společenství. Vše souvisí s projektem Bookstart, jehož myšlenka byla na samém počátku úvah, jak do knihovny přitáhnout mladé rodiče a jejich děti. Kristina neúnavně věnuje svůj čas a energii pohybovým aktivitám pro děti a práci s knížkami a leporely. V souvislosti s vládními nařízeními dokázala upravovat program pro interiér – a když to nešlo, tak plynule přešla do exteriéru – do knihovnické Zahrady příběhů.“

———

Počet nominací každoročně nepřesáhne deset, přitom každá nominace je ctí nejen pro nominovaného, ale také pro knihovnu, ve které působí. Podle výsledků poslední Analýzy věkové, vzdělanostní a platové struktury pracovníků knihoven v České republikce1 lze sledovat postupující trend nárůstu pracovníků středního a staršího věku, v roce 2020 jich nejvíce patřilo do věkové skupiny 41–50 let (30 %) a 51–60 let (29 %). Tím spíše je žádoucí podporovat a zviditelňovat mladé kolegy, umět je motivovat, nadchnout pro obor, ale současně ohodnotit jejich každodenní práci.

 

Věkové složení pracovníků knihoven

ROK        18–30 let 31–40 let Souhrn

1998        15 %       22 %       37 %

2004        17 %       20 %       37 %

2011        12 %       23 %       35 %

2016        11 %       21 %       32 %

2020        9 %         19 %       28 %

 

I z toho důvodu uvažuje předsednictvo SKIP o rozšíření soutěže MARK na krajskou úroveň, která by byla východiskem pro celostátní ocenění. I přes výše uvedené trendy všichni věříme, že obor knihovnictví má před sebou skvělou budoucnost, která je právě v našich mladých kolegyních a kolezích. Letošní i minulé ročníky ukázaly, že i mladí knihovníci mohou mít výborné nápady, zapálení pro práci, zájem o rozvoj oboru, stát za skvělými projekty. Neváhejme proto oceňovat výsledky jejich práce!

V roce 2022 získala cenu MARK za mimořádný přínos oboru knihovnictví, za aktivní propagaci nových trendů a modernizaci oboru s podporou STEM vzdělávání, za trvalé úsilí udělat z knihovnictví obor atraktivní pro mladé knihovníky a za reprezentaci českých knihoven a knihovníků na konferenci IFLA 2022 MICHAELA MRÁZOVÁ. Cena byla slavnostně předána 4. 10. 2022 v Zrcadlové kapli Klementina.

 

Redakce se připojuje s blahopřáním k ocenění nejen pro Michaelu Mrázovou, ale všechny nominované.

1  https://ipk.nkp.cz/docs/Zprva_ analza2020_DEF2021_11.pdf