Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR.

Indie volá po přísných opatřeních a kontrole manipulace s informacemi. Dezinformace a fake news mohou mít vážné důsledky, zejména v tak různorodé zemi. Indie zveřejnila vládní dokument Pravidla informačních technologií – pokyny pro zprostředkovatele informací a v roce 2021 zveřejnila etický kodex digitálních médií. Iniciativy indické vlády zdůrazňují potřebu mediální a informační gramotnosti pro všechny obyvatele. Mezi cíle udržitelného rozvoje OSN patří úsilí o spravedlivější společnost a odstranění chudoby a nerovnosti. K dosažení společnost potřebuje relevantní a autentické informace. Internet a sociální média umožnily snadný přístup a cenovou dostupnost informací. Po kliknutí se vysílá obsah, videa a obrázky globálně do celého světa. Kolující informace bez ověření jejich pravdivosti mohou ohrozit zákon a pořádek. Virové šíření informace, označované také jako „digitální lesní požáry“, mohou způsobit nevratné škody na životech a majetku a narušují sociální strukturu společnosti. Média mají velkou moc, bohužel jsou otevřená manipulaci a primárně sociální média jsou již dnes penalizována za šíření dezinformací. Stává se nezbytností, aby zasáhli politici a zajistili řádnou kontrolu a zabránili zneužití informací. V Indii existuje 697 milionů uživatelů internetu a tento počet stále stoupá. Školy a knihovny hrají ve vzdělávání v oblasti mediální a informační gramotnosti významnou roli.

(IFLA Journal – Volume 49, March 1, 2023, s. 3–18)

Berlínská státní knihovna uchovává kulturní dědictví Pruska a je neocenitelnou paměťovou institucí. Zároveň je to i společnost se svou vlastní institucionální historií. V době národního socialismu se stala organizací, jejímž prostřednictvím bylo distribuováno značné množství uloupené literatury. Vedle toho také vyhodila ze služby židovské a politicky neoblíbené zaměstnance knihovny, nejpozději do roku 1935 museli všichni židovští zaměstnanci knihovny odejít. Byli vytrženi ze svého obvyklého života, zbaveni volebního práva, vyhnáni z domovů a často zavražděni. Před hlavní budovou knihovny byly do chodníku instalovány mosazné pamětní destičky se jmény a daty těchto osob, je na nich uvedeno také jejich poslední známé bydliště. Veřejnosti připomínají rasismus, barbarství a lhostejnost většiny německého národa v období národního socialismu. Tyto destičky jsou rozšířeny i v dalších německých městech a evropských zemích. Po instalaci následovala vzpomínková akce za účasti významných osobností a přednáška pro veřejnost. Berlínská státní knihovna si jako zásadní paměťová instituce uvědomuje povinnost udržovat vlastní historii „živou“, a dává tak příklad dalším obdobným organizacím. 

(Bibliotheksmagazin, Jahrgang 18, Ausgabe 52, Nr. 1 – April 2023, s. 11–15)

Šestnáctý ročník mezinárodní konference Školní knihovny jako informační a kulturní centra zorganizoval Národní institut vzdělávání a mládeže pod záštitou Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Akce se uskutečnila v Univerzitní knihovně v Bratislavě a zúčastnili se jí zástupci slovenských ministerstev školství, kultury a další zástupci z řad pedagogické a knihovnické veřejnosti ze Slovenska i Česka. Na konferenci byla oceněna usilovná a systematická práce školních knihoven, které se podílejí na zvyšování kvality vzdělávání a realizují vzdělávací a kulturní akce. Do kreativních projektů Národního institutu vzdělávání se zapojilo 1300 základních a středních škol s více než 140 000 účastníky. Školní knihovny upevňují schopnost žáků číst s porozuměním, udržují živost slovenského jazyka a propagují literaturu. Na Slovensku je evidováno 1531 školních knihoven, které jsou zřízeny v souladu se zákonem o knihovnách. Jako organizační útvary základních škol, gymnázií, středních škol, konzervatoří a škol pro žáky se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami poskytují informační a dokumentační zabezpečení výchovy a vzdělávání. Vznikly dokonce nové školní knihovny díky finanční podpoře evropských fondů. Tato výzva byla zaměřena na budování a zlepšení technického vybavení jazykových učeben, školních knihoven, odborných učeben různého druhu na základních školách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který řídí Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky.    

(Knižnica – ročník 23, číslo 4, 2022, s. 77–89)

Připravil ROMAN GIEBISCH