Hlavní obsah stránky

TIPY DO VAŠÍ KNIHOVNY

TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Portál: Praha, 2015. 1. vyd. 144 s. ISBN 978-80-262-0790-0.

Že je čtenářství důležité, my „zasvěcení“ víme, ale že to s četbou textu není tak jednoduché a že je třeba se na „čtenářskou cestu“ v raném věku pořádně vybavit, si už možná ani někdy neuvědomujeme. Se schopností číst, vnímat text, rozumět mu a vzít si z něj to důležité se automaticky nerodíme. Dokládá to i autorka knihy Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole Iva Tomášková, která o čtenářské gramotnosti hovoří jako o jedné z „nejdůležitějších gramotností, protože zprostředkovává přístup ke vzdělání, k dalšímu získávání nových vědomostí, dovedností, znalostí a zkušeností“.

Autorka úvodem nastiňuje hlavní mezníky ve výchově čtenáře, kterými jsou harmonicky rozvinutá osobnost, silný rodičovský vliv v průběhu prvních šesti let dítěte (podrobněji se k němu vrací ve druhé ka­pitole) a poté předškolní a školní výchova, která by měla udávat směr, ale zároveň respektovat předcházející.

„V mateřské škole hovoříme pouze o předčtenářské gramotnosti, protože u dítěte rozvíjíme schopnosti, dovednosti a vědomosti, trénujeme paměť, koncentraci pozornosti a soustředěnost, které při samotném čtení bude potřeba.“

S knihou a příběhem v ní obsaženém lze vymyslet mnoho zábavných aktivit, hezké jsou zejména autor­činy návrhy, kdy se děti z mateřské školy vypraví do knihovny a knihkupectví a seznámí se s jejich chodem, nebo jim namísto učitelky předčítá některý z rodičů. Jednotlivé kapitoly pak pojednávají  o rozvoji dovedností, které děti potřebují, aby se z nich stali čtenáři. Jedná se o rozvoj smyslového vnímání, orientace v prostoru, rozvoj představivosti, fantazie, paměti, řeči, motoriky a myšlení.

TÁBORSKÝ, Jan. Jazykové jednohubky. Zoner Press: Brno, 2014. 1. vyd. ISBN 978-80-7413-290-2.

Pokud byste někdy potkali člověka, který by všechny jazykové jevy, o nichž byste se s ním bavili, hodnotil stejně jako vy, važte si toho. Znamenalo by to, že jste účastni zázraku,“ radí čtenářům Jan Táborský ve své knize Jazykové jednohubky. Kniha obsahuje vytištěné „černé na bílém“ autorovy facebookové sloupky, které na této sociální síti zveřejňoval pod názvem Jazykové zajímavosti. Přestože nejde o ucelený text, ale o navzájem nesouvisející (odhlédneme-li od toho, že vše se točí kolem českého jazyka) postřehy, kniha si zachovává odlehčený a hravý tón, díky kterému si na servírovaných „jednohubkách“ opravdu pochutnáváme. Jednotlivé jednohubky si můžeme vybírat podle toho, jak se nám líbí (například podle názvu, který nám padne do oka), a jejich složení pro nás bude mít různou míru užitečnosti, vtipnosti a zajímavosti.

Sloupek Eseróčková chyba by měl například vycházet v každé ekonomické a firemní příručce, protože, jak praví autor, ta neustále opomíjená čárka mezi názvem firmy a zkratkou s. r. o. je „jednou z nejčastějších chyb ve firemních dokumentech“. Důkazem je toho žel také samotný obchodní rejstřík.

Mnohé filology nepřekvapí tak jako mě zjištění, že naše řeč v sobě nese mnoho slov původem z cizích jazyků, nad kterými se dnes už ani nepozastavujeme. Zajímavé je spojení nechat někoho napospas, protože ve chvíli, kdy nebohého chudáka opustíme, stává se z něj zákusek (pospas je totiž původně italské slovo postpasto, které znamená zákusek po hlavním jídle). A na taková zajímavá zjištění, kterým mnohdy předchází „vzrušující chvíle hledání“„stokrát opakované pokusy zapamatovat si alespoň některé případy“, narazíte v knize nespočetněkrát.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor a Kenneth CUKIER. Big data. Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme. Computer Press: Brno, 2014. 1. vyd. ISBN 978-80-251-4119-9.

Svět je zaplaven informacemi a papír se pomalu stává už jen místem pro „čmáranice z nudy“ během příliš dlouhé porady. Nejenže informací přibývá, ale také stoupá jejich objem. O této skutečnosti hovoří sám za sebe název big data, který jí jako první přiřkly obory astronomie a genomika. Veledata (v textu je užíván tento český překlad) mají jedno společné: „Lze s nimi provádět některé operace, které se v malém měřítku dělat nedají.“ V knize na­lezneme velmi zajímavé příklady těchto algoritmických operací týkající se projektů velkých společností napříč obory, kterými jsou například Google, Amazon, MasterCard, Facebook aj. Pojednává také o budoucnosti, ve které se čím dál většímu využívání veledat nelze vyhnout, a varuje před možnými riziky v oblasti soukromí, svobodné vůle a morálky, jež mohou vzniknout při nesprávném přístupu k tomuto druhu dat.

Připravila ZUZANA MRAČKOVÁ