Main content

Seminář zvukových knihoven v roce 2012

PETRA HODANOVÁ hodanova@svkkl.cz

ALENA MALEČKOVÁ maleckova@svkkl.cz

Již tradičně, se čtrnáctým výročím, se v Městské knihovně v Třebíči konal seminář pro pracovníky zvukových oddělení knihoven ČR, který připadl na úterý 10. dubna. Zúčastnilo se ho 40 zástupců knihoven a na programu byly tři hlavní tematické okruhy.

Nejprve s aktuálními informacemi z Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana (dále jen KTN) vystoupil její ředitel Bohdan Roule. Nejvýraznějším bodem jeho příspěvku byla myšlenka umožnit do dvou let všem knihovnám zdar­ma přístup ke zvukovým knihám v digitální knihov­ně. Podmínkou pro knihovny by bylo uzavření smlou­vy s KTN. Tento projekt je zatím v jednání s Minis­terstvem kultury ČR. B. Roule dále hovořil o ukončení převodu zvukových knih na magnetofo­nových kazetách na formát MP3 výhledově do jednoho roku. Vedoucí úseku Macanovy knihovny Dagmar Turková, stejně jako loni, informovala o občanském sdružení Apogeum a o České televizi vytvářející nové technologie a systémy, které umožňují zrakově postiženým sledování audiovizuálních děl.

Druhým příspěvkem Seznamte se a možná z to­ho bude vážná známost byla prezentace nově vzniklé sekce SKIP ČR – Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, kterou představila její předsedkyně Helena Selucká z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Zajímavé informace je mož­né najít také na internetových stránkách http://www.bezbarierova.knihovna.cz. Cílem činnosti sek­ce je vést živou diskusi mezi pracovníky a návš­těvníky knihoven z řad osob se specifickými potřebami i další odbornou veřejností. Docílit toho, aby se knihovny staly pro klienty se specifickými potřebami důležitým partnerem, na kterého se mohou obrátit s jistotou, že dostanou kvalitní služby. V rámci projektu vznikl také standard Handicap Friendly, který bude připravovat knihov­ny na to, aby se staly opravdu bezbariérovými ve všech ohledech.

Dále následovaly příspěvky kolegyň ze Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem. Přednesly je Ivana Pešková – Dobrovolníci v knihovně – a dále Jitka Houžvičková, která hovořila o novinkách zvukové knihovny; k oběma přispěla vedoucí krajského metodického oddělení Vladimíra Řeháková. Jednou z představených novinek je zásilková služba, která mimoústeckým čtenářům nabízí na základě jejich objednávky zasílání požadovaných titulů poštou. Zásilky jsou posílány jako slepecký tisk a jsou zdarma. Další novinkou je zdarma poskytovaná donášková služba handicapovaným čtenářům a seniorům ve spolupráci s dobrovolnickým centrem. Dobrovolníky knihovna využívá také k propagaci, například roznášení letáků. A poslední novinkou je namluvený katalog titulů zvukových knih pro nevidomé ve formátu MP3 na CD nosičích.

Jako třetí bod programu proběhl na závěr semi­náře workshop, kde zazněly příspěvky účastníků o praxi zvukových knihoven, projektech, následovala výměna zkušeností, informace o aktuální situaci knihoven, financování, praktické informace, návrhy spolupráce a mnoho dalších námětů.

PETRA HODANOVÁ hodanova@svkkl.cz

ALENA MALEČKOVÁ maleckova@svkkl.cz

Foto archiv Měk Třebíč