Main content

ROVNÝ PŘÍSTUP: Budoucnost nové sekce SKIP aneb Jak se nenechat odradit?

HELENA SELUCKÁ detske@kjm.cz

Kdyby nebylo uživatelů, čtenářů, nebyly by knihovny. Tedy, možná by byly, ale prázdné. Knihovnu dělá knihovnou skutečnost, že nabízí své služby uživatelům. A je jedno, jestli jsou to knihovny například městské nebo specializované. Podle toho, jaké požadavky mají čtenáři konkrétní knihovny, poskytuje jim své služby. Specializované knihovny se zaměřují na pracovníky různých institucí, kteří tyto fondy mohou využívat, městské knihovny zase na širokou veřejnost. Uživatelé zkrátka mohou být různí. Všichni však mají společné cíle. Chtějí získávat poznání, zábavu, nové informace, a to v dokumentech různých typů, které knihovny vlastní.

Mezi uživateli knihoven je i řada těch, kteří mají specifické potřeby. Jsou to uživatelé se zrakovým, mentálním, tělesným znevýhodněním, ale také senioři, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní. Všechny tyto skupiny jsou poměrně hojně zastoupeny v každé společnosti. A i když nám to někdy nepřijde, jejich požadavky, ať již na služby či jen na komunikaci, jsou různé, spe­cifické. Ve většině případů, jak s těmito lidmi komunikovat, jak jim pomoci se zorientovat v nabídce služeb knihovny, nám radí srdce a jednáme správně. Nikde ale není psáno, že to tak je vždycky. Určitě se i vám někdy stalo, že jste nezareagovali dost pružně, nezvolili vhodné komunikační prostředky. Stává se to nám všem. Jsme přece lidé a smíme chybovat. Ve většině případů naše protistrana, klient se specifickými potřebami, nezaváhá a naše „faux pas“ přejde bez povšimnutí.

Zkuste si ale představit sami sebe. Jak málo stačí, aby se z restaurace nebo obchodu, kam chodíme, stalo místo, které už nikdy nechceme navštívit. Někdy to je nápoj pod míru, nepříjemná obsluha, jediné prošlé zboží. Stačí jen málo, aby se člověk rozhodl, že v daném místě není se službami spokojen a že už je nebude využívat. Vždyť je tolik možností, kam jinam jít.

Co můžeme udělat, abychom neodradili naše čtenáře? V prvé řadě se můžeme v této problematice vzdělávat, buď čtením vhodné odborné literatury, nebo prostřednictvím různých seminářů. Obé s sebou nese své klady i zápory. Pokud si zvolíme literaturu, budou naše znalosti spíše teoretické a je otázkou, zda-li je dokážeme převést v praktické dovednosti. Druhou formou jsou různé semináře, kde se můžeme seznámit s praktickou zkušeností při práci s klienty se specifickými potřebami. Ruku na srdce: Kolik takových seminářů za posledních pět let jste na­vštívili? Pokud jeden nebo žádný, jistě to nebude z důvodu, že by to nebylo potřeba. V naší profesi je řada faktorů, které nám brání v dalším vzdělávání v této oblasti, ať již prostřednictvím literatury nebo seminářů. Přesto se nyní otevírá ces­ta, která by mohla být vhodným kompromisem pro obojí. Jak pro formu vzdělávání, tak pro praktickou transformaci znalostí na dovednosti.

Na sklonku roku 2011 schválil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vznik nové odbor­né sekce – Sekce služeb osobám se specifický­mi potřebami. Ta vznikla na základě studentské iniciativy z let 2010–2011 Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity jako projekt s názvem Bezbarié­rová knihovna.cz. Brzy jsme zjistili, že proble­matika, kterou se v projektu zabýváme, zcela pře­sahuje rámec studentského předmětu a tý­mu, jenž na něm pracoval. V rámci něj jsme chtěli vybudovat portál, kde budou moci knihovníci sdílet své zkušenosti s klienty se specifickými potřebami, vzájemně si radit, ale i nacházet pomoc v teoretických příspěvcích veřejnosti, odborníků i knihov­níků. Najít zde doporučení na zajímavou literaturu, spolupracující organizace či grantové výzvy. Naším cílem ale nebyla jen virtuální podpora. Rozhodli jsme se, že zkusíme před knihovny postavit charakteristiku bezbariérové knihovny a jejích služeb. Za pomoci odborníků, kteří spolupracují s klienty se specifickými potřebami, knihovníků i samotných klientů jsme chtěli definovat, jaké služby by knihovna měla poskytovat, aby byla pro klienty se specifickými potřebami „handicap friend­ly“. Toto označení dalo název i standardu, který v současné době dostal své konkrétní obrysy.

Přitom to není jen otázka velkých a moderních knihoven, existuje řada způsobů, jak naplnit jednotlivé body standardu, které byly zatím defi­novány pro uživatele se zrakovým, mentálním, tělesným a sluchovým znevýhodněním. Ke standardu vzniká metodika, jež detailně rozvádí jeho jednotlivé položky a nabízí možná alternativní řešení pro velké i malé knihovny.

Nově vzniklá sekce převzala aktivity studentského projektu, které nadále v širším týmu a s podporou knihovnické veřejnosti naplňuje. Od svého vzniku získává nové a nové zájemce, kteří se chtějí podílet na její činnosti a kterým tato problematika není lhostejná. Pokud byste měli zájem se do aktivit zapojit, budeme jen rádi. Přihlášku najdete na http://kuc.cz/u9y4ab.

Iniciativa, která vznikla jako studentský projekt, je nyní převedena do knihovnického světa. Společnými silami, se stávajícími i novými partnery, budujeme půdu pro knihovny, které mohou být bezbariérovými a získat logo, jež jim umožní dát o sobě více vědět svým klientům se specifickými potřebami. Standard i jeho metodika navazují na Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 i další legislativní dokumenty, včetně knihovního zákona.

V roce 2012 plánuje Sekce pokračovat v tvor­bě metodiky ke standardu a následně jeho uvedení do praxe. Ke zvyšování informovanosti knihovnické i čtenářské veřejnosti jsme naplánovali tři jednodenní semináře, které se věnují problematice komunikace a nabídky služeb klientům se specifickými potřebami. První již proběhl 29. břez­na v Praze, druhý následoval 14. května ve Svitavách a třetí nás čeká 13. listopadu v Brně. Každý seminář je svou náplní trochu jiný, nicméně jejich součástí jsou teoretické i praktické příspěvky lektorů, kteří mají přímé zkušenosti s klienty se specifickými potřebami a mohou nám poradit, jak vylepšit služby knihovny a stát se pro naše uživatele důvěryhodným partnerem. Budeme pak připraveni reagovat na požadavky našich klientů nejen na „základě našeho srdce“, ale i znalostmi, které můžeme získat a navzájem sdílet. Nebude se nám pak ani stávat, že naše uživatele odradíme, protože my – knihovny budeme tím správným místem, kam mohou přijít.

Více o činnosti nové sekce najdete na: http://bezbarierova.knihovna.cz/http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-sluzeb-osobam-se-specifickymi-potrebami.