Main content

Městská knihovna roku 2012

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska vyhlásily pro rok 2012 soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2012. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena SKIP a Skanska bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2012 v Týdnu knihoven 2012.

Základní pravidla a podmínky soutěže:

1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.

2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP a Skanska.

3. Knihovna působí v obci, která má statut města. Soutěž není určena krajským knihovnám.

4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 30. 6. 2012 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.

5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.

6. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři (.doc), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.

7. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady:

  • Vyplněný statistický výkaz Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2011.
  • Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2011, viz příloha č. 2.
  • Údaje pro benchmarking za rok 2011. Údaje je nutno vyplnit na formuláři: http://goo.gl/nOqd5.  Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce.
  • Charakteristika tří významných akcí realizovaných knihovnou v období 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, např. vzdělávací či kulturní akce, zpřístupnění nových služeb, rekonstrukce či výstavba prostor knihovny, zprovoznění pobočky apod.

8. Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Soutěž Městská knihovna roku 2011, Klementinum 190, 110 00, Praha 1, E-mail: skip@nkp.cz Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.

9. SKIP ve spolupráci se Skanska jmenuje hodnotitelskou komisi.

10. Soutěž je organizována ve dvou kolech.

První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu. Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven. Pokud se v některé velikostní kategorii přihlásí pouze jedna knihovna, je její hodnocení provedeno společně s knihovnami z vyšší nebo nižší kategorie dle počtu obyvatel.

Druhé kolo: knihovny, které se umístí na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).

11. Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.

12. Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.

13. Hodnotitelská komise na základě dodaných podkladů a prohlídky knihoven určí vítěznou knihovnu. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.

14. Vítězná knihovna získává cenu Skanska, tj. titul Městská knihovna roku a finanční částku v hodnotě 70 000 Kč.

15. Slavnostní vyhlášení se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihov­na roku 2012.

16. Knihovna, která získá titul, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 3 let.