Main content

Soutěž MARK 2012

SKIP s podporou Skanska vyhlašují třetí ročník soutěže MARK* 2012 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek oboru a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

 

Základní pravidla a podmínky soutěže:

1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP.

2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012.

3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:

a) mít trvalý pobyt na území České republiky;

b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2012.

4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická oso­ba, a to nejpozději do 30. 6. 2012 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet…) na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČRSoutěž MARK 2012Klementinum 190110 00 Praha 1E-mail: skip@nkp.cz

Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

5. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se ne­vra­cejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nade­psané textem „Neotvírat – Cena MARK 2012“ v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!

6. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.

7. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000 Kč a dalšími benefity. Předáno bude na Knihovnickém happeningu 21. září 2012 v Písku.

8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

MARK = Mladý /á Atraktivní Rozumný /á Knihovník /ce, též Moudrý /á Aktivní Rozkvétající Knihovník /ce