Main content

ZE ZAHRANIČÍ: Práce školních knihoven ve Slovenské republice

ROZÁLIA CENIGOVÁ > rozalia.cenigova@spgk.sk  

Slovenské školní knihovny v posledních letech výrazně oživily svou činnost. Oporu pro to našly nejen v nových právních předpisech, které schválilo Ministerstvo školství SR, ale i v jeho grantovém programu „Elektronizace a revitalizace školních knihoven“. Také metodické centrum pro školní knihovny Slovenské pedagogické knihovny přispělo svými aktivitami k iniciativě školních knihovníků.

Právní předpisy platné pro síť školních knihoven

Postavení a úkoly školních knihoven v SR, jejich zřizování, poskytování knihovnicko-informačních služeb, financování atd., upravuje zákon č. 183/ 2000 Sb., o knihovnách, o doplnění zákona Slovenské národní rady č. 27/1987 Sb., o státní památkové péči a o změně a doplnění zákona č. 68/1997 Sb., o Matici slovenské ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon). 

Tento zákon přesně vymezuje postavení školní knihovny jako součásti základní nebo střední školy. V § 10 uvádí, že „školní knihovna slouží informačnímu a dokumentačnímu zajištění výchovně-vzdělávací činnosti a výchovně-vzdělávacího procesu“ a vyjmenovává základní úkoly školní knihovny. Jako příklad mohu uvést, že školní knihovna „utváří knihovní fond, který využívá pro přípravu, řízení a uskutečňování výchovně-vzdělávacího procesu, poskytuje knihovnicko-informační služby především žákům, učitelům a jiným zaměstnancům školy; pomáhá při individuální přípravě na vyučování, podporuje celoživotní vzdělávání a sebevzdělávání žáků, učitelů a odborných zaměstnanců; připravuje pomůcky a programy pro informační výchovu v jednotlivých informačních předmětech; poskytuje metodickou pomoc pedagogům při informační výchově v jednotlivých předmětech…“. 

Dalším důležitým právním dokumentem, který napomáhá školním knihovnám v jejich proměně z klasické školní knihovny na odborné, studijní, informační, internetové a čtenářské centrum, je směrnice Ministerstva školství Slovenské republiky č. 8/2006-R z 20. dubna 2006 o činnosti školních knihoven. Tato směrnice upravuje podrobnosti o zřizování, slučování, rušení, činnosti a provozu školních knihoven. V ní jsou definovány i kompetence Slovenské pedagogické knihovny v oblasti metodického řízení školních knihoven.

Slučování školních a obecních knihoven upravuje vyhláška Ministerstva kultury č. MK-1790/ 2004 o slučování školních a obecních knihoven.

Doporučení pro činnost školních knihoven obsahuje metodický materiál Model školní knihovny, který byl schválen Ministerstvem školství Slovenské republiky v roce 2004. Zabezpečení školních knihoven v oblasti doplňování knihovního fondu, prostorového, technického a technologického zařízení, a to na úrovni klasické, elektronické a digitální školní knihovny, řeší Koncepce zařízení školní knihovny. Tento materiál vypracovala Slovenská pedagogická knihovna ve spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v roce 2007.

Rozvojové projekty školních knihoven

Ministerstvo školství Slovenské republiky poprvé v roce 2006 vyhlásilo grantový program Elektronizace a revitalizace školních knihoven, který byl určen zřizovatelům základních a středních škol. V okruhu podpory tohoto grantového programu byly aktivity zaměřené na:

• elektronizaci vnitřních knihovních procesů, kooperaci a výměnu informací s jinými knihovnami,

• aplikaci informačních a komunikačních technologií,

• rozšíření a zkvalitnění knihovnicko-informačních služeb žákům, pedagogům, nepedagogickým zaměstnancům školy, případně členům místní komunity,

• oživení akviziční činnosti,

• zvyšování čtenářské kultury žáků.

Do pilotního projektu se zapojilo 259 zřizovatelů základních a středních škol, kteří měli připraveny své rozvojové projekty zaměřené na elektronizaci a revitalizaci školních knihoven. V rámci elektronizace řešili hlavně výběr knihovnicko-informačního systému s on-line katalogem a připojení školní knihovny na internet školy. V rámci revitalizace se zaměřili především na žánrově-tematické doplnění knihovního fondu, navrhovali aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost a plánovali hodiny informační výchovy ve vyučování jednotlivých předmětů v prostorách školní knihovny. Jejich cílem bylo vedle rozšíření a zkvalitnění knihovnicko-informačních služeb zlepšit přístup ke knihovním fondům prostřednictvím on-line katalogů, umožnit uživatelům využití plných textů prostřednictvím počítačových sítí, dále zredukovat rutinní práci školních knihovníků, aby získali čas na interakci s uživateli, na aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost a realizaci informační výchovy.

O snaze školních knihoven dosáhnout zmíněné cíle svědčí i kvantitativní ukazatele. V letech 2006 až 2008 předložilo rozvojové projekty až 1209 zřizovatelů základních a středních škol. Z toho 469 školních knihoven bylo podpořeno částkou 45 milionů slovenských korun

Automatizované systémy pro školní knihovny

Důkazem úsilí školních knihoven co nejlépe uskutečnit vlastní elektronizaci je i jejich účast na prezentacích automatizovaných knihovnicko-informačních systémů, které dvakrát v roce organizuje metodické centrum pro školní knihovny Slovenské pedagogické knihovny. Na těchto prezentacích distributoři jednotlivých automatizovaných systémů především seznamují školní knihovníky s historií svého systému, předvádějí jeho jednotlivé moduly (například modul akvizice, katalogizace a výpůjček, elektronický katalog), informují o základních technických a komunikačních prostředcích potřebných na zajištění provozu sy-stému, podávají reference o jeho instalaci a předkládají ceníky.

Je prokázáno, že téměř všichni účastníci z řad školních knihovníků zhodnotili informace z těchto prezentací při přípravě svých rozvojových projektů a následně získali podporu v rámci zmíněného grantového programu Elektronizace a revitalizace školních knihoven.

Pro zajímavost je vhodné uvést, že školní knihovny si nejvíce vybírají automatizovaný knihovnicko-informační systém Clavius (víc než 200 implementací), následně Knihovnicko-informační systém pro malé a střední knihovny a jen několik si vybralo systém Proflib.

Soutěž o nejzajímavější akci k Mezinárodnímu dni školních knihoven 

Od roku 2005, kdy Slovenská pedagogická knihovna poprvé vyhlásila Soutěž o nejzajímavější akci školní knihovny k Mezinárodnímu dni školních knihoven, se tato soutěž těší velké oblibě. Mají z ní radost jak školní knihovníci, tak i samotní žáci. Důkazem tohoto tvrzení je narůstající zájem školních knihoven o účast v soutěži. Zatímco se v roce 2005 do ní přihlásilo 143 školních knihoven, v roce 2008 jich soutěžilo až 343. 

Osobní záštitu nad soutěží každý rok přebírá ministr školství Slovenské republiky, který vítězům věnuje finanční prostředky na nákup knih do svých školních knihoven podle vlastního výběru. Doposud bylo z 957 soutěžícíchškolních knihoven podpořeno 27 vítězných, částkou 402 000 Sk.

Cílem soutěže je zábavnými formami práce s knihou podpořit dobrý a trvalý vztah žáků ke knize, školní knihovně, ke čtení a poznávání nového.

Školní knihovny v rámci soutěžních akcí, jejichž téma se každý rok mění (například Objevování dobrodružství, 2005; Čtení. Poznávání. Konání, 2006; Vzdělávání podporováno školní knihovnou, 2007; Čtenářská gramotnost a vzdělávání ve vaší školní knihovně, 2008), připravily hlavně literární a vědomostní kvizy, hudebně-dramatická pásma, čtenářské maratony, prezentace vlastní tvorby žáků, dramatizace pohádek, výrobu leporel z obrázků nejoblíbenějších knih, literární relace do školních rozhlasů, pohádkové karnevaly, živé komiksy na zábavní texty.Mnohé školní knihovny zorganizovaly besedy nejen se slovenskými spisovateli, ale i s německými, maďarskými či dokonce s rumunskými básníky. Každý rok několik školních knihoven připravilo den otevřených dveří, na který pozvalo rodiče a prarodiče svých žáků, také další členy místních komunit. Mezi mimořádně potěšující akce patřily ty, na nichž žáci druhého stupně četli pohádky mladším žákům nebo dětem z mateřských škol. Doplňkem těchto akcí byly výstavky a burzy knih.

Zvlášť je třeba vyzvednout i propagaci těchto akcí samotnými školními knihovníky. Na propagaci ve velké míře využívali nástěnky, školní časopisy, pozvánky, webové stránky škol a obcí a ojediněle i obecní rozhlas. Mnozí školní knihovníci pozvali na akci i zástupce regionálních tištěných a celoslovenských elektronických médií s cílem seznámit širokou veřejnost s prací školních knihoven.

Dva ročníky mezinárodní konference

Velkou pozornost mezi školními knihovnami vzbudila mezinárodní konference Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol. Obou ročníků (2007, 2008) se zúčastnilo víc než sto školních knihovníků z celého Slovenska, jakož i další zástupci pedagogické a knihovnické veřejnosti ze Slovenské i České republiky. Na jedné straně konference pomáhá školním knihovníkům charakterizovat specifika a úskalí činnosti školních knihoven, navázat nové pracovní kontakty, na druhé straně i předávat si zkušenosti a vzájemně se obohatit o nové informace. Stalo se už tradicí, že na konferencích školní knihovníci prezentují proměnu svých klasických školních knihoven na multimediální centra, čehož dosáhli především pomocí finanční podpory nadačních a grantových fondů. 

Závěrem je možno konstatovat, že školní knihovny za poslední tři roky udělaly nejen velký kvantitativní posun v technickém a technologickém vybavení, ale i kvalitativní v poskytování knihovnicko-informačních služeb a v realizování vzdělávacích a kulturně-společenských akcí. Angažování se mnoha školních knihovníků na modernizaci svých knihoven a zkvalitnění jejich činnosti se stalo podnětem pro další knihovníky ve školních knihovnách.

(Přednáška byla prezentovaná na konferenci Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život, Moravská zemská knihovna, Brno, 25. 11. 2008.)

Ze slovenštiny přeložila OLGA VAŠKOVÁ