Main content

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Pět let s Handicap Friendly

BĚLA SVOBODOVÁ svobodova@kmo.cz

V roce 2015 získala Knihovna města Ostravy (dále jen KMO) a její oddělení Zvuková knihovna jako jedna z prvních v České republice certifikát Handicap Friendly – pro osoby se zrakovým postižením. Abychom potvrdili, že se stále můžeme pyšnit nadstandardně přátelským přístupem k lidem se zdravotním postižením, pokusíme se tento certifikát  v nejbližší době obhájit. A to je velká výzva pro naše pracovníky ze Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké, která je mj. jednou ze šesti poboček Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana v Praze.

Zvuková knihovna (dále jen ZK) se primárně zaměřuje na čtenáře se zrakovým postižením, ale mezi naše klienty patří i lidé, kteří trpí jiným smyslovým, fyzickým či kombinovaným postižením, proto je naší vizí vytvořit příjemný a bezbariérový prostor tak, aby se stala plnohodnotným Oddělením pro osoby se specifickými potřebami. V posledních letech umožňuje kromě půjčování zvukových knih při osobní návštěvě v ústřední knihovně také vypůjčit si zvukové knihy prostřednictvím sítě 27 poboček KMO nebo zásilkové či donáškové služby.

Činnost

ZK se nezaměřuje pouze na výpůjční služby, ale má široké spektrum činností edukativních. Velký důraz klademe na zvyšování kvalifikace našich kolegů ze všech poboček knihovny, protože základní vzdělání v oblasti komunikace s lidmi s postižením je v současné době nutností. Vzhledem k tomu, že bychom rádi, aby certifikát Handicap Friendly v budoucnu obdržela i některá další z našich poboček, pořádáme pro naše kolegy stáže či různé vzdělávací workshopy, aby se v problematice života lidí s postižením dokázali lépe orientovat.

Intenzivně se věnujeme žákům středních a základních škol. Těm jsou určeny besedy a knihovnické lekce o komunikaci s nevidomými či jinak zrakově postiženými občany. Studenti mají možnost prakticky si vyzkoušet různé simulační a kompenzační pomůcky, kterými ZK – díky financování z grantových výzev – disponuje. Předávání těchto zkušeností je určitým zúročením výsledků dlouholeté práce s nevidomými a slabozrakými. Nemalou zásluhu na tom mají také pravidelná setkání se zaměstnanci a klienty z ostravských organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (dále jen SONS), Tyflocentrum a Kafira.

V neposlední řadě má ZK přínos sociální. Pro mnoho našich klientů je totiž návštěva knihovny jedním z mála (někdy i jediným) sociálním kontaktem. To nás zavazuje, proto na této bázi budujeme prostor pro společenské setkávání i pro širší veřejnost. Mezi úspěchy při pořádání kulturních a společenských akcí bychom rádi zmínili náš významný podíl na organizaci festivalu Život bez bariér a každoročně pořádané akci Dny umění nevidomých na Moravě. Tento významný festival, který spoluorganizujeme ve spolupráci se SONS, je přehlídkou schopností nevidomých či těžce zrakově postižených umělců ze všech uměleckých oborů. Vzhledem k letošním problémům s nákazou Covid-19 bylo pořádání této akce přesunuto až na říjen.

Přínos získání certifikátu pro knihovnu

Zcela určitě se zvýšila společenská prestiž knihovny. Její jméno má nejen mezi klienty se zdravotním postižením a organizacemi, které se touto problematikou zabývají, ale rovněž v knihovnické komunitě velice dobrý zvuk.

Díky tomu jsme v roce 2017 získali Čestný diplom za srdečný přístup pracovníků a promyšlenou péči o uživatele s handicapem, udělený Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Velmi si ocenění vážíme. Otevřely se nám dveře ke spolupráci s mnoha organizacemi, které klienty s handicapem zaštiťují (SONS, Tyflocentrum, Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé či Liga vozíčkářů).

Naše práce pro handicapované čtenáře a návštěvníky nás obohacuje, některé bariéry však musíme překonávat i my sami. Svět handicapovaných je totiž stále zahalen mnoha předsudky tzv. zdravých lidí. Někteří stále ještě žijí v domnění, že handicapovaní lidé jsou chudáci hodní politování, a často nevědí, jak se k nim chovat. Bližší poznání tohoto světa nám otevřelo dveře tam, kde jsou tito lidé naopak plní života, odhodlání a optimismu navzdory svému postižení. Potřebují sice více pomoc druhých, ale i přesto mohou žít plnohodnotný život. A pracovníkům Knihovny města Ostravy je ctí, že jim na této leckdy nelehké cestě mohou být oporou.