Main content

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Knihovna pro bezbariérové Brno

EVA VOJTÍŠKOVÁ projekty@kjm.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) je institucí, pro kterou je bezbariérovost jednou z klíčových hodnot. Ústřední knihovna sídlí v centru města, v městských částech je pak rozmístěno na tři desítky poboček. Některé se nacházejí v nových objektech, jiné ve starších, jsou součástí obchodních center či městských úřadů. Jinými slovy, co místo, to jisté specifikum. Přesto se nám podařilo zachovat přístupnost na velmi dobré úrovni, získat certifikát Standard Handicap Friendly i další ceny, především za projekty mířící k lidem s různými specifickými potřebami. Když nás pak před dvěma lety oslovili odborníci z Masarykovy univerzity (MU), měli jsme za to, že jsme již v řadě věcí velmi obratní.

Zástupci z filozofické a přírodovědecké fakulty MU, ale současně také členové Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno (dále jen PS) současně hledali prostor, kde by se mohli dále vzdělávat a rozvíjet své povědomí o bezbariérovosti, resp. přístupnosti. V práci PS, který se setkává několikrát do roka, se nachází velké množství úkolů, chybí však větší prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností. Jeho členy jsou i zástupci skupin lidí s různými handicapy.

Z této spolupráce nakonec vznikl projekt, který se odehrává na půdě knihovny a kterého se účastní řada brněnských neziskových organizací pracujících s lidmi s různými druhy handicapů, střediska brněnských univerzit, pedagogové, ale i veřejnost či studenti. Setkání se samozřejmě účastní také členové již zmíněného PS. Společným aktivitám jsme dali název Knihovna pro bezbariérové Brno (KPBB) – první setkání se uskutečnilo v lednu 2019, během léta se dolaďovala dramaturgie na další měsíce a zatím poslední proběhlo v září 2020. Celkem jsme otevřeli na čtrnáct témat včetně úvodního setkání, které bylo obecnějšího charakteru. Setkáváme se vždy poslední úterý v měsíci v odpoledních hodinách.

Zatímco na začátku jsme nevyužívali téměř žádné techniky, nyní spolupracujeme s tlumočníky do znakového jazyka z Unie neslyšících Brno, s přepisovateli mluveného slova do psané podoby ze Střediska Teiresiás a používáme zabudovanou indukční smyčku v největším sále KJM. Setkání se pravidelně nahrávají na video a po jistých úpravách umísťují na web. Zde se také archivují veškeré výstupy ze setkání, především prezentace. Od konce roku 2019 testujeme spolu s kolegy ze Střediska Teiresiás také novou aplikaci Polygraf (https://www.teiresias.muni.cz/cz/veda-a-vyzkum/vyvojove-aktivity/polygraf) , s jejíž pomocí převádíme psanou podobu mluveného slova přes promítací přístroj na zeď vedle promítané prezentace. Současně tak dostaneme do jednoho záběru videa i titulky. Aplikaci je možno využít v mobilních zařízeních návštěvníků, případně si lze zapůjčit techniku přímo na místě.

Za rok existence projektu se ukázal jeho přínos jak pro posluchače, tak i pro nás, samotné organizátory. Motivoval nás k podání žádosti o podporu velkého projektu, který by pomohl zmíněné činnosti financovat. Bohužel ale nakonec nebyl podpořen... Aktivity projektu však pokračují dál. Nutno podotknout – s velkou mírou entuziasmu. Stále se objevují nová a nová témata, do projektu se hlásí noví přednášející, sami návštěvníci přicházejí se zajímavými náměty nejen na inovaci služeb KJM.

Zde jsme se v rámci tohoto roku potkali s recertifikací knihovny coby místa vyhovujícího Standardu Handicap Friendly. Odborníci z projektu KPBB jsou ochotni být nám nápomocni při auditech a vylepšování, resp. posunu k větší přístupnosti. Stejně tak magistrát města Brna je ochoten sponzorovat audit přístupnosti budovy KJM. Celý proces však bohužel zpozdila situace kolem koronaviru, a tak se do činností spojených s obnovením certifikátu pouštíme až nyní; chtěli bychom přitom dostát podmínce uvedené v příručce Rovný přístup a připojit k certifikátu pro osoby se zrakových handicapem – jejich potřeby již po desetiletí saturuje Knihovna pro nevidomé a slabozraké – také certifikát pro znevýhodnění sluchové. Aktivity a kontakty z projektu KPBB jsou nám přitom obrovskou pomocí.

Z pozice velké instituce sídlící v samém centru města Brna a rozprostřené prostřednictvím svých poboček do všech městských částí nabízí knihovna kolekci služeb, které by měly být dostupné lidem ve všech fázích jejich života. Knihovna vnímá tuto službu jako neustálý proces zdokonalování sebe i svých služeb. Děje se tak v duchu vize „knihovna je místem užitečným člověku v každé fázi jeho života, kdy umí postihnout potřeby lidí od narození až po stáří“. Jen taková knihovna se stane přirozenou součástí našich životů, jedním ze stavebních kamenů kulturního a vzdělaného města, přívětivého pro život. Snad v budoucnu úspěšným obhájením certifikátu i pokračováním projektu bude i nadále přístupná všem svým čtenářům a stane se pozvánkou pro další uživatele. Více informací o projektu naleznete na https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno.

 

Seznam přednášek v rámci projektu KPBB

 
29. 1. 2019 Eliška Bartošová – Knihovna pro bezbariérové Brno: Jak můžeme společně přispět k odstraňování bariér ve městě?
26. 2. 2019 Michael Vidura – Elektrický vozík jako cesta ke svobodě: Jak se jezdí „pěšky“?
26. 3. 2019 Hana Porkertová – Nevidomá zkušenost: Jak se „dívá“ nevidomý?
30. 4. 2019 Boris Janča – Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě: Kdo je odpovědný za přístupnost?
28. 5. 2019 Milena Antonovičová – Audity bezbariérovosti budov aneb co je nejčastěji špatně: Proč si nechat udělat audit bezbariérovosti?
25. 6. 2019 Jana Línová – Přístupy městských samospráv k problematice bezbariérovosti: Jakým způsobem je systematicky řešena bezbariérovost ve velkých městech?
24. 9. 2019 Ivan Poláček – Představení aktivit Unie neslyšících Brno: Co víte o  službách, které vylepšují život neslyšícím a nedoslýchavým?
29. 10. 2019 Jana Havlová – Zkušenost neslyšící uživatelky kochleárního implantátu: Jakým bariérám lidé se sluchovým postižením nejčastěji čelí?
6. 11. 2019 Mariana Chytilová – Neslyšitelné bariéry v designu míst, služeb a lidských interakcí: Co cítíme, když nás nějaký objekt, prostor, služba nebo člověk odmítá?
28. 1. 2020 Josef Konečný – Vidím, vidím jen něco, nevidím nic: Jak se žije nevidomým v Brně?
25. 2. 2020 Roman Radkovič – Beseda se zpěvákem souboru Roman Radkovič Collective a jeho podporovateli a přáteli
26. 5. 2020 Lucie Galčanová Batista – Stárnutí ve městě: Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? – online přednáška
23. 6. 2020 Radek Pavlíček – Digitální prostor bez bariér: jak nevytvářet překážky v přístupnosti na webech, v aplikacích či v dokumentech
22. 9. 2020 Zlata Houšková – Standard Handicap Friendly a jeho přijetí a naplňování v knihovnách