Main content

Z KNIHOVNICKÝCH STATISTIK: Meziknihovní výpůjční služby

DANA SMETANOVÁ Dana.Smetanova@nkp.cz

VLADANA PILLEROVÁ Vladana.Pillerova@nkp.cz

V dnešním příspěvku se zaměříme na půjčování dokumentů prostřednictvím meziknihovních služeb. V rámci státu se jedná o povinné služby, které jsou poskytovány všemi knihovnami. Jejich cílem je zajištění přístupu čtenářů k potřebné literatuře bez ohledu na místo jejího uložení. Služby jsou založeny na vzájemné spolupráci, která umožňuje kterékoliv knihovně požádat a půjčit pro vlastní čtenáře dokumenty z jiné knihovny, které nemá ve svém fondu, a naopak půjčovat ze svého fondu dokumenty jiným knihovnám. Služba je realizována pouze mezi knihovnami a čtenář o ni žádá prostřednictvím knihovny, jejíž čtenářský průkaz vlastní. Knihovny mohou vystupovat v roli aktivní, tj. žádající, nebo pasivní, tj. dožádané knihovny, která dokument poskytuje.

Služby mohou být poskytnuty těmito formami:

  •  fyzická výpůjčka dokumentu,
  •  poskytnutí reprografické kopie,
  •  elektronicky – jako služba dodávání dokumentů (DDS)1,
  •  jako referenční služba, tj. informace o dostupnosti dokumentu.

Podmínky služeb stanovuje knihovna, která dokument půjčuje nebo zhotovuje kopii na základě zaslané žádanky.

Meziknihovní služby v rámci státu jsou ze zákona poskytovány zdarma, pouze za zhotovení reprografické kopie může knihovna požadovat úhradu do výše vynaložených nákladů. Knihovny si naopak mohou vzájemně účtovat nezbytné náklady na dopravu poskytnutého dokumentu, tato částka zákonem stanovena není a různí se u jednotlivých knihoven.

Míra využívání MVS jednotlivých knihoven je závislá na řadě faktorů, mezi které patří zejména to, zda knihovna za MVS účtuje a v jaké výši, jak pohotové jsou její služby a jaká je ochota poskytovat dokumenty v rámci MVS. Pro tyto faktory nestanovuje stávající legislativa žádná závazná pravidla, což vede k tomu, že ochotné a efektivní knihovny jsou přetěžovány požadavky, zatímco jiné se zaštiťují různými překážkami. Knihovní zákon stanovuje krajským knihovnám úlohu krajských center MVS, ale řada krajských knihoven tuto úlohu z různých důvodů neplní. Dokladem může být přehled největších poskytovatelů MVS.

Knihovny s nejvyšším počtem kladně vyřízených obdržených požadavků na MVS v roce 2015

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 31 103
Vědecká knihovna v Olomouci 9 670
Moravská zemská knihovna v Brně 7 541
Městská knihovna Pelhřimov 6 656
Krajská knihovna Vysočiny 6 271
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 5 423
Severočeská vědecká knihovna 4 646
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 3 544
Národní knihovna ČR 3 515
Městská knihovna Most 3 502
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 3 069
Krajská vědecká knihovna v Liberci 2 861
Městská knihovna Jindřichův Hradec 2 816
Městská knihovna Znojmo 2 617
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 2 449

V současné době připravuje specializované pracoviště Národní knihovny ČR nový Metodický pokyn pro poskytování meziknihovních výpůjčních služeb. Měl by meziknihovní služby lépe a jasněji definovat a vnést mezi knihovny větší jednotnost při jejich poskytování. Zároveň by měl přispět k tomu, aby byla služba čitelnější pro uživatele. Definitivní řešení však může přinést pouze novela knihovního zákona.

V případě, že se požadovaný dokument nenachází v žádné české knihovně, je možné o výpůjčku požádat v některé ze zahraničních knihoven prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Zatímco vnitrostátní meziknihovní služby patří mezi základní služby knihoven, mezinárodní meziknihovní služby jsou službou nadstandardní. Garantem těchto služeb je ze zákona šest vybraných knihoven: Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Národní lékařská knihovna. Na ně se mohou ostatní české knihovny obrátit s žádostí o zprostředkování služby nebo o metodickou pomoc. Poplatky za tuto službu jsou účtovány podle ceníku jednotlivých knihoven.

Knihovna, která žádá pro svého čtenáře výpůjčku ze zahraniční knihovny prostřednictvím výše jmenovaných knihoven, vykazuje tuto službu statisticky v kategorii vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS).

V ročním statistickém výkazu „Kult (MK) 12-01“ vykazujeme meziknihovní služby v oddíle č. 4. Sledujeme celkové počty zaslaných a obdržených požadavků, a z toho kladně vyřízených, a to jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní meziknihovní služby.

Definice pro správné vykazování meziknihovních služeb jsou uveřejněny v Deníku knihovny:

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Typ výpůjční služby, která umožňuje kterékoliv knihovně vyžádat si a půjčit pro svého uživatele od jiné knihovny v rámci státu ty dokumenty, které nemá ve svém fondu, a naopak půjčovat na vyžádání dokumenty z vlastních fondů jiným knihovnám. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií nebo elektronickou formou.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Meziknihovní výpůjční služba, která se realizuje mezi knihovnami různých států. Může být realizována výpůjčkou fyzického dokumentu, kopií nebo elektronickou formou.

Požadavek (v rámci MVS i MMVS)

Požadavkem se rozumí tištěná nebo elektronická žádanka o poskytnutí výpůjčky dokumentu (nebo jeho kopie) zaslaná do jiné knihovny nebo obdržená z jiné knihovny.

Kladně vyřízený požadavek (v rámci MVS i MMVS)

Zaslání (nebo obdržení) dokumentu (nebo jeho kopie) na základě obdržené (zaslané) žádanky.

Celkové počty požadavků v rámci MVS za ČR

Od roku 2009 je vývoj počtu požadavků v rámci meziknihovní služby na území ČR velmi vyrovnaný. Počet kladně vyřízených obdržených požadavků dosáhl svého vrcholu kolem roku 2011 (celkem 171 437), v roce 2015 se jejich počet snížil přibližně o 3000 obdržených požadavků oproti roku 2014. Počet kladně vyřízených zaslaných požadavků se až do roku 2014 stabilně zvyšoval, v roce 2015 však klesl o téměř 6000 požadavků. Průměrně je kladně vyřízeno 96 % ze všech obdržených i zaslaných požadavků.

Poskytování meziknihovních výpůjčních služeb je povinností stanovenou každé knihovně ustanovením knihovního zákona (§ 14). V roce 2015 bylo evidováno 1542 knihoven, které v průběhu roku vyslaly alespoň jednu žádanku na MVS. Z toho vyplývá, že 3811 (71 %) knihoven službu MVS neposkytovalo a zřejmě ani nenabízelo. Jedná se o mimořádně nepříznivý jev.

Počty požadavků v rámci mezinárodní MVS jsou logicky skromnější kvůli vyšším poplatkům za jejich uskutečnění. Počty požadavků se každoročně snižují, počet zaslaných požadavků do zahraničí poklesl od roku 2009 o 23 %. Důvodem může být i lepší dostupnost zahraničních textů v ČR například v rámci licencovaných databází atd.

 

1 RICHTER, Vít a SMETANOVÁ, Dana. Elektronické dodávání dokumentů v ČR. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 3 [cit. 2016-08-05]. urn:nbn:cz:ik-14209. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14209