Main content

Z KNIHOVNICKÝCH STATISTIK: Výpůjčky dokumentů

DANA SMETANOVÁ Dana.Smetanova@nkp.cz

VLADANA PILLEROVÁ Vladana.Pillerova@nkp.cz

Půjčování knihovních dokumentů z fondu knihovny (nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z fondu jiné knihovny) patří mezi základní služby poskytované každou veřejnou knihovnou. Statistika výpůjček je tím nejpodstatnějším ukazatelem, který sleduje důsledně každá knihovna. Může sloužit ke kontrole toho, zda akviziční politika knihovny postupuje správným směrem a zda čtenáři nabídku knih a dalších dokumentů využívají. Je logické, že atraktivní nabídka literatury a především nových knih přiláká do knihovny více uživatelů i nových čtenářů. V současné době je také nutné, aby se knihovny snažily vycházet vstříc čtenářům, kteří upřednostňují čtení na nových médiích, jako jsou elektronické čtečky, tablety nebo jiná zařízení, a umožnily jim vypůjčit si elektronickou verzi knih a časopisů, pokud je to možné. Vítanou službou je i půjčování audioknih.

Knihovny mohou půjčovat dokumenty ve dvou režimech, a to jako absenční výpůjčky mimo prostory knihovny, nebo prezenční výpůjčky, které jsou určeny pouze ke studiu v knihovně. Jakým způsobem dokumenty knihovna zpřístupňuje, záleží pouze na jejím rozhodnutí.

Výpůjčky tištěných knih a dalších dokumentů na hmotném nosiči vykazujeme v ročním statistickém výkazu „Kult (MK) 12-01“ v oddíle č. 3. Zahrnujeme sem výpůjčky knih, periodik, mikrografických dokumentů, kartografických dokumentů, tištěných hudebnin, zvukových, obrazových a zvukově obrazových dokumentů, elektronických dokumentů a jiných, které nelze z hlediska druhu dokumentu zařadit mezi uvedené, například normy, patenty apod. Výpůjčky knih vykazujeme v podrobnějším členění, a to z hlediska typu literatury (krásná nebo naučná) a kategorie uživatelů (dospělí uživatelé, děti). Z celkového počtu výpůjček zde samostatně vykazujeme prolongace a prezenční výpůjčkyProlongace provedená na základě požadavku uživatele v knihovně nebo online se vykazuje jako další výpůjčka. Výpůjčka vázaného nebo ukončeného ročníku periodika je vykazována jako jedna výpůjčka, u průběžně docházejících periodik je výpůjčkou každý jednotlivý sešit nebo číslo periodika.

Z hlediska statistiky za prezenční výpůjčku nepovažujeme, pokud si například čtenář vybírá knihy ve volném výběru, prohlíží je nebo studuje v knihovně. Rozhodujícím kritériem je, že prezenční výpůjčka musí být zaevidovaná ve výpůjčním systému. Prezenční výpůjčky proto vykazují zpravidla ty knihovny, které expedují knihy z uzavřených skladů.

Definice pro správné vykazování výpůjček různých druhů dokumentů jsou uveřejněny v Deníku knihovny (http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky).

Jak vykazovat výpůjčky elektronických dokumentů? V oddíle č. 3 statistického výkazu uvádíme pouze výpůjčky elektronických dokumentů na pevném nosiči. Vykazujeme zde dokumenty na CD-ROM nebo DVD nebo výpůjčky elektronických čteček (bez ohledu na počet nahraných dokumentů).

Elektronické informační zdroje dostupné online tvoří samostatnou skupinu dokumentů, která je vykazována v oddíle č. 5. Jedná se o elektronické databáze nebo jednotlivé dokumenty, ke kterým získala knihovna pro své uživatele přístup nákupem, sjednáním individuální nebo konsorciální licence nebo digitalizací. Využívání těchto zdrojů se začalo sledovat od roku 2010 v ukazateli Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů. Nejčastěji se jedná o stahování článků, případně kapitol knih. V roce 2015 byl přidán další ukazatel – elektronická výpůjčka elektronického dokumentu (e-výpůjčka). Čímž rozumíme přenos elektronického obsahu (e-knihy) na zařízení uživatele, kterým může být PC, čtečka, tablet apod., a to na časově omezenou dobu.

Přesné definice pro správné vykazování e-výpůjček jsou uvedeny v Deníku knihovny.

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů (definice)

Počet zobrazených (stažených – „download“) dokumentů z vlastních specializovaných databází a licencovaných elektronických informačních zdrojů, případně z OPAC, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím lokální sítě nebo internetu1.

E-výpůjčka e-dokumentu, počet e-výpůjček e-dokumentů (definice)

Přenos elektronického dokumentu (zpravidla e-knihy) jednomu uživateli na časově omezenou dobu na vlastní zařízení uživatele. Zahrnuje e-výpůjčky ze systémů typu eReading EBSCO, Ebrary, nepatří sem výpůjčka čtečky (ta se započítává do řádku 0314 jako výpůjčka elektronického dokumentu).

Vývoj počtu výpůjček a stažených digitálních dokumentů za veřejné knihovny ČR

Největšího počtu výpůjček v historii dosáhly veřejné knihovny v ČR v roce 2004, kdy bylo vykázáno 72,9 mil. výpůjček. Následující rok 2005 byl rokem obratu k postupnému poklesu tradičních výpůjčních služeb až k roku 2015, kdy bylo vykázáno pouze 60 mil. výpůjček. Pokles zájmu veřejnosti o půjčování tradičních dokumentů můžeme sledovat nejen v Česku, jedná se o celosvětový jev. Počet výpůjček fyzických dokumentů (knihy, periodika apod.) je vyrovnáván zájmem o využívání digitálních dokumentů. Ukazatel počet stažených digitálních dokumentů stoupal až do roku 2014, kdy dosáhl počtu 40 milionů dokumentů. V minulém roce evidujeme první pokles a v budoucnu uvidíme, zda se jedná o pokles setrvalý, nebo pouze o meziroční výkyv. Od roku 2015 se také začalo s evidencí e-výpůjček. Zde jsou knihovny teprve na začátku cesty – v roce 2015 vykázalo 72 knihoven celkem 34 656 e-výpůjček. Vývoj počtu výpůjček naznačuje, že úspěšné veřejné knihovny musí usilovat o to, aby svým uživatelům nabídly také služby v digitálním prostředí, jinak bude zájem o jejich služby postupně klesat.

 

1 Lze započítat i zobrazování (stahování) samostatných digitálních dokumentů umístěných na webové stránce knihovny, např. digitalizované knihy a periodika. Podmínkou je, aby tyto dokumenty byly evidovány a zpracovány jakou součást knihovního fondu. Pro dokumenty zpřístupňované ze serverů jiných poskytovatelů dodává statistiky poskytovatel příslušné služby, případně vedoucí konsorcia. Zpřístupňuje-li knihovna vlastní digitální dokumenty (např. vlastní digitalizované objekty, elektronické disertace apod.), vykazuje statistiky sama knihovna. Doporučuje se využívat statistiky kompatibilní s metodou COUNTER (viz http://www.projectcounter.org).