Main content

Z KNIHOVNICKÝCH STATISTIK: Návštěvníci a uživatelé knihoven

DANA SMETANOVÁ Dana.Smetanova@nkp.cz

VLADANA PILLEROVÁ Vladana.Pillerova@nkp.cz

V minulém příspěvku jsme se zaměřili na oblast kulturních a vzdělávacích akcí a na jejich návštěvníky. Dnes se podrobněji podíváme na další typy návštěvníků a uživatelů knihoven, které ve statistickém výkaze vykazujeme v oddíle č. 2 Uživatelé. Uvedeme znění platných definic, od nichž se pak odvíjí správné vykazování těchto ukazatelů.

Významnou skupinu tvoří uživatelé využívající některé tradiční nebo elektronické služby knihoven, které vyžadují registraci. Počet registrovaných uživatelů je údajem, který všechny knihovny velmi pečlivě sledují – znamená pro ně jedno z nejdůležitějších měřítek využívanosti knihoven. Vypovídá o zájmu veřejnosti o knihovnu, o její fondy a služby.

Registrovaný uživatel (definice)

Fyzická nebo právnická osoba, která byla během vykazovaného období nově zaregistrována v knihovně nebo její registrace byla obnovena, a která je oprávněna půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Započítává se pouze první (jedna) registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce.

Z definice jednoznačně vyplývá, že rozhodujícím kritériem je úkon registrace a započítává se pouze první registrace ve vykazovaném roce. Abychom mohli data v celostátním měřítku mezi jednotlivými knihovnami porovnávat, je nutné je vykazovat podle této definice. Přestože je jednoznačná a nepřipouští žádný jiný výklad, objevují se čas od času dotazy ohledně vykazování počtu registrovaných uživatelů a jejich správného počítání. Dotazy se týkají způsobu, jak započítat uživatele, kteří si během sledovaného období obnovili vícekrát registraci, nebo uživatele, kteří se zaregistrují v knihovně například v prosinci stávajícího roku a logicky využívají služby v následujícím roce. Podle současné definice není možné tyto uživatele v následujícím roce započítat, pokud si v něm neobnoví registraci. To je třeba mít na paměti i při nastavení evidence uživatelů v automatizovaném knihovním systému.

Žádná, byť podrobně propracovaná, metodika nemůže postihnout všechny aspekty sledovaného ukazatele. V praxi tak může nastat situace, kdy knihovny vykazují uživatele v roce, ve kterém mu téměř žádné služby neposkytují, ale naopak ho nevykazují v období, kdy se o něj starají. Z hlediska vykazování výkonů a prezentace činnosti knihovny zřizovateli se může v některých knihovnách jevit uvedený způsob jako málo vypovídající. Je tak pouze na rozhodnutí jednotlivých knihoven, zda pro své interní potřeby, vyhodnocení provozu a výkonů budou sledovat registrované uživatele i podle vlastní metodiky. Tento údaj by však neměl být vykazován v celostátních statistikách.

Navíc je třeba si uvědomit, že stále větší část služeb není vázána na registraci osob a je volně dostupná veřejnosti. Počet registrovaných čtenářů tak pomalu přestává být jednoznačným měřítkem využívanosti knihoven, jako tomu doposud bývalo.

Pojďme si ještě v krátkosti představit další kategorie uživatelů knihoven sledovaných v ročním výkazu.

Návštěvníci online služeb neboli virtuální návštěvníci využívají služby knihoven prostřednictvím sítě z pohodlí domova nebo jiných vzdálených míst. Prostřednictvím těchto virtuálních služeb mohou například vyhledávat v online katalozích a databázích, provádět rezervace a objednávání knih a další úkony. Pouhá návštěva webové stránky bez využití konkrétní online služby se eviduje samostatně a do celkového počtu virtuálních návštěv se nezahrnuje.

Návštěvník online služeb knihovny – virtuální návštěva (definice)

Osoba, která vstoupila do elektronického katalogu prostřednictvím webového rozhraní, resp. každý adresný vstup do výpůjčního protokolu, do specializovaných databází a licencovaných elektronických zdrojů apod. z prostoru mimo knihovnu.

Naopak fyzická návštěva knihovny znamená logicky fyzickou přítomnost uživatele v knihovně. Započítáváme zde návštěvníky, kteří si přišli půjčit dokument, studovat, využít internet v knihovně nebo přišli navštívit kulturní či vzdělávací akci, kterou knihovna pořádá.

Návštěvník knihovny – fyzická návštěva (definice)

Registrovaný nebo neregistrovaný uživatel, který toho dne (fyzicky) navštívil knihovnu, realizoval výpůjčku (půjčil si nebo vrátil knihovní dokumenty) nebo mu byla poskytnuta jiná knihovnická či informační služba. Započítávají se i účastníci kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou (besed, přednášek, výstav, kurzů, exkurzí atd.) a dalších akcí, jejichž hlavním pořadatelem byla knihovna.

Od roku 2009 je celkový počet návštěvníků knihoven evidován jako součet fyzických návštěvníků a návštěvníků online služeb.

Návštěvník knihovny (definice)

Pro potřeby evidence a statistky je to každý, kdo toho dne osobně navštívil knihovnu a využil některou z jejích služeb, kulturních nebo vzdělávacích akcí (fyzická návštěva), a každý vstup do oblasti elektronických služeb poskytovaných knihovnou a jejich online využití z prostoru mimo knihovnu (virtuální návštěva).

Uživatelé a návštěvníci veřejných knihoven v číslech

 

Od roku 2009 do roku 2012 vykazoval počet registrovaných čtenářů stoupající tendenci a v posledních letech se pohyboval kolem hodnoty 1 430 000. I v roce 2015 zůstal počet registrovaných čtenářů nad hranicí 1,4 milionu (přesněji 1 412 523). To znamená, že v roce 2015 bylo registrovanými uživateli veřejných knihoven 13,5 % obyvatel ČR. Počet dětských čtenářů až do roku 2014 každoročně stoupal, v roce 2015 se zastavil a zůstal na téměř stejné hodnotě jako v roce 2014.

Pokud jde o návštěvnost, zdá se, že po letech dlouhodobého vzestupu dochází k určitému poklesu. Počet návštěvníků, kteří knihovnu fyzicky navštívili, poklesl v roce 2015 oproti předcházejícímu roku o 0,4 milionu návštěvníků. Obdobný trend můžeme zaznamenat i u virtuálních návštěv při využívání elektronických služeb. Počet virtuálních návštěv, tj. vzdáleného využívání služeb knihoven, se až do roku 2014 každoročně zvyšoval řádově o miliony (v roce 2014 byl počet virtuálních návštěv o osm milionů vyšší než v roce 2013), za rok 2015 evidujeme první meziroční pokles, a to o 0,8 milionu – celkový počet virtuálních návštěv v roce 2015 dosáhl počtu 39,3 milionu.