Main content

Listopad 2013

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA SPECIÁL: PODZIMNÍ KNIHOVNICKÉ SVÁTKY 2013

Ano, i tak by se daly nazvat měsíce září a říjen, které byly i letos již tradičně zaplněny knihovnickými akcemi celostátního i regionálního významu. Patří mezi ně konference Knihovny současnosti, Knihovnický happening, Týden knihoven a samozřejmě udílení rozličných ocenění...

KNIHOVNICKÁ OCENĚNÍ LETOŠNÍHO ROKU

Jednou z akcí přitahujících pozornost knihovnické veřejnosti je předávání prestižních knihovnických ocenění – Knihovna roku a Městská knihovna roku, k nimž letos přibyla i Cena českých knihovníků. Místem slavnostního setkání knihovníků, zástupců obcí a dalších hostů se opět stala Zrcadlová kaple pražského Klementina, a to ve čtvrtek 3. října 2013...

ROZHOVOR s Ing. Martinem Vopěnkou

„Hloubit příkopy mezi knihovnami a nakladateli je naprostý nesmysl“

Knihovny současnosti 2013 hostila Olomouc…

…a je docela možné, že ne naposledy. Při jednání v závěrečné sekci totiž padl návrh, že bychom se mohli v této metropoli sejít i v roce 2014. Ale to už bude samozřejmě záležet na letošních spolupořadatelích, protože příprava naší největší knihovnické konference není určitě nic jednoduchého.

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2013

Knihovna jako místo vzdělávání – jak ji vybavit a uspořádat

„Prostor pro myšlení“, místo společného učení studentů a veřejný obývák – renesance knihovny v digitálním věku vždy znamená, že lidé knihovnu znovu objevují jako prostor: je to radikální přerod z úložiště vědomostí v podobě knih v jakési „třetí místo“ zaměřené na uživatele...

Baťův institut – zdařilá konverze průmyslové architektury pro potřeby paměťových institucí

Dne 27. září 2013 se zlínská knihovna představila veřejnosti v nových prostorách jako jedna ze tří organizací tvořících kulturní a vzdělávací centrum s názvem 14|15 Baťův institut...

Středočeský Kramerius ozdobil dalších pět knihoven

S trochou nadsázky by se dalo říct, že to byla slavnost plná slunce. Vysoká okna studovny Středočeské vědecké knihovny v Kladně ho ve středu 2. října propustila tolik, že si přítomní museli před ním clonit oči… A k jeho přírodní síle se přidal svým vystoupením pěvecký sbor Sluníčko z 5. základní školy v Kladně, který tu harmonii ještě umocnil...

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Ze sbírky Jindřicha Imlaufa

V roce 1934 se do Národního muzea dostala část pozůstalosti Jindřicha Imlaufa. Konkrétně se jednalo o sbírku exlibris, která přešla po vzniku oddělení knižní kultury v roce 1969 do tamního fondu a obohatila jej bezmála o 1100 ks exlibris, novoročenek, drobné akcidenční grafiky. Sbírka, která není dosud kompletně zpracována, obsahuje práce umělců, grafiků české i zahraniční provenience zhruba od období druhé poloviny 19. století...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Zpívání v jeskyních – Co venkovské knihovny umějí a mohou IX.

Již podeváté se sešli knihovníci venkovských knihoven na oblíbeném semináři Co venkovské knihovny umějí a mohou...

Prácheňsko digitálně

Projekt Prácheňsko digitálně začal nesměle v roce 2006, kdy jsme se poprvé ucházeli o grant Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Kramerius...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Plavba pod Nachovými plachtami

„Nevím, kolik uplyne let, než v Kaperně rozkvete jedna pohádka, kterou si lidé nadlouho zapamatují. Ty už budeš velká, Assol. Jednou zrána se daleko na moři zatřpytí ve slunci nachové plachty. Obrovské zářící nachové plachty nad bílou lodí poletí k tobě po vlnách. Ta nádherná loď popluje tiše, bez pokřiku a kanonády. Na břehu se shromáždí spousty lidí a všichni budou vzdychat údivem. Ty mezi nimi budeš také. Za zvuků nádherné hudby loď vznešeně dopluje až ke břehu. Odrazí od ní přepychový rychlý člun, vyzdobený koberci, zlatem a květinami. Proč jste přijeli? Koho hledáte? Zeptají se lidé na břehu. A ty spatříš krásného prince. Vztáhne k tobě ruce a řekne: Zdravím tě, Assol! Daleko předaleko odsud jsem tě uzřel ve snu a teď jsem přijel, abych si tě navždy odvezl do svého království.“

IVIG 2013 aneb Informační vzdělávání ze všech stran

KRONIKA: Před sto lety zemřel Ľudovít Vladimír Rizner (1849–1913)

Zakladatel slovenské bibliografie, pedagog, spisovatel, etnograf, protagonista česko-slovenské spo lupráce žil v Zemianském Podhradí (okres Tren čín). Vzdělání získal na lyceu v Bratislavě a gymnáziích v Modre a Revúci (jednom z prvních tří slovenských gymnázií). Od roku 1867 až do kon ce života pokračoval v učitelském poslání svého otce v rodné obci. Byl nejen vynikajícím pedagogem, ctitelem pedagogického odkazu J. A. Komenského, ale také spisovatelem, badatelem, redaktorem a organizátorem společenského života. Pro své žáky psal učebnice, sestavoval výbory ze slovenské literatury...

ČTENÁŘ INFORMUJE: VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MK ČR NA ROK 2014

Z KNIHOVEN...

Z DOMOVA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ ZE ŠVÉDSKA

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR