Hlavní obsah stránky

TOVÁRNA PRO KNIHOVNU, KNIHOVNA PRO MĚSTO Knihovna města Hradce Králové

Text a foto LENKA ŠIMKOVÁ ctenar@svkkl.cz

Přestavbu hradecké továrny Vertex na knihovnu, která byla završena jejím slavnostním otevřením pro čtenáře, uživatele a další zájemce v roce 2013, sledovala se zájmem média i veřejnost. Po deseti letech od počátku tohoto záměru se budova z roku 1908, původně sloužící jako přádelna bavlny a od padesátých let 20. století jako výrobna skleněných vláken, proměnila v Centrum celoživotního vzdělání, sídlo ústřední budovy Knihovny města Hradce Králové.

Architektonická studie rekonstrukce Vertexu pocházela z ateliéru akad. arch. Davida Vávry, který následně získal i zakázku na návrh interiéru. První verze studie z roku 2004 doznala během let několika změn. Na stávající podobu řešení prostor mělo částečně vliv i připomínkové řízení knihovny.

Dosavadní tři budovy ústředí knihovny měly dohromady k dispozici 1100 m2, nyní je to pětkrát více – v přestavěném objektu se nabídlo k využití 5600 m2. Na jednom místě se tak mohly „sejít“ hlavní provozy i specializovaná pracoviště knihovny. Jsou to zejména: zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, literární kavárna, galerie s víceúčelovým sálem s kapacitou 160 míst, sklady a kanceláře v přízemí – zde se také nachází hned naproti vchodu centrální infopult s možností vracení knih. Dále je to ústřední půjčovna pro dospělé, dětské oddělení U Velryby, hudební oddělení, referenční centrum a středisko Europe Direct v prvním patře. Zde nechybějí ani dvě individuální a jedna týmová studovna a další výstavní prostor, k využití jsou také dva menší přednáškové sálky pro 30 posluchačů. V přízemí se našel prostor i pro knihařskou dílnu, letní čítárna je naopak situována na střeše–terase budovy. Rozložení knihovny je osově souměrné, propojené kruhovými schodišti a výtahy. Zajímavé určitě také je, že v druhé části celého objektu sídlí tiskárna a nakladatelství Garamon.

Pozornost všech, kdo sledovali přípravu interiéru, přitahovala zpráva, že v dětském oddělení budou použity prvky z legendární stavebnice Merkur. Mediálně vděčná byla zase železná konstrukce kostry velryby odkazující k pohádkové knížce Jiřího Trnky Zahrada. To jsou ale jen takové třešničky na dortu, v případě velryby tedy na střeše knihovny.

V osnově železobetonových polí

čtenář knihy místo laminátových lodí volí.

Nahoře velryba v Trnkově zahradě

moudrosti přelívá od přídi po zádě.

Verše Davida Vávry, které v roce 2006 použil při představování projektu hradeckým občanům, odkazují mimo jiné i k tomu, že zůstal plně zachován průmyslový charakter budovy, ve které se ze sklovláknité tkaniny vyráběly také kajaky. Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání proběhla v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města, aktivita 2.1.1. Revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Celkové výdaje projektu dosáhly téměř 196 milionů Kč (z toho způsobilé výdaje cca 153 milionů Kč). Dotace z Evropské unie činila téměř 130 milionů Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů projektu). Zbytek, tj. přibližně 66 milionů Kč, byl hrazen z rozpočtu města.

Fond celé knihovny tvoří cca 600 000 knihovních jednotek, z toho asi 340 000 bylo přestěhováno do nové ústřední budovy, čtenáři mají k dispozici na 180 titulů novin a časopisů. Ve Zvukové knihovně pro nevidomé se nachází přibližně 6000 titulů zvukových knih. Hudební oddělení má bohatý fond hudebnin, audiovizuálních dokumentů a online databází. Ve fondech knihovny jsou také další elektronické dokumenty, mapy a plány.

Knihovna sídlící ve stotisícové metropoli má přes 20 000 registrovaných čtenářů (2013), kteří si ročně vypůjčí přibližně 720 000 knihovních jednotek. Instituce pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích akcí pro různé cílové skupiny, například literární besedy a autorská čtení, jazykové kurzy, semináře a přednášky, tematické workshopy, výtvarné dílny, výstavy a další. Nechybí lekce knihovnicko-informační výchovy, soutěže a hudebně vzdělávací pořady. I po přesídlení ústředních provozů knihovny do jediné budovy ve Wonkově ulici zůstal zachován provoz dalších, celkem 11, poboček po celém městě.

Rok 2013 byl pro hradeckou knihovnu významný nejen stěhováním do nových prostor, ale také tím, že obdržela dvě ocenění: Kamarádka knihovna – nejlepší knihovna pro děti v ČR v kategorii měst nad 30 000 obyvatel a Městská knihovna roku 2013.

V březnu tomu bylo rok, kdy knihovna začala v nových prostorách poskytovat své služby. Zájem o novou knihovnu je vždy potěšující, i když pro její vedení zavazující. Exkurzí v Centru celoživotního vzdělávání se od jeho otevření 20. 3. 2013 jen do konce roku uskutečnilo 118.

Dovolte mi nyní pozvat vás, kteří jste se do knihovny ještě sami nedostali, na krátkou fotoprohlídku (další fotografie naleznete v tištěné verzi Čtenáře).

 
 

 

Mgr. Barbora ČIŽINSKÁ, ředitelka knihovny

* 1. 3. 1974 

Barbora Čižinská žije v Hradci Králové a východních Čechách trvale od roku 2008. 
Po maturitě na gymnáziu v Praze v roce 1992 studovala obor knihovnictví a vědecké informace (později Informační studia a knihovnictví) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií vyjela soukromě pracovat do Anglie a pracovala v oborové knihovně a dalších. Studium ukončila v roce 1998. Nastoupila do Odborné knihovny Ministerstva financí jako rešeršér, pracovník služby a web editor. V letech 2002–2007 Odbornou knihovnu vedla. Od 1. 5. 2012 se na základě výběrového řízení stala ředitelkou Knihovny města Hradce Králové. 
V době působení na MF ČR se zabývala též praktickými problémy informační gramotnosti uživatelů a tvorbou specializovaných služeb pro ně a dále se vzdělávala v oblasti sociálních a manažerských kompetencí. Publikační a přednášková činnost je dosud spíše příležitostná.

Šest otázek pro Mgr. Barboru Čižinskou

1. Paní ředitelko, už jste si od toho všeho humbuku kolem nové knihovny stihla odpočinout?

S novým provozem přišly nové služby a zvýšený zájem čtenářů, prostor pro odpočinek nacházím já i mí kolegové jen velmi těžko.

2. A jak se v knihovně vaši kolegové zabydleli?

Myslím, že si zvykli na nové a lepší pracovní podmínky velmi rychle.

3. Našli si zde svůj prostor i čtenáři?

Našli si jej nejen věrní čtenáři, ale i návštěvníci, kteří přijdou zhlédnout výstavu, posedět v kavárně, strávit zde volný čas, za což jsme velmi rádi.

4. Ještě na konci minulého roku, kdy jsme spolu naposledy hovořily, jste mluvila o některých problémech, se kterými se v budově potýkáte…

Mnohé technické a organizační problémy přináší každý nový provoz, řešíme je průběžně ke spokojenosti uživatelů i zaměstnanců.

5. Musím se přiznat, že mi prostor pro novou knihovnu přišel velkorysý, místy až naddimenzovaný. Daří se vám ho smysluplně zaplnit?

Kromě kulturních pořadů máme rozsáhlou výstavní činnost, a to již téměř ve všech prostorách. Zájem o spolupráci a využití našich prostor dnes už převyšuje možnosti nové budovy a lidských zdrojů.

6. V loňském roce mě zaujala spolupráce hradeckých knihoven, kdy se při příležitosti Týdne knihoven společně propagovaly. Bude tomu tak i letos?

Královéhradecké knihovny vzájemně spolupracují již delší dobu, ale je pravda, že rok 2013 byl rozsahem společných akcí výjimečný. Ke spolupráci a propagaci jsme se zavázali i v krajské koncepci.