Hlavní obsah stránky

Z POKLADŮ... Pedagogické knihovny J. A. Komenského

ALICE KOŠKOVÁ koskova@npkk.czJANA KLIMEŠOVÁ klimesova@npkk.cz

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy.  Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“ (J. A. Komenský)

Speciální fond učebnic

Historie Pedagogické knihovny J. A. Komenského (PK) se odvíjí od března roku 1919, kdy byl z iniciativy univerzitních profesorů pedagogiky Fr. Drtiny a O. Kádnera založen Československý pedagogický ústav J. A. Komenského. Zpočátku byl fond knihovny, která měla sloužit v první řadě učitelům, budován především z darů od institucí a jednotlivců. V roce 1963 byl knihovně směrnicí ministerstva kultury přiznán povinný výtisk učebních textů a učebních osnov, tento oborový povinný výtisk zanikl v roce 1992. Učebnice a skripta představují významnou část knihovního fondu, proto veškerou současnou produkci sledujeme a podle možností knihovny fond učebnic doplňujeme. Díky darům ministerstva školství zařazujeme do fondu více méně všechny studijní materiály s doložkou ministerstva školství.

Speciální (konzervační) fond učebnic a vysokoškolských skript slouží výhradně ke studijním účelům a podléhá speciálním pravidlům půjčování. Učebnice, skripta a metodické příručky, vydané na našem území od konce 18. století až do současnosti, jsou uloženy v prostorách oddělených od hlavního fondu. Ve fondu najdeme učebnice pro všechny typy základních a středních škol, vysokoškolské učebnice a skripta jsou zastoupeny především učebními texty pedagogických fakult a příbuzných společenskovědních oborů.

Prostřednictvím historických učebnic lze sledovat vývoj výuky jednotlivých předmětů. Jako příklad lze uvést rozdílnou výuku matematiky na školách dívčích a chlapeckých koncem 19. století: Arithmetika pro měšťanské školy dívčí od Mikuláše Bendy (Praha, Štorch a syn 1898) a Arithmetika pro měšťanské školy chlapecké od téhož autora (Praha, Beaufort 1895). K zajímavostem historického fondu patří také staré školní atlasy například Politický atlas k všeobecným dějinám středního a nového věku spořádal ku prospěchu středních škol českoslovanských Jan Lepař(Praha, Kober 1869).

Zahraniční učebnice jsou v této sbírce zastoupeny pouze okrajově, v souvislosti s historickým vývojem územního celku, případně s menšinovým národnostním školstvím. Najdeme zde ale také některé učebnice českého jazyka pro menšinové školy v zahraničí, například Methodisches Lehr- und Übungsbuch der böhmisches Sprache für deutsche Mittelschulen und vervandte Lehranstalten (Wien und Prag, Tempsky 1898) nebo Lehrbuch der Tschechischen Sprache. 1. und 2. Klasse (Reichenberg, Nordböhmischer Verlag, 1926).

Významnou součástí konzervačního fondu učebnic je pozoruhodná sbírka českých i zahraničních slabikářů. Z těch českých zmíníme například Malého čtenáře cvičení se ve čtení, myšlení a mluvení sestavil Vincenc D. Bíba, učitel názorny na národní hlavní škole v Budči v Praze (Praha, Jar. Pospíšil 1851), Slabikář pro školy obecné složili Adolf Frumar a Jan Jursa, obrázky kreslil Mikuláš Aleš (Praha, Císařský královský školní knihosklad 1908), Slabikář pro školy obecné. Vydání B autorů Adolfa Frumara a Jana Jursy s obrázky od Adolfa Kašpara (Praha, Císařský královský školní knihosklad 1913) nebo U nás. Slabikář pro školy městské složil Josef Kubálek, obrázky nakreslil Artuš Scheiner (Praha, Unie 1929).

Většina konzervačního fondu učebnic je dostupná prostřednictvím elektronického katalogu na webu pedagogické knihovny http://www.npmk.cz/knihovna/. Kromě toho jsou čtenářům k dispozici také historické lístkové katalogy, jejichž doplňování bylo ukončeno v roce 1992. V tomto katalogu jsou jednotlivé vyučovací předměty tříděny podle typu a stupně škol v chronologickém řazení, což do jisté míry odráží vývoj a změny školské soustavy a zobrazuje podstatné zvraty v pojímání a organizaci škol na českém území. V současné době plánujeme převedení unikátního lístkového katalogu učebnic do elektronické podoby.

Komeniologická literatura

Komeniologická literatura je součástí knihovního fondu Národního pedagogického muzea a knihovny – Pedagogické knihovny J. A. Komenského už od jejího vzniku v roce 1919. V tomto fondu můžeme mj. najít na tři desítky vzácných vydání spisů J. A. Komenského pocházejících z období 17. a 18. století.

K nejstarším knihám vydaným v 17. století patří například spis Janua linguarum reserata aurea (Amsterodam, 1638), první vydání Amsterodamského kancionálu (Kancionál: tj. kniha žalmů a písní duchovních k chvále Boží a spasitedlnému věřících vzdělání dávno prvé i v nové teď jazykem českým složených a nyní spolu vydaných. Amsterodam, 1659) a první vydání Manuálníku (Amsterodam, 1658). Curyšské zpracování díla Novum vestibulum(Tiguri, 1669) je podle dostupných informací považováno za český unikát; elementární učebnice latiny pro začátečníky vzniklá z potřeby zjednodušit Januu, za autorova života vyšla asi 40x, v dvojjazyčných i polyglotních verzích. Mezi další vzácná vydání patří i spis o pronásledování české církve Historia persecutionum (1648), spis Physicae synopsis(Amsterodam, 1663), Ratio disciplinae (Amsterodam, 1660) a různá vydání spisů Orbis pictus (Svět v obrazech) a Janua, v 17. století nejúspěšnější a nejznámější Komenského dílo, první jazyková učebnice poskytující zároveň s poznáním jazyka i poznání věcné a kromě základů latiny i harmonický souhrn poznatků o nejdůležitějších věcech a jevech.

Z 18. století je ve fondu zastoupena řada německých tisků, náboženských spisů, například Praxis pietatis, to jest o cvičení se v pobožnosti pravé, několik vydání díla Orbis pictus, především norimberské a vídeňské edice aj. Další vzácná vydání jsou ve fondu ve fotokopiích.

Pro zajímavost lze uvést, že ve fondu můžeme najít i faksimile rukopisu Koperníkova díla De revolutionibus s raným autografem Komenského, s jeho vlastnickým záznamem z roku 1614 (faksimile vydala v roce 1957 Polská akademie věd), všechny české obrozenecké tisky spisů Komenského, Nejedlého vydání Labyrintu světa z roku 1809 (Labirynt swěta a rág srdce, to gest, Swětlé wymalowánj, kterak w tom swětě a wěcech geho wssechněch nic nenj než matenj … od J. A. Komenyusa, předmluwa k čtenáři Jan Negedlý), Thámovu Januu linguarum z roku 1805 (Janua linguarum reserate aurea, sive seminárium linguarum et scientiarum omnium …od Jana Amosa Komenya … herausgegeben von Karl Ignatz Tham) a Zieglerovo Umění kazatelské z roku 1823 (Jana Amosa Komenského Uměnj kazatelské, gež po stu a sedmdesáti dwau letech z rukopisu vybral a poprwé wydal Jozef Liboslaw Ziegler) aj.

Jedenáct těch nejvzácnějších starých tisků bylo v roce 2007 v rámci projektu Digitalizace vzácných komeniologických tisků z fondu pedagogické knihovny zdigitalizováno a výsledné digitální faksimile jsou přístupné prostřednictvím online katalogu digitální knihovny Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/). Originály jsou ve speciálních ochranných obalech umístěny ve stabilním klimatickém prostředí v knihovně.

Další obrazová příloha je součástí tištěné verze Čtenáře.