Hlavní obsah stránky

Jak se stavěl knihovnický sen

Halina Molinová hmolin@rkka.cz

Regionální knihovna Karviná (dále jen RKK) usilovala o vybudování své ústřední knihovny bezmála 45 let. Díky podpoře našeho statutárního města byl záměr rekonstrukce knihovny zařazen do Integrovaného plánu rozvoje měst a byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezského kra­je v Ostravě. Smyslem projektu bylo vytvořit moderní městský vzdělávací, informační, komunitní a kreativní komplex s kvalitními službami a uživatelským komfortem.

Podařilo se prosadit zajímavé dispoziční řešení nové knihovny, a to spojením původní budovy RKK s pavilonem sousední ZŠ U Studny, který škola v důsledku poklesu počtu žáků nevyužívala.

Hlavním investorem bylo statutární město Karviná, výkonným orgánem odbor investic. Vedoucím architektem projektu se stal Ing. arch. Jiří Liškutín a funkci projektanta převzal Ing. Ladislav Zahradníček.

V únoru 2010 byla stavba zahájena karvinskou firmou SSKA, a. s., pod vedením ředitele společnosti Ing. Pavla Šrámka.

RKK zpracovala koncepci činností a navrhla uspořádání jednotlivých odborných pracovišť, a také spolupracovala při dispozičním řešení prostoru včetně vybavení interiéru knihovny. Byl rovněž zpracován návrh na vybavení knihovny informační, výpočetní a spotřební technikou.

Stavební část byla ukončena v říjnu 2010, v dalším roce probíhala výběrová řízení na nábytek, výpočetní, informační, komunikační a spotřební techniku. Celkové náklady na stavbu činily 120 000 000 Kč (stavba 80 mil. Kč, vybavení 40 mil. Kč).

Celková plocha se oproti té původní navýšila trojnásobně na 2180 m2. Vznikl tím prostor pro vybudování:

•  oddělení pro děti a mládež včetně dětského ráje pro nejmenší,

•  velkého oddělení beletrie pro dospělé včetně relaxační zóny a speciální zóny pro nevidomé a slabozraké,

•  oddělení naučné literatury s možností absen­č­ního půjčování, a také studovna, kde je mož­no fond využívat pouze prezenčně.

Uživatelé mají k dispozici 60 počítačů s připojením k internetu.

Ve všech půjčovnách na třech podlažích se nacházejí bezpečnostní brány, které chrání knihovní fond před zcizením, neboť každý titul je označen RFID čipy pro jeho identifikaci a bezpečnost. Knihovna disponuje třemi samoobslužnými stanicemi BiblioSelfCheck. Všech­ny tyto zmíněné komponenty dodala firma Cosmotron Bohemia, s. r. o., Hodonín.

V budově bývalé knihovny se nacházejí administrativní a víceúčelové místnosti se společenským využitím. Je zde například digitalizované kinostudio s kapacitou 60 míst, multifunkční učebna s 20 počítačovými stanicemi a inovativ­ní prvek naší knihovny – Literární salon s uměleckou kavárnou, letní terasou a kvetoucí zahradou.

V přízemí této budovy se nachází prostorné oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu a středisko výpočetní techniky.

V poměrně krátkém časovém intervalu jsme kromě označení knihovního fondu zvládli přípravu na zahájení činnosti knihovny a své brá­ny otevřeli veřejnosti 11. 11. 2011 v 11.00 hod.

Knihovna je bezbariérová, disponuje Wi-Fi technologií uvnitř i před knihovnou, ke zlepše­ní dopravní dostupnosti bylo v blízkosti knihov­ny vybudováno velké parkoviště s kapacitou 155 parkovacích míst, z toho 55 slouží potřebám RKK.

Srdečně zveme všechny zájemce na prohlíd­ku knihovny a k výměně zkušeností, na kterou se těšíme.

Foto archiv knihovny i na 3. straně obálky (v elektronické verzi poslední článek)