Hlavní obsah stránky

VZDĚLÁVÁNÍ: Online nástroj pro podporu vzdělávání

LINDA JANSOVÁ linda.jansova@nkp.cz

V březnu 2017 po více než roce příprav zpřístupnil Knihovnický institut Národní knihovny ČR web Studijní pomůcky pro knihovníky. Je k dispozici na snadno zapamatovatelné adrese https://studujte.nkp.cz. Jeho hlavním cílem je usnadnit přípravu na zkoušky vztahující se k typovým pozicím z Národní soustavy povolání, resp. Národní soustavy kvalifikací. V současné době web obsahuje přes 500 pomůcek, např. učební texty či prezentace. Následující text popisuje vznik webu, zdroje, které byly při jeho přípravě využity, uvádí, co a v jaké podobě obsahuje a jak probíhá jeho aktualizace.

Web je určen pro zájemce o absolvování zkoušky, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit přípravných kurzů a na zkoušku se chtějí připravit samostudiem, pro účastníky i lektory přípravných kurzů a pro všechny knihovníky, kteří se chtějí dále vzdělávat.

Vznik a příprava webu

Myšlenka vytvořit web Studijní pomůcky pro knihovníky vznikla již na podzim roku 2015, kdy v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR proběhla řada interních diskusí o možných a vhodných způsobech podpory vzdělávání knihovníků v návaznosti na knihovnické typové pozice v Národní soustavě povolání, resp. Národní soustavě kvalifikací. Bylo zřejmé, že řada dokumentů či jiných zdrojů, které by zájemci o složení zkoušky vztahující se k příslušné typové pozici mohli použít, je již k dispozici, ale nejsou snadno dostupné z jednoho místa.

Zároveň se přímo nabízela možnost vhodné studijní pomůcky popsat (mimo jiné) pomocí odborných znalostí a dovedností, jejichž prostřednictvím jsou v Národní soustavě povolání popisovány jednotlivé typové pozice. Analýza odborných znalostí a dovedností vztahujících se k typovým pozicím totiž ukázala, že tyto znalosti a dovednosti se obvykle vyskytují u více typových pozic zároveň.

Z celkem šestnácti znalostí se pouhé tři vyskytovaly méně než pětkrát (žádná ze znalostí nebyla přiřazena výhradně k jedné typové pozici). Přehled znalostí s pěti a více výskyty nabízí Tabulka 1.

Četnost výskytu shodných dovedností byla oproti znalostem nižší – dovedností bylo identifikováno celkem 32, z toho jich bylo osm přiřazeno k pěti nebo více typovým pozicím (viz Tabulka 2), zbylých 24 k méně typovým pozicím (jedenáct z nich výhradně k jedné typové pozici).

Odtud už byl jenom krůček k vytvoření přehledu studijních pomůcek, které by byly prostřednictvím znalostí a dovedností přímo propojeny s jednotlivými knihovnickými typovými pozicemi.

Poté byly vytipovány hlavní zdroje studijních pomůcek. Staly se jimi:

— prezentace a další podklady využívané při rekvalifikačních kurzech;

— webové stránky krajských knihoven věnované vzdělávání;

— seznamy literatury k předmětům, jejichž výuku zajišťují vysokoškolská oborová pracoviště v Praze, Brně a Opavě;

— jinonické texty a webináře pocházející z dílny Ústavu informačních studií a knihovnictví UK;

— podklady k výuce na nynější Vyšší odborné škole informačních studií a Střední škole  elektrotechniky, multimédií a informatiky.

Využity byly taktéž:

— učební texty Katedry knižničnej a informačnej vedy UK v Bratislavě;

— portály Informace pro knihovny, eknihy.knihovna.cz a kurzy.knihovna.cz;

— elektronická konference Knihovna;

— další zdroje.

V průběhu přípravy webu zároveň Moravská zemská knihovna vytvořila učební texty přímo určené pro přípravu na zkoušky vztahující se k jednotlivým typovým pozicím. Ty byly pochopitelně rovněž začleněny mezi studijní pomůcky. Výše uvedený přehled není uzavřený, je velmi pravděpodobné, že v budoucnu přibudou i další zdroje pomůcek.

Studijní pomůcky a jejich aktualizace

Vybrané zdroje byly zpracovány v úplnosti, většina pouze výběrově. Důraz se přitom vždy kladl na užitečnost ve vztahu ke knihovnickým typovým pozicím a také na snadnou dostupnost pomůcek. Ty jsou obvykle k dispozici zdarma online nebo v knihovnách. U pomůcek dostupných v knihovnách jsou přednostně uváděny odkazy na jejich záznamy v katalogu Knihovny knihovnické literatury a v Souborném katalogu ČR. Díky odkazu na záznam v Souborném katalogu ČR může uživatel rychle zjistit, ve které knihovně si může danou pomůcku půjčit.

Podstatnou roli při výběru pomůcek hraje i jazykové hledisko – vybírají se pomůcky v českém, výjimečně i ve slovenském jazyce. V jejich využívání by tedy žádnému zájemci neměla bránit jazyková bariéra.

Pomůcky samotné nejsou součástí webu, vždy se jedná pouze o odkazy, součástí správy webu je proto i nástroj pro kontrolu jejich funkčnosti. Na základě výstupů z tohoto nástroje jsou odkazy na pomůcky podle potřeby aktualizovány.

Na web se také postupně doplňují studijní pomůcky, které jsou nově zařazovány do zmiňovaných zdrojů. Zároveň i uživatelé webu mají prostřednictvím formuláře možnost navrhnout přidání nové studijní pomůcky, popř. úpravu stávající pomůcky.

U jednotlivých pomůcek se uvádějí následující údaje: název, autor, typ studijní pomůcky, úroveň, klíčová slova, dovednost, znalost, rok vzniku, rozsah, dostupnost, poznámka, zdroj dat.

Většina údajů se vyskytuje u všech pomůcek, menšina pouze u některých z nich (např. poznámka se uvádí spíše výjimečně, a to u pomůcek, u kterých je například užitečné upozornit na vazbu na jiný dokument či jinou souvislost). Všechny údaje, u kterých je to z podstaty věci možné, slouží jako odkazy na seznam studijních pomůcek se stejnou hodnotou (např. se stejným autorem).

Na webu jsou zastoupeny různé typy studijních pomůcek – od prezentací přes učební texty až po webináře a e-learningové kurzy. Pro přehlednost jsou pomůcky rozděleny na základní a pokročilé. Za základní se pokládají například prezentace a jiné dokumenty z rekvalifikačních kurzů, naopak k většině pomůcek ze seznamů doporučené literatury k předmětům na vysokých školách je logicky přiřazena pokročilá úroveň.

Protože se počítá s tím, že web budou využívat nejenom knihovníci připravující se na zkoušky, ale i ti, kteří jej chtějí využít ke svému dalšímu vzdělávání, jsou studijní pomůcky rovněž popsány prostřednictvím klíčových slov. Prostřednictvím znalostí a dovedností jsou studijní pomůcky propojeny i s katalogem prací, resp. s činnostmi v něm zařazenými. Příklad popisu studijní pomůcky je k dispozici na obrázku vpravo.

Usnadnění přípravy na zkoušky

Při přípravě na zkoušky vztahující se ke knihovnickým typovým pozicím je pochopitelně důležité mít možnost získat studijní pomůcky ke konkrétní typové pozici. Toho je na daném webu možné snadno dosáhnout díky propojení studijních pomůcek se znalostmi a dovednostmi z typových pozic.

Po kliknutí na položku „Najít studijní pomůcku“ mají uživatelé webu možnost prohlížet pomůcky podle typových pozic, znalostí, dovedností, katalogu prací, autorů, klíčových slov, typu dokumentu, roku vzniku, zdroje, ale také více kritérií zároveň. U prohlížení podle více kritérií se zároveň nabízí i možnost filtrování podle úrovně.

V údajích o pomůckách lze také vyhledávat (vyhledávací okénko je k dispozici na všech stránkách webu). Pokud si nový uživatel webu není jist, u kterých studijních pomůcek začít, může se inspirovat v sekci „Jak začít“.

Závěr

Web Studijní pomůcky pro knihovníky na jednom místě zpřístupňuje stovky pomůcek, které mohou knihovníci využít nejenom v rámci přípravy na zkoušky, ale i například pro své průběžné vzdělávání. Zpřístupňuje převážně pomůcky, které jsou snadno dostupné, a jako nástroj pro vzdělávání tedy může sloužit nejširší odborné veřejnosti. Právě knihovníci se ostatně – díky možnosti navrhovat nové studijní pomůcky – mohou stát i spolutvůrci webu a sami tak přispět i k naplňování Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků, jejíž znění bylo Ústřední knihovnickou radou schváleno již na konci roku 2016.