Hlavní obsah stránky

ROVNÝ PŘÍSTUP: Knihovna přátelská k handicapovaným

MICHAELA KOŽÍŠKOVÁ > koziskova@knihovnakv.cz

Nová budova Krajské knihovny Karlovy Vary byla navržena tak, aby odpovídala moderním trendům a potřebám uživatelů. Je bezbariérová, jsou zde automatické dveře, nájezdová rampa pro vozíčkáře. Pro nevidomé slouží signální navigační zařízení, které uživatele bezpečně navede na požadované místo. Vhodné výtahy jsou samozřejmostí. Pokud se z časových důvodu nedostanou uživatelé přímo do budovy knihovny, aby vrátili půjčené kni­hy, mohou využít tzv. biblioboxy, které jsou umístěny přímo v centru Karlových Varů v supermarketu, hned vedle frekventovaného autobusového nádraží. V případě, že čtenáři nechtějí komunikovat s obsluhou u hlavního pultu, mohou využít tzv. selfcheck (automat na půjčování knih).

V knihovně funguje již od roku 1995 Oddělení pro handicapované. Knihovna přijala myšlenku, kte­rou nazvala Nevidomí a neslyšící - přijďte mezi nás. Stejně tak byly pojmenovány projekty, na které získala v letech 2006-2010 finanční podporu prostřednictvím grantů. Nabízíme služby pro tyto cílové skupiny:

Nevidomým

Všechny služby pro nevidomé jsou uvedeny na speciálních webových stránkách knihovny (Pro návštěvníky, Pro nevidomé). Informace z tohoto webu čerpají též v hojné míře příbuzní nevidomých a slabozrakých, kteří získané informace předají svým blízkým. Nejsledovanějšími jsou novinky ve fondu zvukových knih. Oddělení též neustále roz­ši­řuje sbírku kompenzačních pomůcek, která je pre­­zentována nevidomým, aby je propagovali a pou­žívali. Uživatelé si mohou zapůjčit zdarma radiomagnetofony a doma si přehrávat zvukové knihy, dále si mohou půjčit časopisy zaměřené na různé druhy postižení. Na oddělení slouží počítač, který je vybaven speciálním softwarem pro nevidomé. Knihovna aktivně spolupracuje s neziskovými organizacemi, např. s Tyfloservisem nebo TyfloCentrem. Na podzim každého roku pořádá setkání nevidomých s veřejností, s cílem integrovat nevidomé do „zdravé“ společnosti a naopak ukázat vidícím lidem, jak se žije zrakově postiženým. K dispozici je rozsáhlý fond zvukových knih, který obsahuje asi 3000 titulů dnes již i ve formátu MP3 s možností zapůjčení přehrávače. Jde o největší zvukovou knihovnu v regionu.

Mentálně postiženým

V knihovně se konají též pravidelná setkávání mentálně postižených osob - jednou měsíčně (ve spolupráci s Ústavem sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské).

Neslyšícím

V roce 2004 nás oslovili zástupci Karlovarského klubu neslyšících a hluchoněmých, jeho předseda Miroslav Plachý a tlumočník Karel Redlich, s pros­bou o spolupráci. Nejdříve jsme začali společnými silami organizovat kurzy českého znakového jazyka pro veřejnost, později i pro knihovníky. Několik kolegů se později „ve znakovce“ vzdělávalo dále a můžeme konstatovat, že se nyní slušně s neslyšícími domluví. Již několik let nabízíme pro neslyšící tlumočené akce, přibližně sedm až deset ročně. Nejdříve jsme vždy kontaktovali společnost Asnep (www.asnep.cz) s žádostí o hledání tlumočníka, nyní již máme své tlumočníky, se kterými jsme ve spojení přímo. Loni jsme též měli možnost vyzkoušet novinku, a to simultánní přepis mluvené řeči (na plátno), který nabízí Česká unie nesly­ší­cích, oblastní organizace Praha. Tuto velmi zají­ma­vou službu lze domluvit přímo s jejím hlavním organizátorem Jaroslavem Winterem (www.prepis.cz). Přepis je vhodný hlavně pro ohluchlé, kteří nemají problém se psanou češtinou. Pro neslyšící jsme v roce 2009 zorganizovali Kurz trénování paměti (díky podpoře z MK ČR).

Knihovna postupně rozšiřuje fond pro neslyšící (DVD s titulky, motivační filmy, komiksy atd.) a fond o problematice neslyšících (knihy o sluchovém postižení, různé slovníky atd.). Seznamy těchto titulů mohou zájemci najít na webu knihovny (Pro návštěvníky, Pro neslyšící), který obsahuje informace o všech službách pro neslyšící, včetně pozdravu v českém znakovém jazyce. Zjistili jsme, že nejsou bohužel pro neslyšící v Karlovarském kraji vyvíjeny skoro žádné aktivity - mimo fungování klubu neslyšících a aktivit knihovny. Na tlumoče-né přednášky nabízené knihovnou chodí většinou 10 až 15 neslyšících. Knihovnu si oblíbili, je vidět, že ztratili ostych a chodí sem rádi.

Aktivity pro neslyšící připravujeme na základě přímé domluvy a komunikace. Knihovna většinou dodá neslyšícím nabídku akcí, které by mohla (z grantů) tlumočit. Neslyšící si sami vyberou, o ja­­ké akce mají zájem. Lze konstatovat, že knihovna této specifické skupině aktivně naslouchá a snaží se nabízet služby tak, aby neslyšící do knihovny přišli. Jinak tato práce nemá význam. Poznali jsme, že neslyšící jsou uzavřenou komunitou a možná mají občas ostych zkusit něco nového, neznámé­ho. Nám se to však podařilo a můžeme říci, že vidí­me na skupině neslyšících, že si v knihovně zvykli, na pořádané akce chodí pravidelně a v knihovně se cítí opravdu dobře. Již znají „své knihovníky” a ostatní organizátory. Nebojí se dát knihovně zpětnou vazbu, což vítáme. Většinou známe hodnocení akcí, kterých se neslyšící účastnili, a podle toho plánujeme aktivity dále. Neslyšící byli již několikrát pozváni na exkurzi po knihovně.

Jaká je spolupráce s krajskou knihovnou?

Mirek Plachý, předseda Klubu neslyšících a hluchoněmých lidí v Karlových Varech, 40 let, ženatý, syn, manželka též neslyšící, oba aktivně navštěvují knihovnu. Mirek též v knihovně vyučuje český znakový jazyk. Držitel ECDL licence (mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti), pracuje ve fir­mě WITTE (výroba autodílů v Nejdku u K. Varů).

„…S knihovnou spolupracuje Klub neslyšících a hlu­choněmých lidí v Karlových Varech již od roku 2004. Neslyšící aktivně navštěvují akce knihovny. Komunikace s knihovnou je výborná. Od začátku se domlouvám s Michaelou Kožíškovou (projektovou manažerkou knihovny, která se současně stará o aktivity pro neslyšící). Míša se učí český znakový jazyk, takže se se mnou vždy nějak domluví. Dříve jsme si hlavně psali, nebo mluvili s tlumočníkem. Ten se bohužel odstěhoval, takže jsme byli ‚nuceni‘ spolu hovořit přímo! Knihovna pořádá během roku řadu zajímavých přednášek. Návrh, jaké akce tlumočit pro neslyšící, konzultuji na setkání s neslyšícími (setkání klubu), které máme přibližně jednou měsíčně v restauraci. Neslyšící si vyberou to, co je zajímá, a knihovna pak zajistí tlumočení. Knihovna musí bohužel na tlumočení shánět granty, což se jí naštěstí zatím daří… Oceňuji hlavně web knihovny pro neslyšící, který komplexním způsobem popisuje všechny služby knihovny, včetně dalších zajímavých informací, fotek, odkazů atd. …Neslyšící se těší na další akce, které připraví ve spolupráci s knihovnou...“

Veřejnost a neslyšící

Knihovna již několik let zajišťuje kurzy českého znakového jazyka pro veřejnost. Lektorem je právě Mirek Plachý. Máme zkušenost, že lidé, kteří se přihlásili do základního kurzu, chtějí většinou pokračovat dále. Kurzů se zúčastnilo též několik lidí, kteří ztrácejí sluch. V roce 2010 pořádala knihovna celkem pět kurzů pro veřejnost, z toho jeden pro studenty (podpořeno v rámci grantu MK ČR).

Informace cílovým skupinám - propagace

Knihovna pravidelně vydává tiskové zprávy o všech aktivitách včetně těch pro handicapované. Posíláme informace o akcích pro neslyšící též do České televize (zpravy.neslysici@ceskatelevize.cz), která je uvá­dí ve večerních zprávách pro neslyšící - před 19 hodinou. Velkou a významnou akcí bylo natáčení České televize v květnu minulého roku. Pořad monitoroval život neslyšících v Karlovarském kraji a informoval o aktivitách knihovny pro tuto komunitu. (Info na www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562221800007-televizni-klub-neslysicich/obsah/77624-krajska-knihovna-v-karlovych-varech/.) Pokud jsou na akce finanční prostředky, je zajištěna propagace v městské hromadné dopravě. Program je zasílán e-mailem předsedovi sdružení Klubu neslyšících a hluchoněmých lidí v Karlových Varech. Pro neslyšící je možné též propagovat nabídku na webu www.ticho.cz, kam lze zdarma vkládat příspěvky. Informace o aktivitách pro handicapované nám též uveřejňuje portál www.helpnet.cz, díky J. Winterovi. Naše knihovna je též na Facebooku, který je také vhodným komunikačním kanálem a hlavně to nic nestojí.

Zpětná vazba

Můžeme uvést, že uživatelé jsou s nabízenými službami Oddělení pro handicapované spokojeni. Důkazem toho je to, že opakovaně navštěvují nabízené akce a jeví o ně zájem.

Granty a projekty knihovny

Bez projektů, resp. financí na ně získaných, by nebylo možné realizovat v takovém rozsahu aktivity pro handicapované. Lze říci, že téměř 99 % nákla­dů, které vznikají při těchto činnostech, je financováno z externích prostředků (včetně nové budovy, která byla postavena z evropských fondů v roce 2005).

KK KV spolupracuje již druhým rokem s Kontem BARIÉRY. V loňském roce jsme mohli díky jeho podpoře nabídnout počítačový kurz neslyšícím. V roce 2010 zafinancovalo KB již tři kurzy, na jaře kurz pro neslyšící a na podzim dva kurzy, a to pro držitele průkazu ZTP, pro rodiče postižených dětí a rodiče na mateřské dovolené. Knihovna se při­hlásila i do podzimní soutěže o granty a máme radost, že jsme mohli od ledna 2011 nabídnout další počítačové kurzy, tentokrát pro seniory a pro ne­slyšící.

Doporučujeme krajským knihovnám, aby sledovaly výzvy, které Konto BARIÉRY vyhlašuje. Na základě zájmu a inspirace ze strany KB o aktivity Krajské knihovny v Karlových Varech nabídla v roce 2010 (dvakrát) tato nadace všem krajským knihovnám podporu počítačového vzdělávání v rámci progra­mu s názvem Vzdělávání sociálně vyloučených osob. Je na těchto knihovnách, zda nabízenou možnost využijí a připojí se ke knihovnám, které tyto aktivity již vyvíjejí. Věříme, že bude KB v podpoře handicapovaných (prostřednictvím knihoven) po­kra­čovat a ostatní knihovny se přidají (více na www.kontobariery.cz,kontaktní osoba Eva Hajduskova Eva.Hajduskova@bariery.cz).

Co dál?

Náš cíl je neustále rozšiřovat služby Oddělení pro handicapované. Máme před sebou takové cíle, jako je doplňování zvukových knih, dovybavení oddělení. Dále chceme pokračovat v setkáváních nevidomých a veřejnosti, chceme zajistit další zajímavé tlumočené přednášky pro neslyšící, pokračovat ve vzdělávání těchto uživatelů. Jelikož je většinou finanční situace handicapovaných složitá, chceme, aby by­lo vše výše uvedené zdarma, proto je nutné sehnat externí finanční zdroje. Knihovna se bude dále snažit o zlepšení služeb pro handicapované, popř. o jejich rozšíření či zavedení zcela nových - podle poptávky handicapovaných a finančních možností knihovny. Budeme dále pokračovat v myšlence Nevidomí a neslyšící - přijďte mezi nás!

A málem bychom zapomněli… V prosinci 2009 jsme v Londýně obdrželi mezinárodní ocenění v rámci soutěže JODI AWARDS, kde jsme získali cenu za Digitální přístup on-line neboli ocenění za umožnění přístupu ke kultuře handicapovaným občanům prostřednictvím digitálních technologií (http://www.jodiawards.org.uk/awards).