Hlavní obsah stránky

ROVNÝ PŘÍSTUP

Slovo na úvod…

ZLATA HOUŠKOVÁ> Zlata.Houskova@nkp.cz

Knihovní zákon říká, že knihovna je zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem.

Často se zamýšlím nad tím, jak tento zákon dodržujeme, přesněji řečeno nedodržujeme. Jsme trochu zvyklí, že v Česku se sice hodně nařizuje, ale málo kontroluje, takže zůstáváme klidní… Nebo si možná neuvědomujeme, že rovný přístup neznamená stejný přístup. Jak to?

Třeba takhle:

• Máme-li všechny informace o naší knihovně včetně webové stránky, přihlášky, knihovního řádu a dalších dokumentů pouze v českém jazyce, umožňujeme rovný přístup k těmto informacím a dokumentům lidem, kteří nemluví česky? Jistěže ne.

• Pokud je vstup nebo pohyb v naší knihovně plný bariér, chybí výtah či plošina, má vozíčkář či jinak fyzicky znevýhodněný člověk rovný přístup k našim fondům? Určitě ne.

• Nemluvíme-li znakovým jazykem či nevyužíváme-li služeb tlumočníka, je přístup prelingválně neslyšícího k našim službám roven přístupu běžně česky komunikujícího občana? Není.

• Nemáme-li vnitřní zvukové značení v knihovně, zvukové knihy či knihy v Braillově písmu, nabízíme rovné služby zrakově handicapovaným? Ne.

A tak by se možná dalo pokračovat poměrně dlouho. Možná bychom si pak uvědomili, jak velkému procentu obyvatel České republiky své služby neposkytujeme rovným způsobem… A přece se deklarujeme jako instituce vstřícné, otevřené, pro všechny. Co s tím? Mnozí z vás jistě namítnou, že do vaší knihovny žádní smyslově či fyzicky znevýhodnění nechodí, že kdyby byl zájem, určitě byste se pokusili reagovat. Ale možná už někde tam začíná ona nerovnost přístupu. Netýká se samozřejmě ani zdaleka pouze knihoven, ale celé společnosti a jen pomalu se mění.

Proto jsme se na stránkách Čtenáře rozhodli otevřít novou rubriku nazvanou „Rovný přístup“. Měla by přinášet informace o lidech se zdravotním znevýhodněním, které limituje jejich možnosti využívat služby knihoven standardně; o způsobech kompenzace handicapů při realizaci našich služeb; o knihovnách, které jsou v tomto ohledu již dále, o zahraničních zkušenostech, o potenciálních partnerech a jejich nabídkách, o vzdělávacích akcích a zajímavých aktivitách v této oblasti atd. Věříme, že vám rubrika nabídne nové informace, dobré rady, příklady hodné následování a celou řadu inspirací a že se to vše projeví ve zlepšení služeb knihoven lidem, kteří to mají v životě těžší a kteří zatím ještě netuší, že i pro ně je tu ta báječná a vstřícná instituce - knihovna. Těšíme se na všechny vaše příspěvky, nápady a tipy, které rubriku doplní, rozvinou a oživí!

Aktuálně zařazujeme do této rubriky zprávu o inspirativní konferenci INSPO a v dalších číslech Čtenáře se budeme věnovat jednotlivým skupinám smyslově či fyzicky znevýhodněných spoluobčanů.

INSPO 2010:  Informační a komunikační technologie stále více usnadňují život lidem se zdravotním postižením

JAROSLAV WINTER> winter@brezen.cz 

V sobotu 13. března na konferenci INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami byl v Kongresovém centru Praha ve světové premiéře předveden prototyp unikátní orientační pomůcky pro nevidomé. To však nebylo rozhodně vše. Další veřejnou premiéru zaznamenal automatický přepis mluvené řeči na mobilní telefon. Aby se řešení firmy Newton Technologies a Technické univerzity Liberec upravilo pro potřeby lidí se sluchovým postižením, zapůjčí generální partner jubilejního 10. ročníku konference INSPO České unii neslyšících na půlroční testování aplikace pět mobilních telefonů s bezplatným připojením k internetu.

Výše zmíněná orientační pomůcka pro nevidomé vzniká v rámci projektu Ven ze tmy. S Centrem pomoci zrakově postiženým při občanském sdružení Integrace na jejím vývoji spolupracuje Laboratoř funkčních materiálů Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a katedra kybernetiky FEL ČVUT. Její jedinečnost spočívá v tom, že na rozdíl od zahraničních pomůcek získává nevidomý uživatel informaci o překážce díky stereokameře a hmatovému výstupu na svém těle okamžitě, v reálném čase a není závislý na nespolehlivých akustických informacích. Jakmile se objeví překážka, cítí například, že vpravo dole něco je nebo že před ním je sloup.

Rekordních 265 účastníků konference INSPO, kterou tradičně uspořádala občanská sdružení BMI a Křižovatka.cz, se i na dalších příkladech přesvědčilo o tom, že informační a komunikační technologie jsou schopny ve stále větší míře usnadňovat život lidem se zdravotním postižením, eliminovat jejich hendikepy. Názorně to dokumentovalo například vystoupení Marcela Funderáka, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Habrovanský zámek, a Adély Kolouchové a Štefana Pekary z Chráněných ICT pracovišť Deep.

Habrovanský zámek se účastní projektu Transformace pobytových zařízení, jehož cílem je přiblížit život lidí s postižením k běžnému způsobu života. Jeho klienti již nadále nebudou pod jednou střechou, ale s pomáhajícími profesemi je bude spojovat komunikační síť, která umožní sledovat jejich zdravotní a životní funkce, včetně krizových stavů, jako je hoření. Štefan Pekara se nastěhoval po 17 letech pobytu v ústavech jako jeden z prvních do vlastního bytu. Chráněná ICT pracoviště mu mimo jiné pomáhají vybavit jej technologicky tak, aby mohl ovládat různé spotřebiče, zapnout světlo, pustit televizi, což běžným způsobem není schopen. Potřebuje také elektronický zámek a další pomůcky, které jsou finančně náročné, ale seznam ICT pomůcek, u kterých mají osoby se zdravotním postižením nárok na příspěvek, je velmi zastaralý, bylo by žádoucí jej aktualizovat.

Pro účastníky bylo připraveno celkem 23 přednášek předních odborníků. Odpoledne si mohli zájemci vybrat ze tří sekcí - jedna se věnovala tvorbě bezbariérových webových stránek a internetovému marketingu, druhá využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí byla zaměřena na různé možnosti zkvalitnění života osob se sluchovým postižením s pomocí informačních a komunikačních technologií. Všechny prezentace jsou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.

Na konferenci byly rovněž slavnostně vyhlášeny výsledky 6. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo rekordních 53 příspěvků. Zvítězil v ní nevidomý Zdeněk Rybák s vtipnou povídkou Jak mi internet získal respekt. Z ní současně vyplývá, že dokáže velmi efektivně využít USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu i mobilní telefon, které dostal jako vítěz od společnosti Telefónica O2, generálního partnera INSPO 2010, i zvláštní cenu od časopisu Můžeš - Windows 7. Partnery INSPO byly AutoCont CZ a Konto Bariéry, dále konferenci podpořily Nadace Vodafone ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Guarant International, Kongresové centrum a Zátiší Catering Group, cenami pro účastníky literární soutěže přispěly rovněž Poštovní spořitelna, AEC, Car Club, Generali Pojišťovna, nakladatelství Portál a Zoner Press.