Hlavní obsah stránky

Akvizice teologické literatury v českém jazyce - přehled nakladatelů

JIŘÍ KELBL > kelbl@ktf.cuni.cz

Předkládaný text je orientačním soupisem tuzemských nakladatelů, kteří se zabývají vydáváním odborné teologické literatury. Měl by pomoci každému, kdo se zabývá systematickou akvizicí tohoto typu knih, ať už v rámci pracovních povinností nebo z vlastního zájmu.

U každého nakladatele v přehledu je uvedena internetová adresa (pokud existuje) a stručná charakteristika. Dále je připojeno hodnocení z hlediska dostupnosti - je psáno z pozice člověka, který potřebuje knihy objednat z kanceláře prostřednictvím webových stránek a v ideál­-ním případě od více nakladatelů najednou, proto je pokaždé zmíněno, zda produkci do­tyčného nakladatele nabízí osvědčený portál kosmas.cz. Na závěr je vždy z pohledu zájemce o odbornou teologickou literaturu ohodnocen význam popisovaného nakladatele, a to na stu­p­­­nici klíčový - důležitý - využitelný - okrajový. Nakladatelé jsou v seznamu řazeni právě podle tohoto ohodnocení.

Karmelitánské nakladatelství

www.kna.cz/

Velice plodné nakladatelství, jehož produkce se kompletně věnuje křesťanské tematice. Pravdou je, že část vydávaných knih není z hlediska našeho zájmu významná (náboženská beletrie, různé úvahy o duchovním životě), přesto je Karmelitánské nakladatelství ne­-po­stra­datelným zdrojem teologické literatury v čes­­­kém jazyce.

• Dostupnost: výborná, knihy lze objednat jak pomocí stránek www.kosmas.cz, tak v on-line obchodu na stránkách nakladatelství.

• Celkové ohodnocení významu - klíčový.

Refugium Velehrad-Roma

www.refugium.cz/

Nakladatelství zaměřené na teologii, spiritu­alitu (důraz na jezuitskou tematiku) a také na ruské myšlení. Prakticky veškerá produkce spadá do okruhu našeho zájmu, jedná se o teologii, případně křesťanskou filosofii. Knihy jsou děleny do devíti edičních řad a pro kompletní obraz tuzemské teologické produkce je nezbytné nakupovat je všechny.

• Dostupnost: výborná, kompletně přístupná na http://www.kosmas.cz nebo ve velice přehledném e-shopu na stránkách nakladatele.

• Celkové ohodnocení významu - klíčový.

Krystal OP

http://krystal.op.cz/

Nakladatelství spojené s dominikánským řádem vydává teologickou, duchovní a filosofickou literaturu. Díky odbornému zaměření je nutné sledovat kompletní produkci.

• Dostupnost: výborná, objednávat můžeme na www.kosmas.cz i na stránkách nakladatele.

• Celkové ohodnocení významu - klíčový.

Oikoymenh

www.oikoymenh.cz/

Nakladatelství zaměřené na kvalitní literaturu z oblasti filosofie a teologie, zejména pro mapování historického obrazu teologického bádání jsou knihy Oikoymenh nepostradatelné.

• Dostupnost: výborná, funguje e-shop na we­bu nakladatele, produkci nabízí i www.kosmas.cz

• Celkové ohodnocení významu - klíčový.

Vyšehrad

www.ivysehrad.cz/

Velice produktivní nakladatelství, jehož tradice sahá až do první republiky. Vydává spole­čensko-vědní literaturu i beletrii v řadě edic, z nichž nás zajímají především Krystal, Světo­vá náboženství a Teologie.

• Dostupnost: výborná, bez problémů nakoupíme jak na www.kosmas.cz, tak v e-shopu na stránkách nakladatelství.

• Celkové ohodnocení významu - důležitý.

Česká biblická společnost

http://dumbible.vltava2000.cz/store/default.asp

Úzce zaměřené nakladatelství vydává především Bible (a jejich části) v různých jazycích a edicích. Část produkce tvoří i teologická a studijní literatura (vždy z oblasti biblistiky), kterou nelze při nákupech opomenout. Naopak nevyužijeme bohatou nabídku knih pro děti, beletrie a doplňků.

• Dostupnost: dobrá, knihy lze nakoupit v e-sho­pu na stránkách nakladatele, Kosmas nabízí produkci ČBS pouze výběrově, především kni­hy určené dětem.

• Celkové ohodnocení významu - důležitý.

Kalich

http://kalich.evangnet.cz/

Nakladatelství s více než osmdesátiletou tradicí, zaměřené především na teologii a filosofii. Z hlediska kvantity produkce jde o méně významného nakladatele, ovšem většině knih, které nabízí, musíme věnovat při akvizici pozornost.

• Dostupnost: výborná, lze objednávat jak na www.kosmas.cz, tak na domácí webové stránce nakladatelství.

• Celkové ohodnocení významu - důležitý.

Matice cyrilometodějská

www.maticecm.cz

Výhradně křesťansky orientované nakladatelství. Přestože většina vydávaných knih nespa­dá přímo do teologie, je produkci MCM nutné pravidelně sledovat.

• Dostupnost: dobrá, portál www.kosmas.cz kni­hy tohoto nakladatele nenabízí, lze je na­kou­pit v e-shopu (ne příliš uživatelsky příjemném) na domácím webu.

• Celkové ohodnocení významu - důležitý.

EMAN

http://eman.evangnet.cz/

Spíše menší evangelické nakladatelství, kde pře­­važují historické publikace, z hlediska akvizice teologické literatury je důležitá biblistická řada.

• Dostupnost: výborná, lze nakupovat jak na www.kosmas.cz, tak i na domácích stránkách nakladatelství.

• Celkové ohodnocení významu - důležitý.

Trinitas

http://trinitas.hyperlinx.cz/

Křesťansky orientované nakladatelství, pro potřebu akvizice teologické literatury je význam­ná především edice Studium.

• Dostupnost: výborná, knihy jsou v nabídce www.kosmas.cz, na domácích stránkách funguje e-shop.

• Celkové ohodnocení významu - důležitý.

CDK

www.cdk.cz/knihy/

Pod zkratkou se skrývá brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury, kromě knih týkajících se společensko-politických otázek, které převažují, vydává i publikace zkoumající roli náboženství v současném světě. Pro nás jsou významné zejména edice Politika a náboženství, Quaestiones quodlibetales a Historia ecclesiastica.

• Dostupnost: výborná, lze využít www.kosmas.cz i e-shop na stránkách vydavatele.

• Celkové ohodnocení významu - důležitý.

Paulínky

www.paulinky.cz/

Nakladatelství provozované řeholní kongregací Paulínek. Teologie je zde v menšině, převažuje literatura týkající se duchovního života a katechetická literatura.

• Dostupnost: dobrá, je možné nakupovat v e-shopu na webu nakladatelství.

• Celkové ohodnocení významu - využitelný.

Cesta

www.cestabrno.cz/

Kromě náboženské literatury se toto brněnské nakladatelství specializuje na publikace z oblasti psychologie. Teologie je zastoupená spíše menšinově, převažují knihy zaměřené na různé aspekty spirituality a duchovního života.

• Dostupnost: výborná, lze nakupovat jak na www.kosmas.cz, tak i na domácích stránkách nakladatelství.

• Celkové ohodnocení významu - využitelný.

Návrat domů

www.navrat.cz/defaultold.asp

Křesťanské nakladatelství, které převážně vydává tituly z oblasti psychologie, mezilidských a partnerských vztahů a spirituality, občas se ale objeví i čistě teologický titul.

• Dostupnost: výborná, výběrově nabízí www.kosmas.cz, kompletní produkce v e-shopu na domácích webových stránkách.

• Celkové ohodnocení významu - využitelný.

L. Marek

Menší nakladatelství, které se zaměřuje především na překlady ze španělštiny, občas ale vydává i náročnou teologickou literaturu, proto se vyplatí jeho produkci sledovat.

• Dostupnost: problematická, část produkce sice nabízí stránky www.kosmas.cz, ovšem záporem je absence vlastního webu.

• Celkové ohodnocení významu - využitelný.

Portál

www.portal.cz/

Známé nakladatelství, vydává literaturu z oblasti společenských věd, zejména týkající se obo­rů psychologie a pedagogiky, méně často se objevují knihy věnované religionistice či spi­ri­tualitě.

• Dostupnost: výborná, nakupovat lze na www.kosmas.cz i v e-shopu na stránkách nakladate­le.

 Celkové ohodnocení významu - využitelný.

Barrister & Principal

www.barrister.cz/

Aktivní nakladatelství se širokým záběrem, kromě beletrie vydává i řadu odborných knih, zejména z oblasti společenských věd. Nevyhý­bá se ani teologickým titulům, v poslední době zde vyšly např. knihy J. Ratzingera.

• Dostupnost: výborná, nakupovat lze na www.kosmas.cz i v propracovaném e-shopu na vlastních stránkách.

• Celkové ohodnocení významu - využitelný.

Řád

Křesťanské nakladatelství spojené především s tvorbou Karla Dachovského, který je jeho ma­jitelem. Vydává hlavně životopisy světců a be­­letrii.

• Dostupnost: problematická, nakladatelství nemá vlastní webové stránky.

• Celkové ohodnocení významu - okrajový.

Luxpress

www.luxpress.cz/index.php

Nakladatelství je zaměřené na křesťanskou literaturu, teologii se věnuje pouze okrajově, zejména v publikacích z oblasti biblistiky.

• Dostupnost: dobrá, na webu nakladatelství fun­guje e-shop.

• Celkové ohodnocení významu - okrajový.

Nové město

www.novemesto.cz/default.htm

Pražské nakladatelství zaměřené na křesťanskou spiritualitu a problematiku duchovního života, teologii se věnuje jen výjimečně.

• Dostupnost: výborná, lze nakupovat na www.kosmas.cz nebo objednávat e-mailem z nabíd­ky na stránkách nakladatelství.

• Celkové ohodnocení významu - okrajový

Přehled tuzemských nakladatelů, kteří se alespoň částečně zabývají vydáváním teologické literatury, doplňují samozřejmě jednotlivé titu­ly i v další produkci, nutné je připomenout především nakladatelství obecně zaměřená na odbornou literaturu, jako je např. Academia, a nakladatelství jednotlivých univerzit (Karo­linum atd.). Z dalších jmen je nezbytné ještě zmínit přinejmenším Volvox Globator nebo nakladatelství Herrmann a synové.