Hlavní obsah stránky

Z KNIHOVEN

Po stopách K. H. Máchy v litoměřické knihovně

V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození básníka, jehož jméno je neodmyslitelně spojeno s krajem litoměřickým - Karla Hyn­ka Máchy. Knihovna nesoucí jeho jmé­no se samozřejmě připojila k oslavám tohoto významného výročí a us­pořádala pro veřejnost nej­růz­něj­ší akce, při nichž si připomněla slavného romantika. Finanční prostředky na jejich realizaci byly získány v rámci grantu Ministerstva kultury ČR Karel Hynek Mácha a Litoměřice.

Mezi nejúspěšnější počiny bezesporu patřily výpravy do zajímavých lokalit v okolí Litoměřic, nazvané Po stopách K. H. Máchy. Výlety byly koncipovány pro rodiny s dětmi nejen trasami, ale i doprovodným programem. Pro děti i rodiče byly nachystány nejrůznější soutěže zpes­třující cestu k cíli, a také ve­dou­cí k rozšíření vědomostí jak o Máchovi, tak o místě, na které jsme společně putovali.

A tak v květnu vyrazili první účast­níci výletů na Hazmburk, kde se potkali se strašidelnou, ale laskavou Bílou paní na hazmburské věži. Červen zastihl ctitele turistiky a poznávání na Milešovce a její observatoři. Do třetice v červenci navzdory deštivému počasí ti nejstatečnější dobyli hrad Helfenburk a zahřáli se opečeným vuřtíkem.

S velkým potěšením mohu říci, že se nám, pracovníkům Knihovny K. H. Máchy Litoměřice podařilo splnit náš cíl - pomoci rodinám s dětmi smysluplně vyplnit volný čas, získat nové vědomosti a poznatky. Ale neplánovaně se nám podařilo - a to nás těší ještě víc - zažít spoustu legrace a získat nové přátele. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že parta lidí, která se s námi sešla, se stala kamarády knihovny! Děkujeme všem a tobě taky, Karle Hynku! 

EVA ŠTÍBROVÁ

Foto archiv knihovny

Na stará kolena

Pod tímto názvem uspořádalo Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče letní tábor pro dříve narozené, tedy pro občany starší 50 let. Nápad vznikl spontánně koncem zi­my, a když jsme zjistili, že bude o tento druh trávení volného času mezi seniory zájem, zařadili jsme jej do nabídky táborů Centra volného času.

Více než dvě desítky účastníků se koncem srpna vrátily z pobytu na Vysočině v osadě Okrouhlík u Jihla­vy, kde s ryze táborovým programem a táborovým režimem trávily celý týden. Mnozí účastníci sice odjížděli s představou procházek po lese, hra­ní společenských her nebo poklidného čtení oblíbeného literárního žánru, na toto jim však zůstalo pramálo času.

Skupina s velkou převahou žen byla již na počátku rozdělena do dvou oddílů. Od této chvíle spo­lupra­covali jako tým. Část dne byla věnována činnostem zaměřeným na tré­nování paměti (hrátky se slovy, koncentrační cvičení, paměťové te­ch­­niky apod.), také cvičením na židlích či zkouškám smyslů a tábor­nickým dovednostem. Jako správní táborníci procvičovali zdravovědu, uzlování, morseovku či šifrování. Nezapomněli jsme ani na houby, kterých byl sousedící les plný. Houbov­ka, smaženice i guláš byly vynikajícím zpestřením jídelníčku. Druhá část dne byla zaměřena oddychově - při­praveny byly zábavné hry, typické táborové činnosti - Kimova hra, Honba za pokladem. Ve sportovním odpoledni si účastníci vyzkoušeli kroket a zasmáli se u vajíčkového trojboje. Při rukodělných činnostech si každý vyrobil oddílový šátek a vyzkoušel barvení či zdobení triček.

Jako na každém táboře, tak i na našem nechyběl ani výlet. Většina se vypravila do Jihlavy, kde si prohlédla velmi zajímavé expozice muzea a navštívila zoologickou za­-hra­du. Malá skupina si zajela na ná­vštěvu Telče. Večery doplnily at­mos­féru uplynulého dne zejména v zábavném duchu při soutěžích Šest ran do … , Pocta tetě Kateřině inspirovanou Jirotkovým Saturninem, vlastním divadelním představe­ním obou oddílů, stezkou odvahy nebo táborákem. I když věkový průměr účastníků byl 67 let, nejstarší tábornice se mohla chlubit rokem narození 1929 a věkový rozdíl byl 23 roků, při soutěžním nebo sportovním nasazení by účastníkům mohl jejich elán závidět leckterý třicátník.

Naším cílem bylo připravit všem pobyt plný pohody, doplněný smy­sluplnou činností, aby se dokázali odpoutat od každodenních starostí, zdravotních potíží či stereotypu všedních dnů. Snažili jsme se, aby se senioři vrátili do doby svého dětství či mládí, kdy si spontánně dokázali hrát a bavit se. Mnozí také navázali nová přátelství. Pokud se nám toto povedlo, sejdeme se na táboře zase příští rok.

-JH-

Foto Dušan Průdek

Krásný den s krásnou knihou aneb Z Frankfurtu do Kostomlat

Dětský klub Kamarád ve spolupráci s Obecní knihovnou Kostomlaty nad Labem a nakladatelstvím Slovart uspořádaly 19. června 2010 netradiční prodejní výstavu knih.

V čem byla netradiční a knihy nevšední? Prostory Dětského klubu Kamarád a knihovny nabízely návš­těvníkům možnost strávit čas s kni­hou v klidu a pohodlí i s dětmi. Polštáře byly připravené, a tak si ně­kteří vychutnávali knihy i vleže. Byly zde ke zhlédnutí a koupi knihy o umění, architektuře, grafickém a interiérovém designu, fotografické publikace, ale na své si přišli i milovníci jiných oblastí a témat. K prohlédnutí či zakoupení byly knihy úctyhodných rozměrů, například kni­­ha Leonardo da Vinci (8,4 kg) vystavovaná i v Muzeu rekordů v Pelhřimově, či The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture (6,6 kg). Jednalo se o publikace cizojazyčné - vybírané na Frankfurtském kniž­ním veletrhu a knihy psané česky, vydávané nakladatelstvím Slovart. „Tak takovouhle knihu tady nemůžeme, mámo, nechat mrznout,“ prohlásil jeden z návštěvníků.

V rámci výstavy se uskutečnila výtvarná dílna Kreslíme fantasy po­sta­vy pod vedením Soni Váňové a před­náška architekta MgA. Tomá­še Michálka o architektuře 30. let minulého století. Během přednášky se pouštěly gramofonové desky s dobovou hudbou. Dobrovolné vstup­né z akce bude použito na zvelebení prostor knihovny. Poděkování za zajímavou akci patří nakladatelství Slovart.

Dětský klub Kamarád, o. s. 

(www.klubkamarad.cz; klub.kamarad@seznam.cz) převzal do správy Obecní knihovnu v Kostomlatech nad Labem (www.kostomlaty-knihovna.cz; info@kostomlaty-knihovna.cz) v únoru 2010. Hlavním cílem je zvýšit návštěvnost knihovny a rozšířit její služby. V březnu proběhla Noc s Andersenem, v červnu pasování čtenářů, knihovnu začala pravidelně navštěvovat mateřská školka. Od září připravujeme další akce pro veřejnost u příležitosti výročí narození Františka Hrubína, čtenářský kroužek, přednáškové akce ad.

PAVLA BROŽOVÁ - ROMANA TOČÍK